Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 27 juni 2012 (België)

Publication date :
27-06-2012
Language :
Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120627-25
Role number :
M10-5-0362/7306

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 24 maart 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp, voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120627-25&idxc_id=285173&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Tussen 18 september 1998 en 1 maart 2005 werd verzoeker te ... herhaaldelijk het slachtoffer van gewelddaden gepleegd door zijn stiefvader, de heer Ronny Z. (° 1951). Het betrof meer bepaald slagen met een houten stok, opsluiting in een hok, niet naar het toilet mogen gaan, bovenmatig veel karweien opknappen, aanbrengen van ‘tatoeages', enz.

Wat dat laatste betreft hielp mevrouw Carine Y., de moeder van verzoeker (en partner van de heer Z.), er aan mee door de naalden samen te binden en de naam eerst met stift op de arm te zetten. Zij deed niets om een einde te stellen aan de geweldplegingen.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 27 juni 2006 werd de heer Ronny Z., wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten (toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen aan verzoeker) veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar.

Op burgerlijk gebied werd hij samen met Carine Y. solidair veroordeeld tot betaling van een morele schadevergoeding van euro 500 meer intresten aan mr. Charlotte V. in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over de toen nog minderjarige Johny X..

Tegen alle beschikkingen van dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door de heer Z., alsook door het Openbaar Ministerie tegen hem.

Bij arrest van het Hof van Beroep te ... d.d. 28 maart 2007 werd de aan Ronny Z. opgelegde gevangenisstraf verhoogd tot zeven jaar. Op burgerlijk gebied werd het bestreden vonnis bevestigd, met dien verstande dat de schadevergoeding thans moest betaald worden aan mr. Koenraad D. (i.p.v. mr. V.) als voogd ad hoc.

III. Gevolgen van de feiten

Ter zitting van de Commissie d.d. 31 mei 2012 werd meegedeeld dat verzoeker geen therapie heeft gevolgd. Niettemin heeft hij nog psychische klachten.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De heer Z. betaalde éénmalig een bedrag af van euro 2.675.

Luidens het verzoekschrift werd geen gerechtsdeurwaarder ingeschakeld teneinde het sub II vermeld arrest uit te voeren, aangezien dit slechts nutteloze kosten met zich zou meebrengen: de heer Z. verblijft in de gevangenis en mevrouw Y. is toegelaten tot de collectieve schuldenregeling.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Ter zitting van 31 mei 2012 verklaarde verzoeker zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie wat het bedrag van de gevraagde hulp betreft.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Rekening houdend met:

- de aard, de ernst, de lange duur en de frequentie van de gepleegde feiten;

- de jeugdige leeftijd van het slachtoffer;

- de omstandigheid dat de feiten gepleegd werden door de stiefvader van het slachtoffer;

- de gevolgen voor verzoeker, zoals nader toegelicht ter zitting;

meent de Commissie in billijkheid een financiële hulp te kunnen toekennen van euro 2.000.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 2.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 27 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE