Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 18 september 2012 (België)

Publication date :
18-09-2012
Language :
Dutch
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120918-15
Role number :
M12-1-0438/8917

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 3 mei 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120918-15&idxc_id=292311&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 14 mei 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.

(...)

I. Feiten

" De feiten dateren van 1 januari 2011. In die tijd was ik woonachtig te 2000 ... aan de ... . Op oudejaarsavond was ik als klant aanwezig in de dancing B. M. . Ik ben daar rond 4.00 uur aangekomen. Het was de bedoeling dat ik met Mohamed Y., een vriend, na sluiting van de dancing nog weg zou gaan samen met nog andere vrienden. Omstreeks 6.00 uur toen iedereen de dancing moest verlaten deed Farid Z. plots heel moeilijk. Hij haalde uit naar mij met een mes. Ik dacht eerst dat hij enkel een vuistslag wilde toebrengen doch toen ik hem probeerde af te weren stak hij blijkbaar met een mes in de linker zijkant van mijn borst. Ik was gekwetst aan de linker zijde van de borst en heb 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. Door de steek was mijn long gescheurd en had ik tevens een klaplong. "

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 2 december 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werden de volgende tenlasteleggingen bewezen geacht in hoofde van de genaamde Farid Z. (° 1977) en waarvoor deze veroordeeld werd tot 2 jaar gevangenisstraf:

"Te ... op 1 januari 2011:

A. Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Shabab, de slagen of verwondingen hebbende een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge gehad;

B. Bij inbreuk op de artikelen 1,2,3,9,23,24,25.26,29,46,47,48 en 49 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens een vrij verkrijgbaar wapen, namelijk een vouwmes te hebben gedragen zonder daartoe een wettige reden te kunnen aantonen; "

Op burgerlijk vlak werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 11.076,56 meer de intresten en een RPV van euro 1.210.

- medische kosten euro 2.732,42

- TWO moreel euro 1.479,50

- B.I. (3% x euro 1.925 / 2) euro 2.887,50

- esthetische schade (2,5/7) euro 2.950,00

- materiële schade (kledij) euro 100,00

- economische schade huishouden euro 927,14

Dit vonnis bekwam kracht van gewijsde (attest griffie).

III. Gevolgen van de feiten

Conclusies van gerechtsdeskundige dr. C. De M. in haar verslag van 20/09/2011

1. De heer X. Shabab, geboren op 19 augustus 1980, thans uitkeringsgerechtigd, liep op 1 januari 2011, een snij-steekwonde ter hoogte van de linkerzijde van de borstkas op. Er ontstond een pneumothorax links.

Hij werd gehospitaliseerd. Een thoraxdrainage werd aangebracht. Na een controle radiografisch onderzoek was er geen residuele pneumothorax en werd de drain verwijderd. Betrokkene werd gehospitaliseerd tot 5 januari 2011.

Hij bood zich op 14 januari 2011 op de controleraadpleging aan.

Aangezien betrokkene thans niet werkt, werd er door de behandelende geneesheer geen arbeidsongeschiktheid geattesteerd.

Betrokkene verklaarde dat hij omwille van aanhoudende last ter hoogte van de vroegere steekwonde een huisarts consulteerde. Een medisch document werd er niet voorgelegd.

Hij neemt tot op heden pijnstillers.

2. Het huidig klinisch onderzoek toont aan dat betrokkene ter hoogte van de borstkas de littekens van de snij-steekwonde en de aangebrachte thoraxdrain vertoont. Er wordt gevoeligheid aangegeven ter hoogte van de littekens. Op longfunctioneel vlak zijn er geen restletsels.

Hij meldt klachten.

3. Op basis van de thans voorhanden zijnde medische gegevens kan gesteld worden dat de toegebrachte slagen of verwondingen geen ongeneeslijk lijkende ziekte, geen blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, geen volledig verlies van het gebruik van een orgaan en geen zware verminking tot gevolg zullen hebben.

4. De toestand is gunstig geëvolueerd en kan als consolideerbaar beschouwd worden.

De perioden en graden der tijdelijke arbeidsongeschiktheid worden bona fide als volgt geraamd:

100 % vanaf 01.01.2011 tot en met 31.01.2011

35 % vanaf 01.02.2011 tot en met 28.02.2011

25 % vanaf 01.03.2011 tot en met 31.03.2011

15 % vanaf 01.04.2011 tot en met 30.04.2011

Vanaf 1 mei 2011 bestaat er een tijdelijke invaliditeit met een professionele en huishoudelijke meerinspanning. Deze tijdelijke invaliditeit met meerinspanning wordt als volgt geraamd:

8 % vanaf 01.05.2011 tot en met 31.05.2011

5 % vanaf 01.06.2011 tot en met 19.07.2011

Voor de subjectieve restklachten kan er een blijvende invaliditeit worden toegekend. Deze blijvende invaliditeit wordt geraamd op 3 %.

Op basis van de voorhanden zijnde medische gegevens kan besloten worden dat er geen blijvende arbeidsongeschiktheid is.

5. De littekens vertegenwoordigen een esthetische schade. Deze esthetische schade wordt geraamd tussen zeer licht en licht (2.5/7) en dit volgens de gebruikelijke zevendelige schaal.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. Het vonnis werd betekend op het adres van de veroordeelde in Nederland maar dit leverde niets op. Betrokkene is er voorgesteld tot ambtelijke schrapping.

IV-2. Verzoeker verklaart op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 12.747,43:

- hoofdsom volgens vonnis van 02/12/2011: euro 11.076,56

- procedurekosten (gestaafd) euro 1.670,87

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade :

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Economische schaden huishouden' is niet opgenomen in deze limitatieve lijst en komt bijgevolg niet in aanmerking voor een financiële hulp.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 11.820.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 11.820.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 18 september 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET