Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 18 september 2012 (België)

Publication date :
18-09-2012
Language :
Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120918-9
Role number :
M12-1-0089/8722

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 1 februari 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120918-9&idxc_id=292292&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

"Mijn cliënt werkt als facilitator bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te .... Het is in zijn hoedanigheid van contactpersoon van Z. Filip bij de RVA dat mijn cliënt doodsbedreigingen van Z. ontving.

Mijn cliënt, die gewoon zijn job uitvoerde, werd hierdoor dermate getraumatiseerd, dat hij blijvende schade heeft opgelopen.

Sinds de bedreigingen aan hem zijn geuit, heeft mijn cliënt blijvend last van verhoogde hartkloppingen, nervositeit, angst tot zelfs achtervolgingsangst. "

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 9 februari 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd de volgende tenlastelegging bewezen geacht in hoofde van de genaamde Filip Z. (° 1969), verstekdoend en waarvoor deze veroordeeld werd tot 6 maanden gevangenisstraf:

"Te ... op 12.03.2010:

Door een naamloos of ondertekend geschrift, X. Frederik onder een bevel of onder een voorwaarde, te hebben bedreigd met een aanslag op personen of op eigendommen, waarop een criminele straf gesteld is, namelijk door hem een brief te sturen waarop benadeelde bedreigd wordt met een kogel door de kop indien hij nog mensen zou lastig vallen.

Met de omstandigheid dat de verdachte in staat van wettelijke herhaling verkeert, [enz...] "

Op burgerlijk vlak werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoeker een morele schadevergoeding van euro 1.000 meer de intresten en een RPV van euro 200.

III. Gevolgen van de feiten

De behandelend geneesheer dr. Els P. attesteert op 28/02/2012 dat verzoeker "nog steeds lijdt aan een soort spanningssyndroom n.a.v. dreigbrief met kogel op het werk.

Dit uit zich onder de vorm van emotionele stress, palpitaties, angstaanvallen en verminderd concentratievermogen.

Hierdoor komt zijn functioneren op het werk vaak in het gedrang.

Patiënt komt mij hieromtrent regelmatig consulteren in het kabinet. Hij wordt hiervoor medicamenteus behandeld met anxiolytica en b-blockers.

Frequent dient de medicatie aangepast te worden i.f.v. het lichamelijk en psychisch welbevinden van de patiënt.

Het grote verantwoordelijkheidsbesef en zijn plichtsbewustzijn weerhoudt hem heden ten dage om ziekteverlof op te nemen. "

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder laat op 08/09/2011 weten dat uitvoering van het vonnis niet mogelijk is. De veroordeelde heeft geen gekende verblijfplaats en is ambtshalve geschrapt.

IV-2. Verzoeker heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij KBC. De polis voorziet evenwel geen tussenkomst voor schade voortspruitend uit feiten die zich voordoen op de arbeidsplaats.

IV-3. Verzoeker heeft van de feiten geen aangifte gedaan als arbeidsongeval "daar er geen arbeidsongeschiktheid was".

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 1.200 conform het vonnis van 09/02/2011:

- morele schade euro 1.000,00

- RPV euro 200,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid het gevraagde hulpbedrag te kunnen toekennen begroot op euro 1.200.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 1.200.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 18 september 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET