Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 2 februari 2012 (België)

Publication date :
02-02-2012
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20120202-15
Role number :
M90605/6765

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Bij verzoekschrift neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 22 juni 2009 heeft verzoeker om de toekenning gevraagd van een financiële hulp voor schade geleden als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120202-15&idxc_id=271630&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

Gelet op het verslag opgemaakt door de verslaggeefster op 9 maart 2011 overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986;

Gelet op het door de afgevaardigde van de Minister van Justitie op 18 maart 2011 neergelegd advies;

Gelet op het schrijven van de raadsman van verzoeker d.d. 20 december 2011, waarin deze meedeelt dat de verzekeraar is overgegaan tot vergoeding op grond van de onderschreven polis en dat verzoeker bijgevolg geen verdere aanspraken kan laten gelden in het kader van de procedure voor de Commissie;

Gelet op het schrijven van het secretariaat d.d. 2 januari 2012, waarin aan verzoeker werd meegedeeld dat de Commissie, in uitvoering van artikel 27 van het K.B. van 18 december 1986, op haar zitting van 2 februari 2012 een beslissing houdende afstand van het verzoekschrift zou uitspreken, behoudens bezwaren vanwege verzoeker;

Gelet op de afwezigheid van bezwaren vanwege verzoeker;

Gelet op artikel 30, § 3, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 volgens hetwelk de voorzitter van de kamer als enig lid uitspraak doet over de afstand,

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De voorzitter,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Stelt de afstand vast van het geding dat door verzoeker werd ingesteld.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 2 februari 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE