Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 27 juni 2012 (België)

Publication date :
27-06-2012
Language :
Dutch
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120627-19
Role number :
M12-1-0150/8749

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 16 februari 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 32,§1,7° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120627-19&idxc_id=285097&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

" Op 24/01/2009 omstreeks 21.00 uur werd verzoeker het slachtoffer van opzettelijke gewelddaden, hem toegebracht door zijn buurman, de Heer Carl Z.. Verzoeker en de Heer Z. wonen beiden in eenzelfde appartementsgebouw, gelegen te ..., ... .

Verzoeker had die bewuste avond de fietsen van zijn buurman buiten geplaatst in de overdekte hall, zodat deze de toegang naar de berging van verzoeker in de inkomhall niet meer zouden versperren en verzoeker zijn boodschappen zou kunnen opbergen.

Hierop zijn de stoppen bij de Heer Carl Z. doorgeslagen.

De Heer Z. verklaarde hieromtrent zelf:

"Eenmaal beneden heb ik mij omgedraaid, hem vastgegrepen met mijn rechterhand, en hem naar beneden gerukt. Ik heb hem op de grond getrokken, zijn rechterarm op zijn rug gewrongen, en mij met mijn volle gewicht op hem gegooid. Ik riep hem toe dat hij niet meer moest bewegen, en vroeg mijn vriendin de politie te bellen. Daarvoor had ik hem wat trappen gegeven met mijn rechterknie, rechterelleboog en rechtervoet."

De verbalisanten troffen verzoeker ineengedoken, op zijn hurken aan op de trappen in de hall, met zijn gezicht verborgen in zijn armen. Verzoeker was uiterst schuw en durfde zelfs niet op te kijken.

Het was duidelijk voor de verbalisanten dat verzoeker ten zeerste was aangedaan van de feiten.

Gelet op de zichtbare verwondingen (aan de ogen) werd een ambulance opgebeld die verzoeker overbracht naar de Sint-Jozefskliniek te Izegem, alwaar verzoeker ter observatie de nacht diende door te brengen. "

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 14 februari 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd onder meer de volgende tenlastelegging bewezen geacht in hoofde van de genaamde Carl Z. (° 1970), verstekmakend en waarvoor deze veroordeeld werd tot 6 maanden gevangenisstraf waarvan 3 maanden effectief en de rest met uitstel:

"Te ... op 24.01.2009:

Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Danny met de omstandigheid dat de slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad. "

Op burgerlijk vlak werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 1.134,87 meer de intresten en een RPV van euro 200.

- administratie en verplaatsingskosten euro 64,00

- medische kosten euro 176,37

- morele schade euro 500,00

- TWO moreel euro 182,00

- materiële schade huishouden euro 122,50

- verdwenen gsm euro 90,00

Er werd geen hoger beroep noch verzet aangetekend tegen dit vonnis.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

III-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder ging over tot inbeslagname van de roerende goederen van de veroordeelde maar de waarde van de inboedel was zelfs ontoereikend om de kosten van oplading en verkoop ervan te dekken.

De verzoeker diende zelf nog euro 141,68 op te leggen teneinde de gemaakte uitvoeringskosten te vergoeden.

III-2. Rechtsbijstandverzekeraar Euromex komt niet tussen omdat de insolventieclausule enkel schade dekt die uit verkeersongevallen voortspruit.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 1.619,62.

- hoofdsom volgens vonnis van 14/02/11 euro 1.134,87

- intresten euro 143,07

- RPV euro 200,00

- opleg kosten gerechtsdeurwaarder euro 141,68

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade :

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Intresten' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor een hulp. Het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt is hier niet van toepassing; immers de schuldenaar van de toegekende hulp, zijnde de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006.

De post ‘materiële schade huishouden' is evenmin opgenomen in deze limitatieve lijst en komt bijgevolg niet in aanmerking voor een financiële hulp.

Tot ‘materiële kosten', zoals vermeld in artikel 32, §1, 7°, rekent de Commissie alleen kosten die in rechtstreeks verband staan met de "ernstige lichamelijke of psychische schade" als bedoeld in artikel 31, 1°, van de wet. De Commissie kan enkel tussenkomen voor de schade die het gevolg is van een rechtstreeks op de persoon van het slachtoffer gepleegde gewelddaad.

Zo wordt een gestolen of verdwenen GSM niet beschouwd als een kost die in rechtstreeks verband staat met de lichamelijke of psychische schade.

Verzoeker beschikt over een familiale polis met luik rechtsbijstand. De waarborg ‘onvermogen van derden' is enkel van toepassing op verkeersongevallen.

Dat deze clausule een beperkte draagwijdte heeft, staat volledig los van het principe dat de rechtsbijstandverzekeraar de procedurekosten ten laste moet nemen.

Indien een advocaat tussenkomt voor een slachtoffer, voor wie hij zich burgerlijke partij stelde voor de correctionele rechtbank, in opdracht en op kosten van een verzekeringsmaatschappij, dan komt de rechtsplegingsvergoeding, indien deze betaald zou worden, toe aan de maatschappij (die ook de ereloonstaat van de advocaat ten laste neemt).

Kortom, het bedrag dat voor de rechtsplegingsvergoeding betaald wordt, komt nooit het slachtoffer ten goede. In die omstandigheden een hulp toekennen voor de rechtsplegingsvergoeding zou indruisen tegen de filosofie van de wet van 1 augustus 1985.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 1.064.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 1.064.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 27 juni 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET