Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 1 maart 2012 (België)

Publication date :
01-03-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120301-29
Role number :
M10-5-1180/7750

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 25 oktober 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp, voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120301-29&idxc_id=277189&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Tussen 31 januari 2008 en 20 maart 2008 werd verzoekster te ... meermaals verkracht, aangerand, bedreigd, geslagen en belaagd door de heer Kiff Z. (° 1981).

* de dader benaderde het slachtoffer en dwong haar fel tegen haar zin tot seksueel contact; hij gebruikte daarbij geweld, zodat het slachtoffer zich niet durfde te verzetten;

* op 19 maart 2008 werd Anissa bont en blauw geslagen n.a.v. een sms'je dat ze van een andere vriend ontving (Z. kon dit niet verkroppen);

* Z. sloeg de gsm van Anissa kapot op de grond;

* de dader stuurde dreigende sms'jes naar het slachtoffer (vb. "Als je niet antwoord en doe wat ik zeg, dan rammel ik je door elkaar.").

II. Vervolging

Bij beschikking van de Raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 11 februari 2009 werden de aan Kiff Z. ten laste gelegde feiten bewezen verklaard, maar werd zijn internering gelast.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van de som van euro 5.225 meer intresten aan de heer en mevrouw Magda V. - Mohamed X. q.q. hun dochter Anissa.

III. Gevolgen van de feiten

Ingevolge de slagen van 19 maart 2008 was verzoekster arbeidsongeschikt van 21 maart 2008 tot en met 28 maart 2008.

De feiten hebben belangrijke psycho-sociale gevolgen voor het slachtoffer. Ze is bijzonder angstig, durft haar huis niet te verlaten uit schrik dat ze vrienden, familie of kennissen van de dader zou tegenkomen. Thans wordt ze nog steeds bedreigd door de entourage van de dader. Zo ontving ze volgend sms'je: "Ik zal uw tanden uit uw bek slaan als ik vrijkom."

Ter zitting van de Commissie d.d. 9 februari 2012 deelde de raadsman van verzoekster mee dat zijn cliënte geen therapie heeft gevolgd.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

In zijn schrijven d.d. 10 mei 2011 deelde gerechtsdeurwaarder E. L. mee dat er geen mogelijkheid tot gedwongen uitvoering is lastens de veroordeelde dader. Hij verblijft in de gevangenis te ... en bezit geen onroerende goederen.

Luidens het verzoekschrift ontving verzoekster nog geen enkele vergoeding in dekking van de geleden schade.

Ter zitting van de Commissie deelde de raadsman mee dat verzoekster niet beschikt over een familiale verzekering noch rechtsbijstandsverzekering.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 5.225, overeenstemmend met de schadevergoeding die bij beschikking d.d. 11 februari 2009 werd toegekend:

- morele schade: euro 5.000,00

- arbeidsongeschiktheid (7 dagen x euro 25): euro 175,00

- materiële schade (kapotte gsm): euro 50,00

Ter zitting van 9 februari 2012 verklaarde verzoekster zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie met betrekking tot het gevraagde hulpbedrag. Tevens werd een tegemoetkoming van euro 900 gevraagd voor de rechtsplegingsvergoeding.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Wat de gevraagde hulp van euro 50 voor materiële schade (stukgeslagen gsm) betreft, dient gewezen op vaste rechtspraak van de Commissie volgens dewelke als materiële kosten enkel die kosten worden beschouwd die rechtstreeks verband houden met het door de gewelddaad opgelopen letsel, zoals kledij die door de gewelddaad met bloed werd besmeurd, verplaatsingskosten naar ziekenhuis, dokters, kinesisten en apotheken, alsook diverse administratiekosten. Goederen die naar aanleiding van de gewelddaad werden vernield, vallen niet onder de materiële kosten en komen bijgevolg niet voor de toekenning van een financiële hulp in aanmerking.

Rekening houdend met:

- de aard, de ernst, de duur en de frequentie van de gepleegde feiten;

- de jeugdige leeftijd van het slachtoffer;

- de psycho-sociale gevolgen voor verzoekster, zoals nader toegelicht ter zitting,

meent de Commissie dat de gevraagde hulp van euro 5.000 voor de morele schade zonder meer verantwoord is.

Tot slot kunnen de gevraagde hulpbedragen voor de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en voor de rechtsplegingsvergoeding naar het oordeel van de Commissie eveneens worden toegekend.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 6.075.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 1 maart 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE