Arbeidshof - Arrest van 15 january 2014 (Gent, 2014)

Publication date :
15-01-2014
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20140115-6
Role number :
2012/AG/379 - 2013/AG/102

Summary

Bij subrogatie verdwijnt de schuldvordering uit het vermogen van de subrogans en gaat zij over in dat van de gesubrogeerde. De geïnformeerde gesubrogeerde die zijn subrogatierecht niet uitoefent, kan zich later niet wenden tot de gesubrogeerde. De FOD Sociale Zekerheid die de integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming betaalt in afwachting van een procedure in gemeen recht, wordt gesubrogeerd in de rechten van de persoon met een handicap tegen de aansprakelijke derde. De FOD Sociale Zekerheid, die dit subrogatierecht niet uitoefende in de periode tot de wetswijziging van 2004, kan niet wettig beslissen betaalde tegemoetkomingen later te recupereren op de persoon met een handicap. Vanaf de wetswijziging van 2004 geldt er geen cumulatieverbod en is er geen subrogatierecht voor de FOD Sociale Zekerheid wat betreft de niet-belastbare schadevergoedingen. De persoon met een handicap die lastens het VAPH recht heeft op een persoonlijk assistentiebudget (PAB) kan dit cumuleren met de integratietegemoetkoming. Het PAB kan niet gecumuleerd worden in de mate dat in gemeen recht een vergoeding voor hulp van derden wordt betaald. Om de draagwijdte van het cumulatieverbod te bepalen moet de schadevergoeding in gemeen recht worden omgezet in jaarbedragen teneinde deze te vergelijken met het op jaarbasis toegekende PAB. Het VAPH, dat zijn subrogatierecht niet uitoefende op de aansprakelijke derde, kan het uitbetaalde PAB niet verhalen op de schadevergoeding die de persoon met een handicap toegewezen kreeg in gemeen recht en in zoverre die slaat op de periode dat het VAPH gesubrogeerd was in de rechten van de persoon met een handicap. De beslissing van de FOD Sociale Zekerheid die bepaalt op welk bedrag de persoon met een handicap recht zonder de berekeningswijze te verduidelijken, neemt een beslissing die niet voldoet aan de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. De beslissing van het VAPH die bepaalt op welk PAB de persoon met een handicap recht zonder de berekeningswijze te verduidelijken, neemt een beslissing die niet voldoet aan de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

Arrêt

No content