Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 21 augustus 2012 (België)

Publication date :
21-08-2012
Language :
Dutch
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120821-10
Role number :
M10-5-1417/7872

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 27 december 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120821-10&idxc_id=290681&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op de terugweg van een oudejaarsfeestje op 1 januari 2005 werd verzoekster op de parking van het station D. te ... door een man meegesleurd tussen twee vrachtwagens. De man zei dat hij net uit de gevangenis kwam, dat hij twee vrouwen had gedood en dat hij seks wilde. Vervolgens gooide hij verzoekster op de grond en verkrachtte haar. Daarna veegde hij haar kleren schoon, gaf haar wat kleingeld en vroeg om aan niemand iets te zeggen. Bij thuiskomst belde verzoekster de politie.

II. Vervolging

De genaamde Mohammed Z. (° 1970) werd voor de Correctionele rechtbank te ... vervolgd wegens het plegen van de misdaad van verkrachting t.o.v. verzoekster, maar bij vonnis d.d. 3 oktober 2007 werd hij vrijgesproken op grond van twijfel.

Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door het Openbaar Ministerie, door de burgerlijke partij X. en door de beklaagde.

In haar arrest d.d. 3 maart 2009 achtte het Hof van Beroep te ... de verkrachting van mevrouw X. wél bewezen en veroordeelde ze Z. tot een gevangenisstraf van vijf jaar (waarvan twee jaar met gewoon uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van vijf jaar).

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van de som van euro 5.300 meer intresten aan verzoekster ( euro 300 voor materiële schade + euro 5.000 voor morele en seksuele schade).

Tegen dit arrest werd door Z. nog cassatieberoep aangetekend, maar dit werd verworpen bij arrest d.d. 16 juni 2009.

III. Gevolgen van de feiten

Op 5 juli 2006 consulteerde verzoekster voor het eerst een psychiater (Dr. A. V.). In diens medisch attest d.d. 26 december 2006 lezen we:

"(...) De diagnose van posttraumatisch stresssyndroom ten gevolge van verkrachting op Oudejaar anderhalf jaar geleden dient te worden gesteld. Nog steeds zijn periodisch nachtmerries, vermijdingsgedrag, angstsymptomen (voor traag voorbijrijdende auto's) aanwezig. Het sociaal vertrouwen is bij betrokkene ernstig aangetast. Ook sexuele problemen zijn sindsdien opgetreden. Zelfverwijten (dat zij het hele gebeuren achter zich zou moeten kunnen laten...) zijn eveneens aanwezig.

Aangezien de persoonlijke voorgeschiedenis op psychiatrisch vlak blanco was en de sociale aanpassing voor de feiten geen probleem bood, moeten de feiten als traumatisch uitlokkend moment van de huidige toestand worden weerhouden."

Luidens het medisch attest van Dr. H. C. (huisarts) d.d. 25 november 2010 heeft verzoekster af en toe nog last van nachtmerries, moeite met inslapen of doorslapen, huilbuien, depressieve episodes en dissociatieve flashbacks.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

* Het sub II vermeld arrest d.d. 3 maart 2009 werd bij deurwaardersexploot d.d. 29 juli 2009 aan Z. betekend met bevel tot betalen, maar hierop volgde geen reactie.

Bij beschikking van de Arbeidsrechtbank te ... d.d. 16 oktober 2009 werd Z. toegelaten tot de collectieve schuldenregeling. De schuldbemiddelaar (mr. Van R.) legde op 18 februari 2010 een ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling neer, dat door alle partijen werd aanvaard.

Tot op heden werd reeds tweemaal een bedrag van euro 117,45 op de derdenrekening van mr. Van S. gestort, waarvan euro 117,45 werd doorgestort op de rekening van verzoekster zelf.

* In een persoonlijk ondertekende verklaring d.d. 23 juni 2010 bevestigt verzoekster dat ze niet beschikt over een private verzekering in dekking van de geleden schade.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 14.172,10:

- medische kosten: euro 109,45 (gestaafd)

- materiële kosten: euro 500,00

- administratiekosten: euro 125,00

- kledijschade: euro 375,00

- morele schade: euro 10.000,00

- procedurekosten: euro 3.562,65

- kantoorkosten advocaat: euro 375,00

- gerechtskosten: euro 246,25

- nota burgerlijke partijstelling: euro 336,25

- onderzoek forensisch expert: euro 2.044,63

- expertise Dr. Vereecken: euro 100,00

- betekening-bevel: euro 195,05

- uitvoerend roerend beslag: euro 265,47

Veiligheidshalve gedraagt verzoekster zich met betrekking tot het gevraagde hulpbedrag naar de wijsheid van de Commissie.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Met betrekking tot de gevraagde hulp voor de procedurekosten moet worden gewezen op een vaste rechtspraak van de Commissie volgens dewelke de kosten- en ereloonstaten van de advocaten steeds worden afgewezen (zie onder meer beslissing Commissie d.d. 4 september 2009 inzake M90418, geciteerd in Verslag Werkzaamheden Commissie 2005-2009, 247). De Commissie steunt zich daarbij onder meer op de voorbereidende werken waarin werd toegelicht dat de procedurekosten "de kosten van burgerlijke partijstelling, griffierechten, kosten van tenuitvoerlegging en expertisekosten omvatten" (Parl.St. Kamer, 2001-02, nr. 0626/002, 11).

In het licht van die rechtspraak komt de gevraagde hulp voor ‘kantoorkosten advocaat' en voor het opstellen (door de raadsman) van de nota burgerlijke partijstelling niet voor een tussenkomst van de Commissie in aanmerking.

De overige procedurekosten kunnen naar het oordeel van de Commissie integraal worden toegekend. Hetzelfde geldt voor de medische kosten.

Voor de materiële kosten meent de Commissie in billijkheid een forfaitair hulpbedrag van euro 250 te kunnen toekennen.

Rekening houdend met:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

- de ernstige gevolgen voor verzoekster, zoals zij blijken uit de neergelegde stukken alsook uit de mondelinge toelichting verstrekt ter zitting;

- de door de Commissie gehanteerde tarieven in analoge dossiers inzake seksueel misbruik,

meent de Commissie dat de gevraagde hulp voor de morele schade zonder meer gerechtvaardigd is.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, kent de Commissie in billijkheid een hulp toe van euro 13.210.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 13.210.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 21 augustus 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET