Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 juni 2012 (België)

Publication date :
15-06-2012
Language :
Dutch
Size :
5 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120615-21
Role number :
M11-5-0808/8339

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 26 juli 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 32,§1,6° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120615-21&idxc_id=284257&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 18 december 2004 deden zich volgende feiten voor: na een voetbalwedstrijd van de kadetten van KVK T., waarvan verzoeker jeugdtrainer is, kreeg verzoeker, toen hij de kleedkamers aan het kuisen was, een vuistslag in het aangezicht en een hard voorwerp (een fles shampoo) naar het hoofd geslingerd (dit kwam tegen het linkeroog terecht). De dader was de minderjarige Clément Z. (° 1990), speler van de andere ploeg (W.).

II. Vervolging

Bij vonnis van de Jeugdrechtbank te ... d.d. 29 augustus 2007 werd Clément Z., wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten, veroordeeld tot het verrichten van 50 uren educatieve dienstverlening in een vzw.

Op burgerlijk gebied werden hij en zijn burgerlijk aansprakelijke ouders solidair veroordeeld tot betaling van de provisionele som van euro 1.500 meer intresten aan verzoeker. Tevens werd Dr. G. D. als deskundige aangesteld, met de gebruikelijke opdracht.

Tegen dit vonnis werd hoger beroep aangetekend. Bij tussenarrest van het Hof van Beroep te ... d.d. 5 november 2007 werd Dr. S. aangesteld, die op verzoek van het Hof moest nagaan of er in hoofde van verzoeker sprake was van een blijvende (arbeids)ongeschiktheid.

Dr. S. besloot in zijn verslag inderdaad tot een blijvende (arbeids)ongeschiktheid.

Bij eindarrest d.d. 19 mei 2008 werd het bestreden vonnis van de Jeugdrechtbank bevestigd.

De door de Jeugdrechtbank aangestelde deskundige (Dr. D.) weigerde evenwel zijn opdracht. Bij vonnis d.d. 2 september 2008 werd hij vervangen door Dr. F. L..

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten begaf verzoeker zich naar het AZ Heilig Hart te ..., maar gelet op de ernst van zijn verwondingen werd hij onmiddellijk overgebracht naar het UZ te ... . Zijn linkeroog was erg gezwollen, zag rood en zijn zicht was fel verminderd.

Luidens het deskundig verslag van Dr. Françoise L. d.d. 17 december 2009 liep verzoeker een maculopathie [= aandoening van de gele vlek (plek in het netvlies waarmee het scherpst wordt waargenomen)] op aan het linkeroog.

De deskundige weerhoudt de volgende graden en periodes van tijdelijke ongeschiktheid:

100 % van 18.12.04 t.e.m. 31.12.04

50 % van 01.01.05 t.e.m. 31.03.05

40 % van 01.04.05 t.e.m. 30.04.05

30 % van 01.05.05 t.e.m. 30.06.05

25 % van 01.07.05 t.e.m. 31.08.05

20 % van 01.09.05 t.e.m. 31.10.05

15 % van 01.11.05 t.e.m. 17.11.05.

Er is consolidatie op 18 november 2005, met een blijvende invaliditeit én arbeidsongeschiktheid van 12 % (gezichtsbeperking linkeroog).

De esthetische schade bedraagt 1 op de schaal van 7.

Verzoeker dient om de vijf jaar getinte glazen voor een bril aan te schaffen (kostprijs euro 180). Ook moet hij jaarlijks op controle bij de oogarts.

Tevens wordt voorbehoud gemaakt voor een posttraumatisch glaucoom of cataract.

Gedurende de eerste zes maanden na de feiten kampte verzoeker met psychische problemen.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Er zijn geen verhaalsmogelijkheden t.o.v. de dader of zijn ouders; ze zijn insolvabel.

Verzoeker onderschreef geen familiale polis.

In zijn schrijven d.d. 7 februari 2012 deelde de raadsman van verzoeker mee dat zijn cliënt niet kon genieten van een rechtsbijstandsverzekering, zodat hij alle kosten tot op heden zelf heeft moeten dragen.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 39.933,10:

- verplaatsingskosten ziekenhuis en arts: euro 88,00

- administratiekosten: euro 93,50

- verlies maaltijdcheques: euro 55,80

- medische kosten: euro 482,22

- apotheek: euro 25,88

- ziekenhuis: euro 303,13

- remgelden: euro 153,21

- morele schade TAO: euro 2.988,75

100 % van 18.12.04 t.e.m. 31.12.04 : 14 d. x euro 25 = euro 350,00

50 % van 01.01.05 t.e.m. 31.03.05 : 90 d. x euro 12,50 = euro 1.125,00

40 % van 01.04.05 t.e.m. 30.04.05 : 30 d. x euro 10 = euro 300,00

30 % van 01.05.05 t.e.m. 30.06.05 : 61 d. x euro 7,50 = euro 457,50

25 % van 01.07.05 t.e.m. 31.08.05 : 62 d. x euro 6,25 = euro 387,50

20 % van 01.09.05 t.e.m. 31.10.05 : 61 d. x euro 5 = euro 305,00

15 % van 01.11.05 t.e.m. 17.11.05 : 17 d. x euro 3,75 = euro 63,75

- pretium doloris voor periode 100 % TAO: euro 140,00

100 % van 18.12.04 t.e.m. 31.12.04 : 14 d. x euro 10 = euro 140,00

- verlies economische waarde huishouden TAO: euro 732,24

- meerinspanningen TAO: euro 2.111,00

- morele schade BAO: euro 9.072,00

12 % x euro 1.512 per punt / 2

- materiële schade BAO: euro 9.072,00

12 % x euro 1.512 per punt / 2

- verlies economische waarde huishouden BAO: euro 6.884,57

- esthetische schade (1/7): euro 400,00

- toekomstige kosten: euro 1.913,02

- aanschaf speciale brilglazen ( euro 180 x 7): euro 1.260,00

- consultaties oogarts: euro 653,02

- rechtsplegingsvergoeding (1e aanleg + hoger beroep): euro 4.400,00

- deskundige onderzoeken (2 x): euro 1.500,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. ‘Verlies economische waarde huishouden' en ‘meerinspanningen' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding.

Daarnaast dient aangestipt dat het tot de constante rechtspraak van de Commissie behoort om geen afzonderlijke hulp toe te kennen voor pretium doloris.

Hoewel de maaltijdcheques, net als de andere voordelen in natura, een deel van het loon van de werknemer vormen en principieel een vergoedbare schadepost uit hoofde van loonverlies uitmaken, meent de Commissie hiervoor in billijkheid geen hulp te moeten toekennen.

De Commissie stelt vast dat verzoeker om de toekenning van een hulp van euro 9.072 vraagt voor zowel de morele schade BAO als de materiële schade BAO.

In verband hiermee dient opgemerkt dat er geen stukken voorliggen waaruit blijkt dat verzoeker inkomstenverlies zou geleden hebben. Aldus kan enkel rekening gehouden worden met de morele component van de ongeschiktheid. ‘Meerinspanningen', ‘verlies van de economische waarde huishoudelijke arbeid' en/of ‘loutere aantasting van de arbeidswaarde op de arbeidsmarkt (zonder loonverlies)' ressorteren immers niet onder de limitatief opgesomde schadeposten in artikel 32, § 1 van de wet.

Voor de procedurekosten (inclusief de expertisekosten) kan maximaal euro 4.000 worden toegekend (artikel 32 § 1, 6°, van de wet van 1 augustus 1985 juncto artikel 2 van het K.B. van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven uiteengezet, wordt aan verzoeker voor de overige schadeposten in billijkheid een hulp toegekend van euro 19.037.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 19.037.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET