Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 19 january 2012 (België)

Publication date :
19-01-2012
Language :
Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120119-15
Role number :
M11-7-0830/8354

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 29 juli 2011 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1989-10-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120119-15&idxc_id=269546&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Tijdens zijn dienstopdracht als inspecteur van politie op 23 april 2010 te ... diende verzoeker een weerspannig persoon, de genaamde Mamadou Z., over te brengen naar de bewaringscel. Verzoeker bukte zich om de schoenen van Z. uit te trekken, hetgeen de laatste weigerde maar bij de procedure hoort. Ondanks het feit dat zijn collega's Z. vasthielden, beet de man in de rug van verzoeker.

II. Vervolging

II-1. Bij vonnis dd. 3 mei 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd Mamadou Z. (° 1978) bij verstek veroordeeld tot één maand gevangenisstraf wegens de bewezen geachte tenlastelegging:

" Te ... op 23 april 2010

A. Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Fernand, de slagen gepleegd op een ministerieel ambtenaar / een agent die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht/ een persoon met een openbare hoedanigheid bekleed, in uitvoering of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening;

B. Tegen X. Fernand, F. Guido en B. Patrick, officier of agent van de administratieve of gerechtelijke politie, wanneer zij handelen ter uitvoering van de wetten, van de bevelen of de beschikkingen van het openbaar gezag, van rechterlijke bevelen of van vonnissen, weerspannigheid, zijnde elke aanval, elk verzet met geweld of bedreiging te hebben gepleegd."

II-2. Terzake de burgerlijke belangen werd Z. veroordeeld tot betaling van euro 500,00 meer de intresten aan verzoeker.

III. Gevolgen van de feiten

Verzoeker diende de bijtwonde te laten verzorgen in het AZ J... .

Volgens een attest van dr. J. M.:

" Oppervlakkige nauwelijks zichtbare erythemateuze zone 40 x 1 mm"

Geen blijvende arbeidsongeschiktheid.

Verzoeker stelt dat de feiten een tijdje psychisch op hem indruk nalieten. Om die reden stelde hij zich burgerlijke partij.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De veroordeelde, van Mauretaanse nationaliteit, is onvindbaar en heeft geen gekend adres in België noch in het buitenland.

IV-2. De familiale en rechtsbijstandverzekeraar komen niet tussen nu de feiten zich voordeden tijdens en door de uitoefening van het ambt.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt een financiële hulp van euro 500 voor morele schade, conform het vonnis van 3 mei 2011.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 500.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 19 januari 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET