Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 26 september 2012 (België)

Publication date :
26-09-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120926-7
Role number :
M10-5-0877/7588

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 30 juli 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 36 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120926-7&idxc_id=292312&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 12 augustus 2009 werd verzoeker te ... overvallen.

In het PV van verhoor, afgelegd voor de Lokale politie van ... d.d. 12 augustus 2009, lezen we het volgende:

"Vandaag op 12/08/2009 omstreeks 03.00 uur ben ik aan de Nieuwe P. uitgestapt uit mijn voertuig. Plots werd ik gegrepen door twee voor mij onbekende mannen, langs achteren. Ik heb deze personen nooit horen of zien aankomen.

Ik voelde op een gegeven ogenblik dat mijn portefeuille weg was. Daarna lieten deze personen mij los en zijn ze vliegensvlug te voet vertrokken in de richting van het Schouwburgplein te ....

Ik kan geen beschrijving geven van de personen, doordat alles zo snel gebeurde."

II. Vervolging

Verzoeker legde klacht neer bij de lokale politie.

Het strafdossier werd op 5 augustus 2010 door het parket van de procureur des Konings te ... geseponeerd wegens het onbekend blijven van de daders.

III. Gevolgen van de feiten

Luidens het medisch attest van Dr. S. S. d.d. 12 augustus 2009 liep verzoeker diverse kneuzingen en schaafwonden op. Hij was tevens zwaar aangeslagen door de feiten.

Dr. S. attesteerde een volledige arbeidsongeschiktheid tot en met 14 augustus 2009, nadien 25 % tot en met 31 december 2009. Hij werd genezen verklaard vanaf 21 april 2010.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Aangezien de daders onbekend bleven, kan de geleden schade niet op hen verhaald worden.

Luidens het verzoekschrift beschikt verzoeker over een familiale verzekering (AXA), maar kwam deze niet tussen in dekking van de geleden schade.

V. Begroting en verantwoording van de noodhulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een noodhulp van euro 2.500:

- materiële kosten: euro 774,40

nieuw cilinderslot, portefeuille, ID-kaart, rijbewijs, inhoud portefeuille,...

- medische kosten (remgeld): euro 31,71

- morele schade: euro 1.693,89

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

Verzoeker vraagt om de toekenning van een noodhulp van euro 2.500.

De voorwaarden tot toekenning van dit type van hulp liggen vervat in artikel 36 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen:

"Onverminderd de toepassing van de artikelen 31 tot 33, § 1, kan de commissie een noodhulp toekennen wanneer elke vertraging bij de toekenning van de hulp de verzoeker een ernstig nadeel kan berokkenen, gelet op zijn financiële situatie.

De noodhulp wordt per schadegeval en per verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 15 000 euro.

Het verzoek tot toekenning van een noodhulp kan worden ingediend zodra de verzoeker klacht heeft ingediend of zich burgerlijke partij heeft gesteld.

Wanneer het gaat om de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°, is de dringendheid altijd verondersteld. Artikel 33, § 1, is niet van toepassing wanneer de commissie zich uitspreekt over het verzoek tot tenlasteneming van deze kosten. Het reële bedrag van de kosten wordt door de commissie in aanmerking genomen, zonder toepassing van de beperking die bepaald wordt in het tweede lid."

In de voorliggende zaak vraagt verzoeker om de toekenning van een noodhulp voor materiële kosten, medische kosten en morele schade:

- volgens de vaste rechtspraak van de Commissie komen materiële kosten slechts voor vergoeding in aanmerking indien zij verband houden met het opgelopen letsel; de Commissie kan immers enkel een financiële hulp toekennen om "ernstige lichamelijke of psychische schade" te lenigen. Het gedeelte van de schade te wijten aan de diefstal van goederen komt niet in aanmerking. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van nieuwe sloten;

- de medische kosten zijn wél vergoedbaar.

Luidens de eerste alinea van het hierboven geciteerd artikel 36 kan de Commissie aan het slachtoffer een noodhulp toekennen indien het in financiële moeilijkheden verkeert. Een uitzondering op deze voorwaarde wordt gemaakt voor de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten (zie het laatste lid van artikel 36: "de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°"): voor deze kosten wordt de dringendheid verondersteld;

- overeenkomstig de gevestigde rechtspraak van de Commissie kan voor morele schade geen noodhulp worden toegekend. Die post kan wel gevraagd worden in het kader van een procedure hoofdhulp (zie verder).

Nu materiële en morele schade in het kader van het verzoek tot noodhulp niet vergoedbaar zijn, blijven enkel nog de medische kosten over. Deze belopen in casu slechts euro 31,71.

Er geldt echter een minimumdrempel van euro 500. Dit volgt uit artikel 33, § 2, van de wet van 1 augustus 1985: "De hulp wordt per schadegeval en per verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 62 000 euro."

Nu verzoeker geen stukken heeft neergelegd waaruit blijkt dat de medische kosten de minimumdrempel van euro 500 overstijgen, dient het verzoek tot noodhulp ongegrond te worden verklaard.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk maar ongegrond.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 26 september 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET