Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 juni 2012 (België)

Publication date :
15-06-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120615-20
Role number :
M11-5-0787/8325

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 15 juli 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120615-20&idxc_id=284256&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

In de nacht van 9 op 10 juli 2010 zag verzoeker te ... een inbreker uit het huis van een buurman komen. Verzoeker overmeesterde de man en trachtte hem te immobiliseren tot de komst van de politie. Tijdens de schermutseling liep verzoeker verwondingen op (zie punt III).

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 11 januari 2011 werd de heer Dave Z., wegens het plegen van de sub I vermelde feiten (gekwalificeerd als "ten nadele van Y. Frank, hierna vermelde goederen, die hem niet toebehoorden, bedrieglijk weggenomen te hebben, de op heterdaad betrapte dief geweld of bedreigingen gebruikt hebbende (...) en met de omstandigheid dat het geweld of de bedreiging een blijvende fysische of psychische ongeschiktheid ten gevolge heeft gehad bij X. Tom") veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden en tot een geldboete van euro 550.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van de som van euro 8.003 meer intresten aan verzoeker.

Tegen alle strafrechtelijke beschikkingen van dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door de beklaagde, alsook door het Openbaar Ministerie tegen hem.

III. Gevolgen van de feiten

De dag na de feiten raadpleegde verzoeker zijn huisarts, Dr. Van R. . Deze stelde kneuzingen vast t.h.v. de rechter schouder, de linker pols, de rechter knie en de cervicale wervelzuil.

In zijn deskundig verslag weerhoudt Dr. V. de volgende graden en periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

100 % van 09.07.10 t.e.m. 16.07.10

15 % van 17.07.10 t.e.m. 31.07.10

10 % van 01.08.10 t.e.m. 31.08.10

5 % van 01.09.10 t.e.m. 02.12.10.

Er is consolidatie op 3 december 2010, met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 2 % (mediaal meniscuslijden rechter knie, deels degeneratief, met traumatische component).

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Uit het schrijven van gerechtsdeurwaarder G. C. d.d. 20 april 2011 blijkt dat er geen uitvoeringsmogelijkheden zijn lastens de heer Z. (zijn officieel adres betreft een postadres).

Verzoeker beschikt over een rechtsbijstandsverzekering (DAS), maar de daarin opgenomen waarborg ‘insolventie van derden' is niet van toepassing indien het gaat om "diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, gewelddaad of vandalisme." (artikel 4.7 van de polis).

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 5.064:

- morele schade TAO: euro 450,00

100 % van 09.07.10 t.e.m. 16.07.10 : 8 d. x euro 25 = euro 200,00

15 % van 17.07.10 t.e.m. 31.07.10 : 15 d. x euro 3,75 = euro 56,25

10 % van 01.08.10 t.e.m. 31.08.10 : 31 d. x euro 2,50 = euro 77,50

5 % van 01.09.10 t.e.m. 02.12.10 : 93 d. x euro 1,25 = euro 116,25

- economisch verlies huishouden: euro 189,00

- meerinspanningen: euro 200,00

- blijvende arbeidsongeschiktheid: euro 3.850,00

2 % x euro 1.925 per punt

- verplaatsings- en administratiekosten: euro 375,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. ‘Economisch verlies huishouden' en ‘meerinspanningen' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor de toekenning van een hulp.

In verband met de schadepost ‘blijvende arbeidsongeschiktheid' dient opgemerkt dat de Commissie enkel een vergoeding toekent voor morele schade en inkomstenverlies (en niet voor de andere materiële componenten, zijnde meerinspanningen, vermindering van de economische waarde op de arbeidsmarkt en verlies economische waarde huishoudelijke arbeid). Om die reden wordt telkens nagegaan of er in concreto inkomstenverlies werd geleden. Aangezien dit in de voorliggende zaak niet het geval was, kan enkel de morele component (de helft van het forfaitair bedrag) worden toegewezen.

De gevraagde hulp voor morele schade TAO is correct begroot, terwijl voor de verplaatsings- en administratiekosten in billijkheid een hulp wordt toegekend van euro 250.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, wordt het toegekende hulpbedrag begroot op euro 2.625.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 2.625.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET