Hof van Beroep - Arrest van 25 oktober 2011 (Antwerpen)

Publication date :
25-10-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20111025-6
Role number :
2010/BV/112

Summary

Uit de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming leidt het Hof af dat de wetgever de kosten, verbonden aan de algemene organisatie van de brandweer en waaronder de preventie, kosten van het aangeworven personeel ook tijdens interventies die wettelijk tot de opdracht behoren, aankoop en onderhoud van het nodige materiaal, in de regel als ten laste van de overheid binnen de wettelijke opdracht aanziet; zodanige kosten maken dan ook geen vergoedbare schade uit ten laste van de veroorzaker van een gebeurtenis die aanleiding is tot zodanig overheidsoptreden, ook al is deze gebeurtenis een opzettelijk foutief handelen van een medeburger.

Arrêt

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 25 oktober 2011

te Antwerpen, vijftiende kamer

(...)

Verwezene werd bij het thans op burgerlijk gebied bestreden vonnis definitief strafrechtelijk veroordeeld o.a. wegens poging tot vernieling door ontploffing; de burgerlijke partij vorderde, op basis van het interventieverslag van de brandweer van Antwerpen, een schadevergoeding van 1.233,45 EUR ter vergoeding voor de gedane interventiekosten; in het bestreden vonnis werd enkel een bedrag van 538,50 EUR toegekend ter vergoeding van het gebruik van apparatuur terwijl de kosten voor het ingezette personeel niet werden toegekend om reden dat deze kosten voortvloeien uit de normale werking van de brandweer en haar taak van openbare dienstverlening en welke kosten niet werden beïnvloed door het optreden van de brandweer tijdens de feiten.

Niet weerlegd wordt dat het optreden van de Brandweer Antwerpen waarvoor thans vergoeding wordt gevorderd, geschiedde in het kader van een wettelijke overheidsplicht; de burgerlijke partij verwijst zelf naar de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming; in artikel 1 van deze wet staat dat de civiele bescherming alle civiele maatregelen en middelen omvat om de bescherming van het volk te verzekeren en het patrimonium van het land te vrijwaren alsmede te allen tijde personen bij te staan en goederen te beschermen bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen; daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naargelang deze rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of schadegevallen het gevolg zijn van onopzettelijk dan wel van opzettelijk handelen; uit de inhoud of strekking van deze regelgeving blijkt niet of de te verrichten uitgaven of prestaties definitief ten laste van de overheid dienen te blijven als de omstandigheid die aanleiding was tot het leveren van die uitgaven of prestaties, het gevolg was van een onrechtmatige daad, zoals te dezen het strafrechtelijk gepleegde feit door de verwezene.

Uit voormelde wettelijke regeling leidt het Hof af dat de wetgever de kosten, verbonden aan de algemene organisatie van de brandweer en waaronder de preventie, kosten van het aangeworven personeel ook tijdens interventies die wettelijk tot de opdracht behoren, aankoop en onderhoud van het nodige materiaal, in de regel als ten laste van de overheid binnen de wettelijke opdracht aanziet; zodanige kosten maken dan ook geen vergoedbare schade uit ten laste van de veroorzaker van een gebeurtenis die aanleiding is tot zodanig overheidsoptreden, ook al is deze gebeurtenis een opzettelijk foutief handelen van een medeburger; daarenboven blijkt niet dat de burgerlijke partij effectief personeelskostenschade heeft geleden ingevolge die interventie; er is dan ook geen aanleiding om de posten bestaande uit de berekende uurlonen voor adjudant, korporaal, brandweerman en luitenant ir., welke personeelsleden hun wettelijke en contractuele taak alsdan uitvoerden, als te vergoeden schade aan te nemen gelet op de wettelijke opdracht daartoe.

Wat betreft het door de eerste rechter wel aangenomen bedrag van 538,50 EUR is het vonnis op dat onderdeel voor geen kritiek vatbaar en kan worden bevestigd; het oorzakelijk verband tussen die aangenomen schade en de bewezen verklaarde feiten van de poging tot vernieling door ontploffing is aangetoond aan de hand van de voorgebrachte stukken en wordt aangenomen.

(...)