- Arrêt of April 24, 2014

24/04/2014 -

Case law

Summary

Samenvatting 1

Er is geen sprake van bedrieglijke handelingen wanneer in geen enkele van de documenten die aan de pensioengerechtigde ter ondertekening werden voorgelegd, melding wordt gemaakt van de verplichting om het pensioen van de partner mede te delen.

De 6 maandelijkse verjaringstermijn gaat, wanneer het gaat om een pensioen genoten in het buitenland, slechts in vanaf het ogenblik waarop de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen in kennis gesteld wordt van het bestaan van dit pensioen. Zulks houdt echter niet in dat indien de schuld, veroorzaakt door de uitvoering van een buitenlandse beslissing, binnen een termijn van zes maanden vanaf het vertrekpunt van de verjaring aan de pensioengerechtigde wordt medegedeeld, de onverschuldigde betalingen integraal vanaf de ingangsdatum van de buitenlandse beslissing kunnen worden teruggevorderd.

De verjaring van de terugvordering wordt niet gestuit door het verzoekschrift waarbij de beslissing tot terugvordering wordt betwist, noch door de inhoudingen die de Rijksdienst ambtshalve op de latere betalingen heeft ingehouden.


Arrêt - Integral text

Free keywords

  • Sociaal recht. Sociale Zekerheid. Pensioenwerknemers. Rustpensioen. Verjaring. van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen, artikel 21, § 3.