Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 21 augustus 2012 (België)

Publication date :
21-08-2012
Language :
Dutch
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120821-18
Role number :
M11-5-0455/8149

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 29 april 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120821-18&idxc_id=290761&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Verzoeker en Hosni Z. (° 1985) waren in het schooljaar 2001-2002 allebei leerlingen van het Technisch Instituut D. B. in ... .

Op 28 maart 2002 omstreeks 17 uur ontstond tussen hen na schooltijd aan het station te ... een woordenwisseling, waarbij Hosni Z. een vuistslag gaf in het aangezicht van verzoeker die hierdoor een tand verloor en ten val kwam.

II. Vervolging

Verzoeker legde klacht neer bij de Lokale Politie te ..., maar het strafdossier werd zonder gevolg geklasseerd.

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 9 mei 2008 werden Hosni Z. en zijn burgerrechtelijk aansprakelijke vader Taoufik Z. in solidum veroordeeld tot betaling van de som van euro 10.830,38 meer intresten aan verzoeker.

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten werd verzoeker overgebracht naar het UZ te ..., waar de volgende letsels werden vastgesteld:

- schaafwonden;

- snijwonde aan linkerwenkbrauw die gehecht werd;

- avulsie van tand 11;

- kaakbeenbreuk met luxatie van tanden 21 en 22;

- laceratie van boven- en onderlip.

Verzoeker diende een nacht in het ziekenhuis te blijven ter observatie.

Uit het eenzijdig deskundig verslag van Dr. X. Janssens (aangesteld door rechtsbijstandsverzekeraar Axa) blijkt dat:

- de aangezichtsverwondingen werden gehecht en er een repositie werd uitgevoerd van de twee geavulseerde tanden die later evenwel afstierven;

- er een observatie in het UZ volgde gedurende 24 uur;

- verzoeker diende te rusten tot het einde van de paasvakantie en hij zijn schoolactiviteiten hervatte op 15 april 2002;

- hij aanvankelijk een uitneembare tandprothese kreeg voor tand 11 op 18 mei 2002 en nadien, na ontzenuwing, grijs worden en afsterven van tanden 21 en 22, werd dit uitgebreid naar een uitneembare prothese met drie elementen;

- naderhand diende hij op 7 april 2004 een botaugmentatie-ingreep te ondergaan voorafgaand aan het plaatsen van implantaten;

- nadien werden drie keramische kronen op de keramische abutments geplaatst.

De deskundige weerhoudt de volgende graden en periodes van tijdelijke invaliditeit:

100 % van 28.03.02 t.e.m. 15.04.02

75 % van 16.04.02 t.e.m. 15.05.02

50 % van 16.05.02 t.e.m. 30.06.02

25 % van 01.07.02 t.e.m. 31.07.02

10 % van 01.08.02 t.e.m. 07.04.04.

Er is consolidatie op 8 april 2004, zonder blijvende invaliditeit.

De esthetische schade wordt geraamd op 2 op de schaal van 7 (o.a. litteken 3 cm boven linker wenkbrauw, litteken 1 cm t.h.v. bovenlip links, spleetje van 1 mm tussen de fronttanden 11 en 12).

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

* Het sub II vermeld vonnis d.d. 9 mei 2008 werd bij deurwaardersexploot d.d. 5 mei 2009 aan Hosni en Taoufik Z. betekend met bevel tot betalen, maar hierop volgde geen reactie.

Er werd uiteindelijk overgegaan tot een uitvoerend roerend beslag, maar de openbare en gerechtelijke verkoping van de in beslag genomen goederen was volledig deficitair.

Luidens het verzoekschrift ontving verzoeker een bedrag van euro 3.264,55 van de dader.

* De schoolverzekeraar (Winterthur Europe) betaalde aan verzoeker een bedrag uit van euro 1.802,25.

De expertisekosten t.b.v. euro 977,10 werden betaald door de rechtsbijstandsverzekeraar (Axa).

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een financiële hulp van euro 7.565,83:

- hoofdsom cf. vonnis d.d. 09.05.2008: euro 10.830,38

- materiële uitgaven: euro 6.007,82

- verplaatsingskosten: euro 239,50

- parkeerkosten en ambulance (opleg): euro 36,84

- implantaten en kronen: euro 7.250,00

- apotheekkosten: euro 72,63

- dokterskosten (opleg): euro 105,18

- ziekenhuiskosten (opleg): euro 30,92

- administratiekosten: euro 75,00

tussenkomst schoolverzekeraar: - euro 1.802,25

- morele schade tijdelijke invaliditeit: euro 3.352,25

- meerinspanningen: euro 470,31

- esthetische schade: euro 1.000,00

- afbetalingen dader: - euro 3.264,55

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. ‘Meerinspanningen' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor de toekenning van een hulp.

Voor het overige lijkt de schadebegroting gefundeerd, al kent de Commissie voor implantaten en kronen in billijkheid een hulpbedrag toe van euro 5.000 in plaats van euro 7.250.

Gelet op het bovenstaande wordt de toegekende hulp begroot op euro 4.845.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 4.845.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 21 augustus 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET