Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 27 november 2012 (België)

Publication date :
27-11-2012
Language :
Dutch
Size :
6 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20121127-10
Role number :
M9034

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 15 april 2009 waarbij de heer Jean-Paul X. in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger (vader) van de toen nog minderjarige Leonie X., de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121127-10&idxc_id=295169&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP

AAN SLACHTOFFERS VAN

OPZETTELIJKE GEWELDDADEN

EN

AAN DE OCCASIONELE REDDERS

------

A.R. M 90364

Beslissing van 27 november 2012

De eerste kamer van de Commissie, samengesteld uit:

de heer P. DE SMET, voorzitter,

de heer L. LOOS en de heer L. VAN ENDE, leden,

bijgestaan door de heer B. VAN BEURDEN, plv. secretaris,

spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:

mevrouw Leonie X.

geboren op ../../1993

De Commissie nam kennis van:

- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 15 april 2009 waarbij de heer Jean-Paul X. in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger (vader) van de toen nog minderjarige Leonie X., de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad;

- de uitgevoerde onderzoeksinstructies;

- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 30 augustus 2011 overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986;

- het advies van de Minister van Justitie, neergelegd op 5 september 2011;

- het schrijven dd. 11 januari 2012 van verzoekster, ondertussen meerderjarig geworden, waarin zij huidig geding, ingeleid door haar vader, in eigen naam hervatte;

- het zittingsblad dd. 11 januari 2012 waarbij de behandeling van de zaak verdaagd werd naar een latere rechtsdatum teneinde verzoekster in de gelegenheid te stellen nuttige informatie bij te brengen nopens de specifieke omstandigheden van de feiten, haar actuele psychische, familiale, beroeps of schoolse en sociale situatie en de prognoses naar de toekomst toe qua psychische verwerking;

- de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de (nieuwe) rechtsdag vastgesteld op 24 oktober 2012.

De Commissie hoorde in haar openbare zitting van 24 oktober 2012:

- de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen van de partijen.

- De verzoekster en de Minister van Justitie zijn niet verschenen noch iemand voor hen.

*

* *

I. Feiten

PV van verhoor dd. 23/04/2008

" In de loop van de namiddag gaan betrokkenen samen in het centrum iets drinken. Naderhand gaan ze naar de meifoor. Het slachtoffer was in gezelschap van een vriendin. Alvorens zij naar huis zal terugkeren vraagt verdachte of ze nog even met hem alleen kan zijn. Ze wandelen langsheen het pad aan het ...park en gaan tussen de woonwagens in naar de struiken. Daar zijn ze begonnen met tongzoenen. Rahid heeft vervolgens de kledij van Leonie uitgedaan (alles) . Hij deed zijn broek naar beneden en trok het slachtoffer naar zich toe. Leonie verweerde zich omdat zij dat niet wilde. Rahid stond al met een erectie. Hij heeft haar vervolgens gestampt tot ze op de grond viel. Hij is dan op haar gaan liggen en heeft haar gepenetreerd terwijl hij haar vasthield aan de bovenarmen. Hij is klaargekomen. Daarna stond hij recht, gaf haar nog een zoen en kleedde zich aan. Hij ging weg en kwam nog een vriendin van Leonie tegen. Hij zei tegen dat meisje dat hij ‘goeie sex' had gehad met Leonie".

II. Vervolging

II-1. Bij vonnis dd. 12 november 2008 van de jeugdrechtbank te ... werd de genaamde Rahid Z. (° 1991), veroordeeld bij verstek tot een berisping wegens:

De misdaad van verkrachting gepleegd te hebben, zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard ook en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt, toestemming er met name niet zijnde wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer, de misdaad gepleegd zijnde op de persoon van een kind boven de volle leeftijd van veertien jaar en beneden die van zestien jaar, ter zake op de persoon van X. Leonie, geboren op ../../1993 )

te ... op 12 april 2008.

Dit arrest verwierf kracht van gewijsde (attest griffie).

II-2. Bij zelfde vonnis werden de burgerlijke belangen afgehandeld:

- aan X.-Y. q.q. Leonie euro 2.000,00 morele schade

euro 400,00 rechtsplegingsvergoeding

Totaal euro 2.400,00

- aan X. Jean-Paul (vader) in eigen naam: euro 250,00 morele schade

- aan Y. Sylvia (moeder) in eigen naam: euro 250,00 morele schade

III. Medische en/of psychische gevolgen

Psychiatrisch onderzoek dd. 7 juni 2009 van dr. B. D.

[...]

2. Voorkomen:

Leonie is een zeer gesloten meisje. Ze lacht constant en lijkt met plezier te komen naar de consultaties maar spreekt moeilijk.

3. Intrapsychisch en relationeel functioneren:

Leonie is een zeer gevoelig meisje. Ze beschikt over weinig ik-sterkte en kan hierdoor geen grenzen stellen naar anderen. De relatie met haar leeftijdsgenoten en de symbiotische relatie met het thuismilieu bezorgt Leonie intrapsychische conflicten. Bij deze conflicten reageert Leonie soms regressief en hysterisch. De ouders hebben het moeilijk met haar eisende gedrag en capituleren hierdoor dikwijls. Leonie communiceert moeilijk met haar vader. Ten aanzien van haar leeftijdsgenoten streeft ze naar een symbiotische band waarvoor ze alles wil doen.

4. Besluit:

Leonie lijdt aan een posttraumatische stressstoornis ten gevolge van een verkrachting. De symbiotische band met haar thuismilieu zorgt voor conflicten met haar puberale interesse in jongens.

Een ondersteunende psychotherapie is noodzakelijk. In deze therapie wordt gewerkt aan de verwerking van het trauma en het vergroten van de ik-sterkte.

IV. Begroting van de schade

Initieel vroeg verzoekster een financiële hulp van euro 2.565,70 ( euro 2.000 moreel + euro 400 RPV +

euro 165,70 intresten).

Op rechtszitting dd. 11 januari 2012 van de Commissie wordt de hulpaanvraag door de aanwezige loco van de raadsman uitgebreid tot een niet nader gespecificeerd bedrag.

V. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

V-1. Het inlichtingsblad inzake de wet op de jeugdbescherming meldt dat veroordeelde Z. tot zijn verdwijning bij zijn pleegvader S. verbleef, maar er niet officieel ingeschreven was. Sinds 16 mei 2008 is hij nergens terug te vinden en bevindt zich vermoedelijk reeds in het buitenland.

V-2. De ouders van verzoekster beschikken over een familiale polis met rechtsbijstand (Argenta) maar de daarin opgenomen waarborg ‘onvermogen van derden' is beperkt tot verkeersongevallen.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade:

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Intresten' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor een financiële hulp. Het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt is hier niet van toepassing; immers de schuldenaar van de toegekende hulp, zijnde de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006.

Initieel vroeg verzoekster een financiële hulp van euro 2.565,70 (inclusief intresten). Op rechtszitting dd. 11 januari 2012 van de Commissie werd de hulpaanvraag door de aanwezige loco van de raadsman uitgebreid tot een niet nader gespecificeerd bedrag, erop wijzende dat verzoekster nog steeds psychologisch behandeld wordt door dr. Delagrange. Op de vraag van de Commissie naar de zowel algemene als psychische toestand van verzoekster kon geen antwoord worden verstrekt. De aanwezige raadsman verklaarde dat wel voor een geactualiseerd medisch verslag kon worden gezorgd.

De Commissie verdaagde daarop de zaak naar een latere rechtsdatum teneinde verzoekster in de gelegenheid te stellen nuttige informatie bij te brengen nopens de specifieke omstandigheden van de feiten, haar actuele psychische, familiale, beroeps of schoolse en sociale situatie en de prognoses naar de toekomst toe qua psychische verwerking

Op 23 januari 2012 schreef het secretariaat van de Commissie de raadsman van verzoekster hierover aan. Er volgde geen reactie...

In een poging om de procedure opnieuw te activeren plaatste het secretariaat van de Commissie het dossier op de zittingsrol van 24 oktober 2012. Zowel verzoekster als haar raadsman werden op regelmatige wijze uitgenodigd. In de uitnodigingsbrief aan de laatste was gesteld: "Teneinde het verzoekschrift naar behoren te kunnen behandelen, is uw aanwezigheid op de rechtszitting ten zeerste aangewezen, bij voorkeur tevens deze van uw cliënt(e)".

Op de rechtsdag stelde de Commissie evenwel de afwezigheid van zowel verzoekster als van haar raadsman vast...

Niettegenstaande het herhaaldelijk maar vruchteloos aandringen op bijkomende stukken en de afwe-zigheid van verzoekster op de zitting van 24 oktober 2012 is er de zowel schriftelijke als mondelinge verklaring van haar raadsman dat verzoekster psychologisch opgevolgd wordt door dr. D. .

Opdat verzoekster, die pas meerderjarig geworden is, op behoorlijke wijze de kans geboden wordt om haar rechten ten volle te kunnen doen gelden en teneinde zich een nauwkeurig beeld te kunnen vormen van de door haar opgelopen schade en de impact ervan, acht de Commissie het aangewezen om de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst te belasten met een medisch onderzoek. Na neerlegging van het deskundigenverslag zal verzoekster uitgenodigd worden om op basis daarvan haar schade te (her)begroten.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en beveelt, vooraleer ten gronde te oordelen, een medisch deskundigenonderzoek en belast de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst met de opdracht om, met inachtneming van de bepalingen van artikel 17 van het K.B. van 18 december 1986 en van artikel 979 van het Gerechtelijk Wetboek,

- kennis te nemen van het dossier;

- verzoekster Leonie X. medisch te onderzoeken;

- de letsels, zowel fysiek als psychisch, te beschrijven die zij heeft opgelopen als gevolg van de op 12 april 2008 op haar persoon gepleegde gewelddaden, inclusief de eventuele esthetische schade;

- de aard, de graad en de duur (periode) te bepalen van de invaliditeit die eventueel uit die letsels voortvloeit, tijdelijk of definitief;

- de morele schade die hieruit resulteert en te bepalen of het slachtoffer nog verdere medische of psychologische begeleiding behoeft;

- de economische arbeidsongeschiktheid te bepalen indien ze vastgesteld wordt;

- van al deze bevindingen een schriftelijk en gemotiveerd verslag op te stellen en dit neer te leggen op het secretariaat van de Commissie binnen de vier maanden na kennisgeving van de opdracht.

Verwijst de zaak inmiddels naar de bijzondere rol.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 27 november 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET