Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 20 november 2012 (België)

Publication date :
20-11-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20121120-11
Role number :
M10-3-1255/7794

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 17 november 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121120-11&idxc_id=295086&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op zaterdag 8 mei 2005 in de vroege morgen (rond 4.00 uur) bevond verzoeker zich op een fuif te ... . Er ontstond een woordenwisseling met een ruziezoeker, die verzoeker gevolgd was en die hem zonder enige reden aanviel. Verzoeker viel op de grond en de agressor kwam met zijn volle gewicht op het linkeronderbeen van verzoeker terecht. Politie en ambulance werden opgeroepen en verzoeker werd overgebracht naar de spoeddienst te ....

II. Vervolging

- Bij vonnis van 28 april 2009 werd Gianluca Z. veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete. Op burgerlijk gebied diende hij euro 8.553,75 provisioneel te betalen.

Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door zowel de beklaagde als het openbaar ministerie.

- Bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 3 februari 2010 werd het vonnis op strafgebied bevestigd. Op burgerlijk gebied werd aan de verzoeker euro 11.231,10 definitief toegekend, als volgt:

kledijschade euro 150,00

medische kosten euro 687,79

verplaatsings- en administratiekosten euro 100,00

morele schade TWO euro 2.991,75

loonverlies TWO euro 3.676,56

morele schade blijvende invaliditeit euro 1.925,00

esthetische schade euro 1.500,00

hulp van derden euro 200,00

euro 11.231,10

Dit arrest is in kracht van gewijsde getreden.

III. Gevolgen van de feiten (uit het deskundig verslag van Dr. Guy C.)

Er werd een tijdelijke arbeidsongeschiktheid weerhouden:

100 % van 08/05/2005 t/m 24/07/2005

100 % van 30/01/2006 t/m 28/02/2006

De tijdelijke invaliditeit werd als volgt bepaald:

100 % van 08/05/2005 t/m 24/07/2005

25 % van 25/07/2005 t/m 14/08/2005

15 % van 15/08/2005 t/m 31/08/2005

10 % van 01/09/2005 t/m 31/10/2005

5 % van 01/11/2005 t/m 30/01/2006

100 % van 31/01/2006 t/m 15/02/2006

50 % van 16/02/2006 t/m 28/02/2006

Consolidatie op 1 maart 2006 met een blijvende invaliditeit van 2 %. Verzoeker was op dat ogenblik 25 jaar.

De blijvende esthetische schade is zeer licht (2/7)

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

1. Bovenvermeld arrest werd door gerechtsdeurwaarder E. S. betekend aan de dader. Het is onuitvoerbaar. Betrokkene zou een gemeubelde kamer huren te ... . Hij heeft een achterstand inzake de betaling van de huur.

2. Ondertussen heeft Gianluca Z. euro 225 afbetaald.

3. De verzekeraar rechtsbijstand heeft in het kader van de waarborg onvermogen van derden

euro 7.500 gestort op de rekening van verzoeker.

V. Begroting van de gevraagde hulp

morele schade euro 2.991,75

medische kosten euro 687,79

tijdelijke of blijvende invaliditeit euro 1.925,00

verlies of vermindering aan inkomsten euro 3.676,56

esthetische schade euro 1.500,00

materiële kosten euro 450,00

kledijschade: euro 150

verplaats.- en administratie: euro 100

hulp van derden: euro 200

euro 11.231,10

inclusief de intresten bekomt verzoeker euro 14.725,90

reeds bekomen van de verzekeraar - euro 7.500,00

euro 7.225,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoeker vraagt de bedragen zoals toegekend bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 3 februari 2010, vermeerderd met de intresten en verminderd met de bekomen vergoeding van de verzekeraar.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. "Intresten" en "hulp van derden" zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding .

2. Na herberekening van het loonverlies wordt deze post in de schriftelijke reactie verminderd tot euro 1.698,63.

3. Verzoeker vraagt euro 1.925 voor de BI. Rekening houdend met de leeftijd van verzoeker op het ogenblik van de consolidatie is dit de vergoeding voor morele en materiële schade vermengd. Overeenkomstig de indicatieve tabel dient dit bedrag gehalveerd te worden.

4. De Commissie dient rekening te houden met het bedrag dat door de verzekeraar werd uitgekeerd en met de afbetalingen door de dader.

5. Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen is de Commissie van oordeel aan verzoeker ex aequo et bono een hulp toe te kennen van euro 5.000.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985, houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 5.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 20 november 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS