Hof van Beroep - Arrest van 12 january 2011 (Antwerpen)

Publication date :
12-01-2011
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20110112-8
Role number :
2007/PGA/001 036

Summary

Een probant heeft een wettige reden om een residentiële behandeling te weigeren indien deze residentiële behandeling de probatietermijn zou overschrijden.

Arrêt

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 12 januari 2011

te Antwerpen, tiende kamer

(...)

1. voorgaanden

- bij definitief vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 15 juni 2004 werd de probant wegens feiten van verkrachting op zijn op ......1991 geboren dochter ND tussen 24.11.2002 en 19.02.2004 en feiten van aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op zijn op ....1976 geboren nichtje VN, veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar met probatie-uitstel voor twee jaar gedurende een termijn van vijf jaar. De probatievoorwaarden waren onder meer :

2. zich voorlopig vestigen in het opvangcentrum Sint-Andries

3. een therapie volgen bij het Fonds Andersen en deze

therapie niet vrijwillig en éénzijdig stop te zetten

4. een therapie volgen tegen zijn alcoholmisbruik

5. onmiddellijk terug werkzaamheden opnemen

- blijkens verslag van de Probatiecommissie d.d. 26.10.2005 ( stuk 13 eerste herroepingsdossier ) voldeed de probant aan de voorwaarden onder 2., 4. en 5.. De begeleiding tegen alcoholmisbruik was afgerond op 07 juli 2005 ( stuk 8 zelfde dossier ). De Probatiecommisie oordeelde verder dat de begeleiding wegens seksueel misbruik niet kon worden verder gezet, omdat de probant meermaals contact zocht met minderjarigen, waardoor het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag hoog was. Uit hetzelfde verslag blijkt dat de probant door beschikking van de Jeugdrechtbank een contactverbod met zijn twee jongste kinderen werd opgelegd.

- op 31 januari 2006 heeft het Openbaar Ministerie de probant een eerste maal gedagvaard in herroeping van het probatie-uitstel wegens niet-naleving van de opgelegde voorwaarden.

- bij definitief vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 02 mei 2006 werd het probatie-uitstel niet herroepen, doch werden aan de probant bijkomende probatie-voorwaarden opgelegd met name :

a. een residentiële behandeling volgens voor zijn seksuele problematiek, die slechts kan worden omgezet in een ambulante behandeling wanneer de behandelend therapeut het opportuun acht geworden

b. deze behandeling niet vrijwillig en éénzijdig stopzetten

c. omgang met kinderen beperken.

- blijkens verslag van de Probatiecommissie d.d. 18.01.2007 is de probant niet gemotiveerd voor een residentiële opname omdat de probant wenst te blijven werken, thuis te blijven wonen en het contact met zijn kinderen te herstellen terwijl de behandeling loopt, waarom zij herroeping van de maatregelen nodig acht ( stuk 7, tweede herroepingsdossier ).

- op 05.07.2007 heeft het Openbaar Ministerie de probant een tweede maal gedagvaard in herroeping van het probatie-uitstel wegens niet-naleving van de opgelegde voorwaarden (stuk 12, tweede herroepingsdossier ).

- bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 25 september 2007 werd het probatie-uitstel verleend bij vonnis van 15 juni 2004 herroepen.

- bij arrest van 16 april 2008 geveld op het hoger beroep tegen het voormeld vonnis van 25 september 2007, werd vastgesteld dat er geen aan de probant verwijtbare niet-naleving van de probatievoorwaarden bestond : het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 02 mei 2006 deed een tegenstrijdigheid ontstaan door aan de probant de bijkomende probatie-voorwaarde op te leggen een residentiële behandeling te volgen voor zijn seksuele problematiek, met behoud van de probatie-voorwaarde van het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 15 juni 2004, met name : 5. onmiddellijk terug werkzaamheden opnemen ; dat de voorwaarden die de rechter aan een maatregel van uitstel hecht, cumulatief moeten worden vervuld ( cass. 27.12.2001 www.cass.be ); dat de probatie-voorwaarde, die inhield dat de probant moest werken, evenwel niet officieel opgeschort werd, overeenkomstig de contradictoire procedure voorgeschreven bij het tweede en derde lid van artikel 12 § 1 van de Probatiewet van 29 juni 1964 dat de Probatiecommissie toelaat, de bij rechterlijke beslissing gestelde voorwaarden, geheel of ten dele op te schorten, nader te omschrijven of aan te passen aan de omstandigheden, zonder evenwel de voorwaarden te kunnen verscherpen.

2. ten gronde

Op de zitting van 05 maart 2009 heeft de Probatiecommissie officiëel de voorwaarde van tewerkstelling opgeschort tot de residentiële behandeling volledig zou afgerond zijn, vermits de Commissie vond dat de behandeling zeker voorrang had op de tewerkstelling.

Uit het verslag van de Probatiecommissie van 27 maart 2009 ( stuk 4 ) op grond waarvan het thans te beoordelen derde herroepingsdossier werd ingediend, blijkt dat de probant eerder op 06 maart 2009 meldde dat hij enkel wilde opgenomen worden tot het einde van de proeftermijn ( 14 juni 2009 ) ; dat de justitieassistente de probant voor residentiële behandeling aanmeldde bij Dr. Van De Putte bij PC Ziekeren, die zelfs geen intake-gesprek overwoog, ingeval de behandelduur slechts zou lopen tot het einde van de proeftermijn, vermits de normale residentiële behandelduur één jaar bedraagt. Het verslag verwijt de probant nog steeds niet de noodzakelijk gespecialiseerde behandeling te volgen voor daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het bestreden vonnis van 08 januari 2010 oordeelde dat na het opschorten door de Probatiecommissie op 05 maart 2009 van de voorwaarde van tewerkstelling, voor de probant geen beletsel bestond om zich residentiëel te laten opnemen.

Het Hof stelt evenwel vast dat de probant op 05 maart 2009 een wettige reden had om een residentiële behandeling te weigeren, nu deze residentiële behandeling één jaar zou duren en daardoor de uitvoering van deze probatievoorwaarde de probatietermijn zou overschrijden, die afliep op 14 juni 2009.

OM DIE REDENEN,

HET HOF :

(...)

Stelt vast dat er geen aan de probant verwijtbare niet-naleving bestaat van de probatievoorwaarden hem opgelegd bij vonnissen van 15 juni 2004 en 02 mei 2006.

Laat de kosten in beide aanleggen ten laste van de Staat.

(...)