Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 13 november 2012 (België)

Publication date :
13-11-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20121113-14
Role number :
M11-5-0792/8329

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 19 juli 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121113-14&idxc_id=294005&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 17 december 2009 werd verzoekster bij haar thuiskomst te ... na een discussie over geld bij de keel gegrepen door de heer Pascal Z.. Hij neep de keel van verzoekster dicht totdat ze bewusteloos viel. Vervolgens heeft hij haar nog op het gezicht geslagen.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 4 april 2011 werd de heer Pascal Z., zich bevindend in staat van wettelijke herhaling, wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten (gekwalificeerd als toebrengen van opzettelijke slagen of verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg) veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 15 maanden en tot een geldboete van euro 550.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van de som van euro 3.238,97 meer intresten aan verzoekster.

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten werd verzoekster overgebracht naar het AZ Sint-B. te ..., waar volgende letsels werden vastgesteld:

- neusfractuur;

- orbitahematoom links;

- snijwonde t.h.v. de onder- en bovenlip:

- contusie onderkaak.

Verzoekster werd gehospitaliseerd van 17 december 2009 tot en met 21 december 2009.

In zijn deskundig verslag d.d. 2 september 2010 weerhoudt Dr. Marc De L. (aangesteld door de procureur des Konings te ...) de volgende graden en periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

100 % van 17.12.09 t.e.m. 31.12.09

50 % van 01.01.10 t.e.m. 15.01.10

10 % van 16.01.10 t.e.m. 31.01.10

5 % van 01.02.10 t.e.m. 28.02.10.

Vanaf de consolidatie (1 maart 2010) is er een blijvende invaliditeit van 2 % (geen blijvende arbeidsongeschiktheid).

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Het sub II vermeld vonnis werd bij deurwaardersexploot d.d. 1 juni 2011 aan de heer Pascal Z. betekend, maar hierop volgde geen reactie. Gerechtsdeurwaarder P. De M. deelde in zijn brief d.d. 7 juni 2011 mee dat recuperatie via een beslagprocedure totaal uitgesloten is.

Luidens het verzoekschrift beschikt verzoekster niet over enige verzekering in dekking van de geleden schade.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 4.293,15:

- hoofdsom cf. vonnis d.d. 04.04.2011: euro 3.238,97

- hospitalisatiekosten (opleg): euro 135,22

- administratiekosten: euro 65,00

- morele schade TAO: euro 667,50

hospital. van 17.12.09 t.e.m. 21.12.09 : 5 d. x euro 31 = euro 155,00

100 % van 22.12.09 t.e.m. 31.12.09 : 10 d. x euro 25 = euro 250,00

50 % van 01.01.10 t.e.m. 15.01.10 : 15 d. x euro 12,50 = euro 187,50

10 % van 16.01.10 t.e.m. 31.01.10 : 16 d. x euro 2,50 = euro 40,00

5 % van 01.02.10 t.e.m. 28.02.10 : 28 d. x euro 1,25 = euro 35,00

- verlies economische waarde huisvrouw: euro 446,25

- morele schade BAO: euro 1.925,00

2 % x euro 1.925 per punt / 2 (moreel)

- intresten: euro 143,77

- procedurekosten: euro 910,41

- rechtsplegingsvergoeding: euro 715,00

- kosten betekening vonnis: euro 195,41

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. ‘Verlies economische waarde huisvrouw' is daarbij niet opgenomen en komt dus niet in aanmerking voor de toekenning van een hulp.

Eenzelfde opmerking geldt met betrekking tot de intresten.

Het behoort overigens tot de constante rechtspraak van de Commissie - en deze vloeit voort uit de bedoeling van de wet - dat intresten niet in aanmerking komen voor een financiële hulp. De Commissie is van oordeel dat het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt, niet van toepassing is in het stelsel van financiële hulpverlening aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. De schuldenaar van de toegekende hulp, met name de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. Bovendien brengt ook in het gemeen recht de toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek niet mee dat de intresten automatisch verschuldigd zijn, vermits zij moeten gevraagd of gevorderd worden door het slachtoffer en de rechter ze niet mag toekennen wanneer een dergelijke vraag of vordering ontbreekt.

De Raad van State heeft zich in een uitvoerig gemotiveerd arrest bij de stellingname van de Commissie aangesloten (arrest nr. 165.787 van 12 december 2006).

Voor de procedurekosten meent de Commissie evenmin een hulp te kunnen toekennen, nu uit de overgemaakte stukken blijkt dat verzoekster heeft kunnen genieten van de juridische tweedelijnsbijstand.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven uiteengezet, kent de Commissie in billijkheid een hulp toe van euro 2.792,72.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 2.792,72.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 13 november 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE