Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 18 oktober 2012 (België)

Publication date :
18-10-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20121018-16
Role number :
M12-1-0064/8711

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 25 januari 2012 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121018-16&idxc_id=293523&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 5 september 2009 omstreeks 22u 30 werd de op dat ogenblik 16-jarige verzoekster verkracht door een onbekend persoon toen ze langs de ...straat te ... fietste.

II. Vervolging

Verzoekster legden op datum der feiten klacht neer tegen onbekenden en bekwam het statuut van benadeeld persoon.

Op 17 juni 2011 seponeerde de procureur des Konings te ... het strafdossier omwille van "dader onbekend ".

III. Gevolgen van de feiten

Volgens CAW De P. ...:

" De opzettelijke gewelddaad heeft nu, 2 jaar na de feiten, nog steeds een sterke invloed op het dagelijkse leven van verzoekster. Zo durft zij tot op heden zich niet alleen op straat te begeven wanneer de avond valt. Zij dient steeds beroep te doen op een familielid of een vriend om haar te vergezellen. Indien dit niet mogelijk is, blijft verzoekster noodgedwongen thuis. Dit heeft implicaties op haar leven als student enerzijds (volgen van avondlessen, verplaatsing naar de stageplaats) en haar sociale leven anderzijds. Zo is zij steeds afhankelijk van iemand om haar te vergezellen wanneer ze het huis verlaat.

Wanneer haar vrienden uitgaan, verkiest zij meestal om thuis te blijven, uit angst dat haar opnieuw iets zal overkomen. Verzoekster durft niet meer fietsen langs de weg waar het misdrijf plaatsvond. Zij dient bijgevolg een andere (langere) weg te nemen, tenzij ze iemand bereid vindt om haar te vergezellen.

Naast de gevolgen die mevrouw X. voor zichzelf ondervindt, is zij zeer bezorgd over

haar moeder. De moeder van verzoekster was door het misdrijf zo aangedaan dat zij een ernstige

depressie ontwikkelde en gedurende enkele maanden werkonbekwaam was. "

Verzoekster consulteerde 6 maal een psychotherapeut in de loop van 2009.

Tussen 23 september 2009 en 5 juni 2011 ging zij minstens 41 begeleidingsgesprekken met Vrij CLB L... aan.

Op rechtszitting dd. 31 mei 2012 van de Commissie deelt verzoekster mee dat zij thans studente.

Zij volgde therapie maar verkoos om deze stop te zetten. In haar situatie is weinig verandering opgetreden.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De ouders van verzoekster hebben een familiale verzekering afgesloten. Deze komt niet tussen nu de aansprakelijke derde niet behoorlijk kan geïdentificeerd worden.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 1.510,90 voor de materiële kosten.

Tevens verklaart zij zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie inzake de begroting van de morele schade.

- administratiekosten euro 125,00

- kledijschade euro 375,00

- persoonlijke opleg medische, farmaceutische en

verplaatsingskosten om medische reden (geattesteerd) euro 1.010,90

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Rekening houdend met:

- de aard en de ernst van de feiten;

- de jeugdige leeftijd van het slachtoffer;

- de emotionele en traumatiserende weerslag van de feiten op het jonge slachtoffer;

- de gebruikelijke tarieven gehanteerd door de Commissie in analoge dossiers inzake morele schade;

meent de Commissie aan verzoekster in billijkheid een globale hulp te kunnen toekennen begroot op

euro 15.000.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 15.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 18 oktober 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE