Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 12 january 2012 (België)

Publication date :
12-01-2012
Language :
Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120112-18
Role number :
M90957/6940

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 6 oktober 2009, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van feiten gepleegd op haar zoon Vincent X., geboren op ../../2002.Wet / 1985-08-01 / 31,3° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120112-18&idxc_id=267278&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

.(...)

I. Feiten

Uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 28 juni 2007

"De kinderen van verzoekers (cfr. andere dossiers) bleken het slachtoffer te worden van seksueel misbruik door de echtgenoot van de onthaalmoeder, de heer Peter Z.. In het kader van het gerechtelijk onderzoek is duidelijk sprake van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van verschillende minderjarige kinderen. Uit het strafdossier is ook duidelijk gebleken dat de onthaalmoeder zelf een grote verantwoordelijkheid draagt gezien zij op de hoogte had moeten zijn van de feiten en niettemin niets ondernomen heeft teneinde deze te stoppen. Zij wordt eveneens vervolgd wegens schuldig verzuim en opzettelijke slagen en verwondingen. De kinderen werden regelmatig alleen gelaten met de beklaagde Z.. Bovendien nam hij ook kinderen mee naar boven waar dan de bewuste feiten werden gepleegd. Tevens is uit het onderzoek gebleken dat de beklaagde in de living van de woning, waar ook de kinderen verbleven, regelmatig surfte naar pornosites, dat hij af en toe naakt in de woning rondliep en er duidelijk een eigenaardige seksuele voorkeur op nahield.

Uit het gerechtelijk onderzoek is echter ook duidelijk gebleken dat meermaals en door verschillende ouders klachten werden geuit over het onthaal bij mevrouw W.."

II. Gevolgen van de feiten voor Vincent X.

De advocaat deelt mee dat Z. in zijn verschillende verhoren bekende dat hij ook Vincent had misbruikt tussen 1 juli 2005 en 9 februari 2006. Hij had het piemeltje van Vincent gemasseerd tot erectie en hij had met zijn pink zijn anus gepenetreerd. De onderzoeksrechter heeft een onderzoek aan het lichaam van Vincent bevolen.

Dokter V. voerde echter op 7 december 2006 geen endoscopisch onderzoek uit, dit om twee redenen: enerzijds was er een duidelijke angst bij Vincent om dit onderzoek te ondergaan en anderzijds zouden eventuele letsels toch al geheeld zijn.

III. Vervolging

 Bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 28 juni 2007 werd Peter Z. voor deze feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Hij werd tevens ter beschikking van de Regering gesteld voor een periode van 10 jaar.

Nancy W. werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens schuldig verzuim, met uitstel voor 5 jaar en onder voorwaarden.

Op burgerlijk gebied werden Peter Z. en Nancy W. solidair veroordeeld tot onder meer de volgende bedragen:

• aan Wendy X. in eigen naam:

euro 1 provisioneel voor materiële schade

euro 2.000 voor morele schade

• aan Wendy X. q.q. Vincent X.:

euro 2.500 provisioneel voor morele schade.

Dokter C. D. werd aangesteld als gerechtsdeskundige.

Enkel Nancy W. tekende beroep aan tegen dit vonnis.

 Bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 12 juni 2008 werd Nancy W. veroordeeld wegens schuldig verzuim. De morele schadevergoeding waartoe zij werd veroordeeld werd ten aanzien van X., Torfs en Hillewaert gebracht op

euro 1.000 voor morele schade in eigen naam, zonder solidariteit met de medeveroordeelde Z.. Het door de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek werd bevestigd.

 Dit arrest is in kracht van gewijsde getreden.

IV. Beoordeling door de Commissie

1. Ten tijde van de indiening van het verzoekschrift (6 oktober 2009) luidde het terzake van toepassing zijnd artikel 31, 3°, van de wet als volgt: [De Commissie kan een financiële hulp toekennen aan:] "ouders of personen die voorzien in het onderhoud van een minderjarig slachtoffer dat als gevolg van een opzettelijke gewelddaad een langdurige medische of therapeutische behandeling behoeft."

Sedert 25 januari 2010, datum van inwerkingtreding van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II), kan luidens datzelfde artikel 31, 3° een hulp worden toegekend aan "ouders van een slachtoffer dat minderjarig is op het ogenblik van een opzettelijke gewelddaad en dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 31,1°, of personen die op dat ogenblik voorzagen in het onderhoud van de minderjarige."

De huidige wet vereist dus niet langer een "(behoefte aan een) langdurige medische of therapeutische be

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk doch ongegrond.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 12 januari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS