Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 20 augustus 2012 (België)

Publication date :
20-08-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120820-11
Role number :
M10-3-1325/7823

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 1 december 2010 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120820-11&idxc_id=290661&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Uit het PV van verhoor nr. .. .../10 d.d. 24 juli 2010:

"Heden, 24 juli 2010, bevond ik mij op het festival van "T..." te .... Ik was aan het rondwandelen toen ik plots werd aangesproken door een man. Deze zegde iets tegen mij. Toen ik me naar hem draaide kreeg ik plots een hevige slag op het aangezicht. Ik was totaal van de kaart. De dader is gewoon weggelopen. Ik werd door omstaanders naar de EHBO gebracht. Door de slag zijn 2 tanden volledig afgebroken en is mijn lip gescheurd. Ik had die man nog nooit gezien. Ik kan mij enkel herinneren dat hij ongeveer 1,80 m. groot was en kort haar had. Meer weet ik niet. Ik heb niet dringend dokterszorgen nodig. Indien ik over verdere gegevens beschik laat ik deze weten."

II. Vervolging

Uit inlichtingen ingewonnen bij de Procureur-generaal te ... blijkt dat het dossier geseponeerd werd wegens ‘dader onbekend'.

III. Gevolgen van de feiten

- Dokter Pieter M. van het Z. ziekenhuis te ... schreef op 24 juli 2010: "Ik verklaar dat ik bij Tim X. op 24 juli 2010 om 18.30 u. vaststel dat 2 voortanden uit zijn mond zijn met bloeding. Hij kreeg door een onbekende een vuistslag op zijn mond, hetgeen het trauma verklaart."

- Verzoeker verklaart dat er twee tanden met wortel en al zijn uitgeslagen. Deze tanden hebben door de slag het kaakbeen op twee plaatsen doorgebroken waardoor men, alvorens twee implantaten te plaatsen, eerst synthetisch bot moest implanteren. Ondertussen heeft verzoeker in december 2010 nieuwe tanden gekregen.

- Uit het medisch attest van Dr. Philippe D.. "Betreft: letsels ten gevolge van agressie op 24/07/2010: verlies van tanden 21/22. Deze werden vervangen door 2 implantaten Replace -Select. Op de implantaten werden 2 porseleinen tanden gecementeerd op 2 abbutments. Totaal prijs behandeling: euro 4.975."

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De dader is onbekend gebleven. Om die reden werd het strafdossier geseponeerd. De verzekeringsmaatschappij Ethias verleent geen tussenkomst bij schadegevallen veroorzaakt naar aanleiding van gewelddaden.

V. Begroting van de gevraagde hulp

- morele schade euro 2.750,00

pijn vanwege dragen voorlopig gebit euro 500

tandarts: opensnijden tandvlees euro 500

plaatsen beschermkap

moeizaam eten euro 300

gemis zelfvertrouwen werkomgeving euro 150

laag zelfbeeld: sociale omgeving euro 350

last gevolgen implantaten euro 950

- tandarts- en apotheekkosten euro 5.527,32

euro 8.277,32

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985.

Rekening houdende met de ernst van de feiten en met de door verzoeker opgelopen schade meent de Commissie aan verzoeker de gevraagde tandarts- en apotheekkosten te kunnen toekennen. De morele schade wordt, rekening houdend met het opgelopen ongemak, naar billijkheid begroot op euro 1000.

VII. Begroting van de hulp door de Commissie

De Commissie meent de hulp ex aequo et bono te kunnen begroten op euro 6.527,32.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 6.527,32.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 20 augustus 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

P. VERHOEVEN P. DRAULANS