Hof van Beroep - Arrest van 5 april 2011 (Antwerpen)

Publication date :
05-04-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20110405-14
Role number :
2009/PGA/002 230

Summary

Nadat het OM en beklaagde, middels diens advocaat werden gehoord, werd de zaak in voortzetting gezet om de advocaat van beklaagde de kans te geven bewijsstukken voor te leggen. Op de datum van voortzetting verscheen noch de beklaagde, noch diens advocaat, zodat de zaak in beraad werd genomen en een arrest werd uitgesproken. Vermits dit arrest op tegenspraak is, is het verzet hiertegen onontvankelijk.

Arrêt

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 5 april 2011

te Antwerpen, tiende kamer

(...)

Het Hof heeft het debat beperkt tot de kwestie van de ontvankelijkheid van het aangetekende verzet.

Op de terechtzitting van 21 september 2010 werd het Openbaar Ministerie gehoord in de uiteenzetting der feiten en in zijn vorderingen. De beklaagde werd gehoord in zijn middelen van verdediging ontwikkeld door zijn advocaat.

De behandeling van de zaak werd dan in voortzetting gesteld op de terechtzitting van 06 oktober 2010 teneinde aan de raadsman van beklaagde de mogelijkheid te bieden om nog bewijsstukken voor te leggen en tevens om beklaagde de gelegenheid te bieden om in persoon aanwezig te zijn.

Het Hof heeft moeten vaststellen dat beklaagde noch zijn raadsman op de terechtzitting van 06 oktober 2010 verschenen. Onverrichter zake heeft het Hof alsdan de zaak in beraad genomen, zonder dat enig verder element aangevoerd werd of er gevorderd werd door het Openbaar Ministerie tegen beklaagde.

In die omstandigheden is de rechtspleging verricht op tegenspraak. Tegen een arrest uitgesproken op tegenspraak staat het rechtsmiddel van verzet niet open.

Het verzet is niet ontvankelijk.

(...)