Hof van Beroep - Arrest van 29 juni 2011 (Antwerpen)

Publication date :
29-06-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20110629-9
Role number :
2010/PGA/003 707

Summary

De gesubrogeerde mutualiteit heeft het recht om bij berusting van een gerechtigde zelf hoger beroep aan te tekenen en haar rechten ten volle uit te oefenen.

Arrêt

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 29 juni 2011

te Antwerpen, tiende kamer

(...)

Op burgerrechtelijk gebied

Het gegeven dat de geleden schade het resultaat was van uitgelokte feiten, houdt in voorliggende zaak in dat DJ 50 % van de schade zelf dient te dragen.

Het feit dat de verzekerde (DJ) van de burgerlijke partij Landsbond van Liberale Mutualiteiten zelf geen hoger beroep heeft aangetekend heeft in voorliggende zaak geen invloed op de ontvankelijkheid, toelaatbaarheid en zelfs de gegrondheid van het hoger beroep van laatstgenoemde partij.

Overeenkomstig artikel 136 § 2 van de G.V.U-wet (Gecoördineerde Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen) treedt de verzekerings-instelling rechtens in de plaats van de rechthebbende; deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden.

De vordering van de gesubrogeerde is niet beperkt tot de fractie van de uitkeringen die gelijk is aan de fractie van de aansprakelijkheid ten laste van de aansprakelijke derde, maar strekt zich uit tot het gehele bedrag van de uitkeringen, zij het beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijke derde verschuldigd is, rekening houdende met de verdeling van de aansprakelijkheid.

Het eerste en het vierde lid van artikel 136 § 2 van de G.V.U.-wet moeten worden uitgelegd dat bij verdeling van de aansprakelijkheid tussen een derde en de verzekerde, de subrogatoire vordering van de verzekeringsinstelling alle bedragen omvat die de derde moet betalen als vergoeding voor de bij de wet bepaalde schade, zonder evenwel meer te mogen bedragen dan het bedrag van de uitkeringen die de verzekeringsinstelling heeft uitbetaald. Laatstgenoemde kan, binnen de voormelde perken, van de aansprakelijke derde dezelfde bedragen terugvorderen als die waarop haar rechthebbende aanspraak kan maken krachtens het gemeen recht, aangezien de subrogatie niet is beperkt tot het gedeelte van haar uitbetalingen dat overeenstemt met het aansprakelijkheidsaandeel van die derde (Vgl.: Cass 8 okt. 2007, C 060650 F).

De gesubrogeerde mutualiteit heeft het recht om bij berusting van een gerechtigde toch zelf hoger beroep aan te tekenen en haar rechten ten volle uit te oefenen, zoals thans gevorderd.

(...)