Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 juni 2012 (België)

Publication date :
15-06-2012
Language :
Dutch
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120615-25
Role number :
M10-5-0444/7349

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 9 april 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120615-25&idxc_id=284273&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

In het deskundig verslag van Dr. V. d.d. 7 juni 2010 vinden we volgend feitenrelaas:

"Feiten dateren van 19-1-2006 omstreeks 17.00 uur in het huis van de heer V. in de Wittestraat, zat aan de computer te werken, hoorde tumult aan de voordeur, ging kijken en zag daar zijn jongste broer V. Nico met Z. Said, waren daar aan het discussiëren, de heer V. Lorenzo heeft dan gevraagd aan de heer Z. Said om de woonst te verlaten, hij heeft het meermaals gevraagd, het is eigenlijk een buurman, maar de heer Z. Said negeerde dit verzoek, dan zag de heer V. Lorenzo een plotse beweging bij de heer Z. naar zijn broer toe, de heer Z. Said is dan weggelopen, de heer V. Lorenzo is daar achter gegaan, de heer Z. Said heeft dan een beledigend woord naar de heer V. Lorenzo gezegd aangaande zijn moeder, dan is het buiten tot een handgemeen gekomen, dan is de echtgenote van de heer V. naar buiten gekomen en zijn moeder, die waren hysterisch, de heer V. Lorenzo heeft geprobeerd om die te kalmeren, de voordeur was toe, Z. Said begon tegen de voordeur te stampen met een veiligheidsschoen met stalen tip, V. Lorenzo is daar naartoe gegaan en heeft gevraagd of hij zou stoppen, dit gebeurde niet, dan is het in de gang tot een handgemeen gekomen, uiteindelijk kon V. Lorenzo de heer Z. Said buitenzetten, de deur werd terug gesloten en het stampen begon dan terug, tijdens het handgemeen binnen is er een beet geweest in de pink van de heer V., de heer Z. Said is tegen de deur blijven stampen tot de politie gekomen is."

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 18 april 2007 werd de heer Said Z., wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten (toebrengen van opzettelijke slagen of verwondingen) veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar (waarvan acht maanden effectief, de rest met uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van vijf jaar) en tot een geldboete van euro 1.100.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van de som van euro 15.055,19 meer intresten aan verzoeker.

Tegen alle beschikkingen van dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door de beklaagde, alsook door het Openbaar Ministerie tegen hem.

Bij arrest van het Hof van Beroep te ... d.d. 8 januari 2009 werd het bestreden vonnis zowel op strafgebied als op burgerlijk gebied hervormd:

- de beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, met uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van drie jaar;

- aan verzoeker werd een schadevergoeding toegekend van euro 12.135,19: de bij vonnis toegekende som van euro 15.055,19, verminderd met de door de beklaagde verrichte betalingen ten belope van euro 2.920.

Blijkens een attest van de griffie verkreeg dit arrest kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten werd verzoeker door zijn broer naar het Sint-Augustinusziekenhuis te ... gebracht, alwaar de volgende letsels werden vastgesteld: fractuur van metacarpaal V aan de rechterhand (behandeld met gips); bijtwonde linkerpink (amputatie van het eindkootje was noodzakelijk).

Verzoeker bleef één dag gehospitaliseerd.

In zijn deskundig verslag d.d. 29 januari 2007 weerhoudt Dr. B. V. (aangesteld bij vonnis d.d. 8 november 2006) de volgende graden en periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

100 % van 19.01.06 t.e.m. 07.04.06

15 % van 08.04.06 t.e.m. 30.04.06

10 % van 01.05.06 t.e.m. 30.06.06

5 % van 01.07.06 t.e.m. 31.08.06.

Er is consolidatie op 1 september 2006, met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 4 % (enige krachtsvermindering na fractuur van metacarpaal V).

De esthetische schade bedraagt 2,5 op de schaal van 7 (amputatie eindkootje linkerpink).

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Luidens het arrest van het Hof van Beroep te ... d.d. 8 januari 2009 betaalde de heer Z. tussen 7 maart 2008 en 20 november 2008 in totaal een bedrag af van euro 2.920.

Op 6 juli 2009 ontving gerechtsdeurwaarder G. H. nog een betaling van euro 200, maar deze som werd volledig aangewend ter dekking van gerechtskosten.

In een persoonlijk ondertekende verklaring d.d. 17 mei 2010 bevestigt verzoeker dat hij noch ten tijde van de feiten noch heden over een familiale polis of polis rechtsbijstand beschikt(e).

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 15.000.

Bij arrest van het Hof van Beroep te ... d.d. 8 januari 2009 werd aan verzoeker een schadevergoeding toegekend van euro 12.135,19:

- hoofdsom cf. vonnis d.d. 18.04.07: euro 15.055,19

- kledijschade: euro 100,00

- verplaatsings- en administratiekosten: euro 100,00

- TAO moreel: euro 2.303,25

- aantasting economische waarde huishouden: euro 801,94

- BAO (4 % x euro 1.875 per punt): euro 7.500,00

- esthetische schade (2,5/7): euro 2.000,00

- verlies carrière als model: euro 2.250,00

- prothese pink: euro 250,00

- verlies extra inkomsten: euro 2.000,00

- afbetalingen dader: - euro 2.920,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. ‘Aantasting economische waarde huishouden' is daarbij niet opgenomen en komt dus niet in aanmerking voor de toekenning van een hulp.

Wat de gevraagde hulp voor de blijvende arbeidsongeschiktheid betreft, stelt de Commissie vast dat er geen stukken voorliggen waaruit blijkt dat verzoeker inkomstenverlies heeft geleden. Aldus kan enkel rekening gehouden worden met de morele component van de blijvende ongeschiktheid. ‘Meerinspanningen', ‘verlies van de economische waarde huishoudelijke arbeid' en/of ‘loutere aantasting van de arbeidswaarde op de arbeidsmarkt (zonder loonverlies)' ressorteren immers niet onder de limitatief opgesomde schadeposten in artikel 32, § 1 van de wet. Het komt dan ook passend voor het door verzoeker voor deze schadepost gevraagd bedrag, conform de indicatieve tabellen, te halveren.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie voor de overige schadeposten in billijkheid een hulp te kunnen toekennen van euro 7.500.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 decemberslachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 7.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET