Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 mei 2012 (België)

Publication date :
15-05-2012
Language :
Dutch
Size :
5 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120515-15
Role number :
M10-3-0713/7483

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 18 juni 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120515-15&idxc_id=282911&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

- Op 12 maart 2007 (te ...) vernam verzoeker telefonisch dat de ex-vriend van zijn partner, Gert Z., aan haar woning stond en met een wielsleutel de autoruit had vernield. Hierbij werd Danté Y., zoontje van Fatima Y. en Gert Z., gekwetst. Ter plaatse gekomen werd verzoeker eveneens aangevallen.

- Uit het PV .../2007 d.d. 12 maart 2007: verklaring van verzoeker

"Ik wens klacht neer te leggen lastens Z. Gert wegens wegens opzettelijke slagen en verwondingen op 12 maart 2007. Gert Z. en Fatima Y. stonden buiten op straat ruzie te maken. Ik stopte ter hoogte van hen en Gert zei mij om niet tussenbeide te komen, aangezien ik mij niet diende te moeien. Ik vertelde hem dat Fatima hun relatie reeds had verbroken en dat hij mij hiervan de schuld niet diende te geven. Op dat ogenblik kwam Dave, een werkcollega ter plaatse. Plots kwam Z. naar mij en begon mij te duwen, te trappen en te slaan, waardoor ik ten val kwam tegen het koetswerk van de auto van verzoeker".

- Op 24 maart 2007 werd verzoeker aan zijn woning (te ...) opgewacht door Gert Z. en werd hij geslagen en gestampt.

- Uit het PV .../2007 d.d. 24 maart 2007: verklaring van Gert Z.:

"Ik heb Michael slechts 2 maal geslagen en verder niets want ik ben toen tegengehouden geweest door (X). Ik heb hem toen gezegd dat hij op zijn tellen moest passen want anders... . Op uw vraag of ik hem met de dood heb bedreigd moet ik ontkennend antwoorden. Ik voel mij serieus bedrogen door Michael (Van X.). Hij was een zogenaamde goede vriend. Ik heb hem aangehaald, ook voor naar werk gehoord bij mijn werkgever en dan gaat deze goede vriend nog met mijn vriendin lopen. Ik ben door mijn werkgever dankzij Michael ontslaan. Ik vind dat ik voldoende reden heb om zo te reageren, Michael heeft op een weekend tijd mijn hele leven overhoop gehaald. Ik wou nl. trouwen met Fatima".

II. Vervolging

- Op 11 december 2008 werd Gert Z. door verzoeker gedagvaard voor bovenvermelde feiten op grond van de artikelen 1382 en 1383 BWB.

- Bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 21 januari 2009 werd Gert Z. bij verstek veroordeeld tot betaling van de provisionele som van euro 1, met raming van zijn eis op euro 5.000. Dokter J. Populaire werd aangesteld als deskundige.

- Bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 7 januari 2010 werd Gert Z. bij verstek veroordeeld tot betaling van euro 12.139,14. Voorbehoud werd gemaakt voor schade ivm eventuele septorhinoplastie: zie hierna punt IV. Gevolgen van de feiten: deskundig verslag. De dader werd tevens veroordeeld tot de kosten van het geding, nl.:

- dagvaardingskosten euro 223,66

- kosten expeditie euro 8,55

- kosten betekening vonnis euro 1.000,00

- TI meerinspanningen euro 132,66

- rechtsplegingsvergoeding euro 1.100,00

- kosten deskundig onderzoek euro 1.556,65

euro 3.021,52

- Bovenvermelde vonnissen zijn ondertussen in kracht van gewijsde getreden.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De rechtsbijstandverzekering heeft op basis van de "clausule onvermogen de aansprakelijke derde" euro 7.500 betaald. Hierdoor werd het onvermogen van de dader aangetoond.

IV. Gevolgen van de feiten

Uit het deskundig verslag van Dokter J. P. d.d. 9 juni 2009:

"Op 12 maart 2007 en op 24 maart 2007 (en later op 04 juli 2007: zie hierna opmerkingen: punt VI: ter info) was Michael Van X. slachtoffer van slagen en verwondingen in het aangezicht met de diagnose van faciale contusie vooral gericht ter hoogte van de neusstreek met ongetwijfeld posttraumatische neusseptumafwijkingen; duidelijke osseuse fractuur was niet aanwezig. Patiënt werd enkel voor de twee voorvallen (12/03/2007 en 24/03/2007) nagekeken op de spoedgevallen van het St.-Elisabethziekenhuis te ....

- Subjectieve klachten: uitstekend, gevoelig neusbeentje links; iets moeilijker neusademen; geen snurken; geen reuk- of smaakstoornissen; psychisch: bij het zien van de agressor voelt hij zich wat nerveus, wat angstig. Verder geen duidelijke posttraumatische stressstoornissen bij anamnese-heteroanamnese.

- Bij objectief onderzoek vinden we toch sequelen van postfactum doorgemaakte neusfractuur met ter hoogte van de neusbasislinks wat scherpe osseuse spica, drukgevoelig met midline neus-tussenschotdeviatie waardoor verminderd neusademen.

- De tijdelijke ongeschiktheden zijn als volgt:

- 100 % tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 13/03/2007 tot en met 14/03/2007

- 25 % tijdelijke fysische ongeschiktheid van 15/03/2007 tot en met 31/03/2007

- 15 % tijdelijke fysische ongeschiktheid van 01/04/2007 tot en met 30/04/2007

- 10 % tijdelijke fysische ongeschiktheid van 01/05/2007 tot en met 31/05/2007

- 5 % tijdelijke fysische ongeschiktheid van 01/06/2007 tot en met 03/07/2007

- 100 % tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 04/07/2007 tot en met 06/07/2007

- 25 % tijdelijke fysische ongeschiktheid van 07/07/2007 tot en met 31/07/2007

- 20 % tijdelijke fysische ongeschiktheid van 01/08/2007 tot en met 31/08/2007

- 15 % tijdelijke fysische ongeschiktheid van 01/09/2007 tot en met 30/09/2007

- 10 % tijdelijke fysische ongeschiktheid van 01/10/2007 tot en met 31/10/2007

- 5 % tijdelijke fysische ongeschiktheid van 01/11/2007 tot en met 31/12/2007

Consolidatie op 1 januari 2008. Verzoeker was op die datum 22 jaar.

De blijvende fysische ongeschiktheid BI zonder meerinspanning bedraagt 4 %.

De esthetische schade bedraagt 3,5 op de schaal van 1 tot 7.

Op datum van consolidatie: geen invloed op de economische bedrijvigheid van de getroffene; de uitoefening van zijn beroep of van een nieuw beroep. Geen invloed op eventueel gederfde levensvreugde.

Voorbehoud dient te worden gemaakt voor eventuele septorhinoplastie, cfr. functionele sequelen ten gevolge van het neustrauma met o.a. verminderd neusademen."

V. Begroting van de gevraagde hulp

- medische kosten euro 56,14

- administratie- en verplaatsingskosten euro 62,00

- TI morele schade euro 1.040,00

100 % van 13/03/2007 t.e.m. 14/03/2007: 2 d. x euro 25 = euro 50,00

25 % van 15/03/2007 t.e.m. 31/03/2007: 17 d. x euro 6,25 = euro 106,25

15 % van 01/04/2007 t.e.m. 30/04/2007: 30 d. x euro 3,75 = euro 112,50

10 % van 01/05/2007 t.e.m. 31/05/2007: 31 d. x euro 2,50 = euro 77,50

5 % van 01/06/2007 t.e.m. 03/07/2007: 33 d. x euro 1,25 = euro 41,25

100 % van 04/07/2007 t.e.m. 06/07/2007: 3 d. x euro 25 = euro 75,00

25 % van 07/07/2007 t.e.m. 31/07/2007: 25 d. x euro 6,25 = euro 156,25

20 % van 01/08/2007 t.e.m. 31/08/2007: 31 d. x euro 5,00 = euro 155,00

15 % van 01/09/2007 t.e.m. 30/09/2007: 30 d. x euro 3,75 = euro 112,50

10 % van 01/10/2007 t.e.m. 31/10/2007: 31 d. x euro 2,50 = euro 77,50

5 % van 01/11/2007 t.e.m. 31/12/2007: 61 d. x euro 1,25 = euro 76,25

- TI meerinspanningen euro 732,00

- BI morele schade ( euro 2.062 x 4 = euro 8.248 : 2) euro 4.124,00

- esthetische schade (in billijkheid) euro 6.125,00

euro 12.099,14

- procedurekosten euro 3.021,52

- intresten euro 2.064,37

euro 17.185,03

- tussenkomst verzekeraar - euro 7.500,00

- gerechtskosten - euro 1.921,52

euro 7.763,51

Ter info: op 4 juli 2007 heeft verzoeker opnieuw klacht neergelegd wegens opzettelijke slagen en verwondingen. Deze feiten werden door verzoeker niet aangehaald in de dagvaarding d.d. 11 december 2008. Zij werden wel vermeld in het deskundigenverslag.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. ‘Meerinspanningen' en ‘intresten' zijn niet opgenomen in deze lijst en komen bijgevolg niet in aanmerking voor vergoeding.

2. De procedurekosten, de expertisekosten en de gerechtskosten worden ten laste genomen door de verzekeraar rechtsbijstand.

3. De verzekeringstussenkomst mag in eerste instantie worden aangerekend op de posten die de Commissie niet in aanmerking neemt, nl. de meerinspanningen.

4. Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen kent de Commissie aan verzoeker euro 4.599 toe.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 4.599.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 mei 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS