Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 27 juni 2012 (België)

Publication date :
27-06-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120627-38
Role number :
M11-5-0665/8272

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 22 juni 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 33,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120627-38&idxc_id=285191&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 17 augustus 2006 werd de heer Sead Y. (° 1978), de echtgenoot van verzoekster, te ... doodgeschoten door de heer Suad Z. (° 1969).

De heer Z. is de ex-echtgenoot van mevrouw Ismeta Y. (M11-5-0665), terwijl de heer Sead Y. haar tweede echtgenoot was.

Op voornoemde datum hadden beide mannen te ... een ontmoeting gepland om de recente problemen uit te praten welke nog bestonden tussen de heer Z. en zijn ex-vrouw Ismeta Y. (intussen gehuwd met Sead Y.).

Sead Y. was toevallig vergezeld van een vriend (de heer V.) die hij een lift wou geven en die ongevraagd meereed naar .... Aldaar kwam het tot een woordenwisseling, waarna de dader geheel onverwacht een pistool uit zijn broekzak haalde en met meerdere kogels de vluchtende Sead Y. doodschoot. Ook de heer V. werd meermaals beschoten, maar hij overleefde de schietpartij.

II. Vervolging

Bij arrest van het Hof van Assisen van de provincie ... d.d. 29 mei 2010 werd de heer Suad Z. wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten (gekwalificeerd als doodslag) veroordeeld tot 27 jaar opsluiting.

Bij arrest d.d. 25 februari 2011 werd hij veroordeeld tot betaling van een bedrag van euro 115.000 meer intresten aan verzoekster: euro 15.000 (zoals gevorderd) voor morele schade + euro 100.000 voor economische schade.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

In zijn brief van 17 juni 2011 deelde de raadsman van verzoekster mee dat het onmogelijk is om gelden te recupereren bij de dader: hij zit reeds vijf jaar in de gevangenis en heeft geen bezittingen.

Luidens het verzoekschrift beschikt verzoekster niet over enige verzekering in dekking van de geleden schade.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 120.000:

- morele schade: euro 15.000,00 (cf. arrest d.d. 25.02.11)

- economische schade: euro 100.000,00 (idem) (*)

- rechtsplegingsvergoeding: euro 5.000,00 (idem)

(*) Met betrekking tot de economische schade lezen we in het arrest d.d. 25.02.11 het volgende:

"Als gevolg van de voor de verweerder bewezen beschuldiging leed en lijdt zijn weduwe zogenaamde economische schade, d.w.z. inkomstenverlies. Bij leven had het overleden slachtoffer immers een (beroeps)inkomen kunnen genieten, waarvan de eiseres binnen het gezin mee had kunnen genieten.

Er wordt voorgehouden, doch niet aangetoond dat het slachtoffer een jaarlijks inkomen van euro 24.000 had. Dit inkomen wordt verminderd met eigen uitgaven voor een derde, met aldus een saldo van euro 16.000 aan inkomen. Bij de berekening van de schade wordt rekening gehouden met een actieve loopbaan van nog 37 jaar en een kapitalisatiecoëfficiënt van 0,3350 (aan een gemiddelde rentevoet van 3 % per jaar). Op basis hiervan wordt de schade begroot op euro 198.320.

De eiseres legt ter staving van de hoegrootheid van haar schade geen enkel stuk over. Met verwijzing naar de overweging in randnummer 3 kan het hof deze schade dan ook enkel in billijkheid ramen. Een bedrag van euro 100.000 beantwoordt aan dergelijke raming."

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Artikel 33, § 1, eerste lid, van voornoemde wet bepaalt uitdrukkelijk dat de hulp naar billijkheid wordt bepaald. Volgens de voorbereidende werken is de beoordeling naar billijkheid zelfs het basisbeginsel van het stelsel (Parl.St. Senaat, 1984-85, nr. 873/2/1°, 8). Dit uitgangspunt geeft aan de Commissie een ruime appreciatiebevoegdheid, zowel met betrekking tot de opportuniteit van de toekenning van een financiële hulp als met betrekking tot de bepaling van de omvang ervan.

Een en ander impliceert dat de door de Commissie toegekende hulp niet noodzakelijk overeenstemt met de volledige schadeloosstelling van het nadeel dat verzoek(st)er heeft geleden. Het betekent eveneens dat de Commissie niet gebonden is door de schadevergoeding die door de rechter werd toegekend.

Wat het voorliggend dossier betreft is de Commissie van oordeel dat de toekenning van een forfaitair hulpbedrag van euro 50.000 voor de morele schade en het inkomstenverlies redelijk en gepast is.

Aangezien ter zitting is gebleken dat het ereloon van de raadsman tot op heden door geen enkele instantie of verzekering ten laste werd genomen, komt het gepast voor om de gevraagde rechtsplegingsvergoeding toe te kennen.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 55.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 27 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE