Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 26 january 2012 (België)

Publication date :
26-01-2012
Language :
Dutch
Size :
6 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120126-6
Role number :
M10-3-0220/7227

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 23 februari 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120126-6&idxc_id=271121&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

► In het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 2 april 2008 staat:

"De beklaagde moet zich voor de strafrechtbank verantwoorden omdat hij in de nacht van 28 op 29 juli 2007 te ... Andy X. een messteek in de rug heeft toegebracht en een gat in de deur heeft geslagen van een appartement dat toebehoort aan de sociale huisvestingsmaatschappij D... .

De beklaagde geeft de feiten toe. Het zou gaan om een uit de hand gelopen discussie. Hij heeft de feiten gepleegd onder invloed van cocaïne en alcohol.

.... .

De feiten die de beklaagde gepleegd heeft zijn ernstig."

► Zie verder: persoonlijke gedraging: punt VI.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 2 april 2008 werd Fabrizio Z. wegens ‘opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan Andy X. die door deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden' op strafrechterlijk gebied veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden. Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan verzoeker euro 1.005,42 te betalen en aan de sociale huisvestingsmaatschappij D... euro 280,57.

Dit vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Uit inlichtingen verstrekt door gerechtsdeurwaarder B. Heines blijkt dat Fabrizio Z. van Italiaanse nationaliteit is. Hij werd van ambstwege afgevoerd op 30 september 2009.

- Voorheen viel hij onder het statuut van de collectieve schuldenregeling (d.d. 2 oktober 2002) doch de schuldbemiddeling werd later herroepen.

- In het verleden dienden meerdere dossiers afgesloten als oninbaar na plaatsbezoek. Een plaatsbezoek is thans niet meer mogelijk gezien de debiteur zonder gekende woonst/verblijf is.

- Verzoeker overhandigt de verzekeringspolis KBC verzekeringen. De polis stond eerst op naam van de vader van verzoeker. Op 16 oktober 2008 staat de polis op naam van zijn moeder. Haar adres is hetzelfde als dat van verzoeker. Na contact met de verzekeraar blijkt dat enkel de ouders in de polis zijn opgenomen en geen andere inwonende.

IV. Gevolgen van de feiten voor verzoeker

► Uit het vonnis:

"X. Andy was tijdelijk werkonbekwaam als gevolg van de verwondingen die hij opliep.

De verschillende schadeposten zijn gedetailleerd weergegeven in de nota van de burgerlijke partij en de bedragen worden niet betwist door de beklaagde."

► Het attest van Dokter B. V. d.d. 3 mei 2010 vermeldt: "Patiënt is na verwonding op 29/07/2007 geopereerd en verzorgd in Gasthuisberg en is daarna medisch en verpleegkundig opgevolgd gedurende de maand augustus. Hij is werkonbekwaam van 29/07'07 tot en met 15/08/'07."

► Op het ogenblik van de feiten werkte verzoeker via een bijzondere leerovereenkomst bij Ford Genk. Hierdoor was zijn inkomen een combinatie van loon en uitkering via de VDAB.

Uit het attest van de Christelijke Mutualiteit d.d. 14 juli 2011 blijkt dat een arbeidsongeschiktheid van + 66 % werd geregistreerd.

Verzoeker heeft in totaal euro 378,85 aan uitkeringen ontvangen (als gedeeltelijke compensatie van zijn inkomstenverlies). De bedrijfsvoorheffing werd hierbij niet meegerekend.

V. Begroting van de gevraagde hulp

- materiële schade euro 267,89

- ziekenhuiskosten euro 172,06

- dokterskosten euro 4,07

- ziekenvervoer euro 66,76

- administratiekosten euro 25,00

- morele schade TWO euro 262,00

- 2 d. x euro 31 = euro 62,00

- 8 d. x euro 25 = euro 200,00

- inkomstenverlies TWO euro 475,53

- 8 d. à 8 u/dag uurloon à euro 7,4301

TOTAAL euro 1.005,42

VI. Persoonlijke gedraging

► Artikel 33 § 1 van de wet van 1 augustus 1985 bepaalt: "Het bedrag van de hulp wordt naar billijkheid bepaald. De Commissie kan onder meer rekening houden met:

- het gedrag van de verzoeker of van het slachtoffer indien dit gedrag rechtstreeks of onrechtstreeks heeft bijgedragen tot het ontstaan van de schade of de toename ervan;

- de relatie tussen de verzoeker of het slachtoffer en de dader."

► In dit verband wordt verwezen naar volgende PV's (opzettelijke slagen en verwondingen):

- PV nr. .... .../2007 d.d. 29 juli 2007: verhoor van Sabrina P.:

"Deze avond zat ik in het appartement van Nadia, (buurvrouw, woont op een lager verdiep van een appartementsblok), samen met Nadia, Fabrizio en Andy. Deze Fabrizio ken ik als de vriend van Nadia. Deze man verblijft bij Nadia maar zijn adres staat er niet. Andy die daar ook was ken ik maar een week. Ik heb deze leren kennen via Nadia en Fabrizio. Andy is een kameraad van Fabrizio, dacht ik, tot vandaag. Ik heb Andy in die week tweemaal gezien en vandaag is hij teruggekomen om bij mij te blijven. Ineens is er ruzie ontstaan tussen Andy en Fabrizio ... . Even later ben ikzelf naar beneden gelopen. Ik zag dan Andy alleen zitten op een bank. Ik zag dat hij gekwetst was. Hij bloedde nogal hevig aan zijn rug. Hij had ook een snijwonde aan zijn wenkbrauw.

U vraagt mij naar het druggebruik deze avond. Ik kan voor mezelf zeggen dat ik twee lijnen coke gesnoven heb. Ieder neusgat heeft een lijn verwerkt. U vraagt me naar het druggebruik van de andere personen. Deze hebben allemaal gebruikt die avond.

Ik kan niet zeggen hoeveel wie heeft gebruikt maar iedereen heeft gebruikt. U vraagt mij naar de herkomst van de drugs. Deze werden voorzien door de vriend van Andy, die ik verder niet ken. U vraagt mij of ik betaald heb voor de coke. Ik heb 5 euro betaald voor de 2 lijnen. Ik heb dit betaald aan de onbekende vriend van Andy. Het was een man van Marokkaanse origine."

- PV nr. .... .../2007 d.d. 29 juli 2007: verhoor van Naia Q.:

"Ik was thuis met Fabrizio. Op een gegeven moment haalde één van de twee jongens (Michael en Karim) cocaïne op tafel. Ik weet dat ik van Fabrizio een CD heb aangereikt gekregen met daarop een lijntje cocaïne van ongeveer 4 cm lang. Bij de cocaïne lag op de spiegelzijde van de CD een snuifstaafje, meer bepaald een opgerold 5 euro-biljet. Ik heb die lijn terstond opgesnoven. Een uur later is Andy komen aankloppen. Ik denk dat Andy een beetje verliefd is op Sabrina. Dus tegen een uur of één hedennacht waren we met 6 personen op mijn appartement. De personen die enkele lijntjes hebben gesnoven zijn Andy, Michael en Karim. ... . Er werden wijnen gedronken, er werd bier gedronken. Andy praatte met Fabrizio in een vreemde taal. Wat mij daarna opviel was dat zij ruzie maakten met elkaar."

- PV nr. ... .../2007 d.d. 14 augustus 2007: verhoor van Fabrizio Z.:

"Op 29/07/2007 belde Andy mij op om te zeggen dat hij ging langskomen. Ik was eerst niet akkoord omdat ik niet wou dat die mottige Marokkaan ging meekomen. ... . Toen ik Andy op het marktplein te ... zag aankomen wist ik dat hij volledig opgesmeten was. Hij was onder invloed van drank en drugs. Ikzelf had ook een lijntje coke gesnoven maar ik was volledig normaal. Hij riep constant: ‘waar is mijn vrouw' (hij bedoelde Sabrina ... ). Toen ik naar boven ging in het appartementsgebouw was ik redelijk opgesmeten omwille van de mentaliteit van Andy. Eerder op de avond had hij mij verteld dat de Marokkaan mij wilde vermoorden. Van dan af ontstond er een discussie. Op zeker ogenblik kalmeert Andy een beetje en vraagt aan mij of ik geen personen ken die coke (cocaïne) zou kunnen leveren. Ik zei hem dat ik geen personen kende. Andy geloofde mij niet en gaf mij geld om te gaan scoren. Hij weet dat ik soms coke gebruik. Karim hoorde dat en zei aan Andy dat hij (Karim) wel cocaïne bij zich had. Hierop gaf Andy 20 euro aan Karim. Karim deelde de coke uit. Nadia, Sabrina, ikzelf, Karim en Michael hebben dan een lijntje gesnoven. Of Andy gesnoven heeft weet ik niet. Daarvóór had hij wel gebruikt. De sfeer was gespannen.

Andy was niet in zijn normale toestand. Hij wou met Sabrina het nest in. Hij wilde zijn avondje maken met haar en seks hebben. Maar Sabrina wou niet meer seksen met Andy. Ik zei tegen Andy dat hij maar zijn boeltje moest pakken waarop Nadia dit ook meedeelde. Andy werd nog meer razend en zuipte tegen duizend in 't uur Carlsberg.... . Ik heb daarop de deur van Nadia geopend en Andy verzocht te vertrekken. Andy stond op en vloog naar mijn nek."

VII. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande. De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd.

Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoeker vraagt de bedragen zoals toegekend bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 2 april 2008, vermeerderd met de intresten.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. ‘Intresten' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding.

De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State, afdeling administratie, d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./ Belgische Staat).

2. Verzoeker vraagt inkomstenverlies. Hij legt hieromtrent echter geen enkel stavingsstuk voor.

3. In bovenvermelde PV's is er sprake van opzettelijke slagen en verwondingen. Het blijkt tevens dat verzoeker onder invloed was van alcohol en drugs.

4. De Commissie is van oordeel dat het principe van de collectieve solidariteit tussen de leden van eenzelfde natie, op grond waarvan een schadeloosstelling kan toegekend worden zonder dat deze integraal is of een afdwingbaar recht inhoudt, door de verzoeker zelf wordt doorbroken wanneer deze door eigen gedrag of door het stellen van handelingen schade toebrengt aan de andere leden van de natie waartoe hij/zij behoort door bijvoorbeeld druggebruik. In die omstandigheid meent de Commissie dat het nooit de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest dat de staat, die bovendien de schade niet veroorzaakt heeft, moet opdraaien voor het herstel van de schade overkomen aan personen die willens nillens in een drugs- of ander crimineel milieu vertoeven en daardoor zelf een risico opzoeken.

5. Op basis van die overwegingen verklaart de Commissie het verzoek ongegrond.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk doch ongegrond.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 26 januari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS