Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 28 november 2012 (België)

Publication date :
28-11-2012
Language :
Dutch
Size :
7 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20121128-7
Role number :
M10-1-0324

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 19 maart 2010 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121128-7&idxc_id=295069&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten en medisch-psychische gevolgen:

Volgens het deskundigenverslag dd. 10 augustus 2009 van dr. Johanna W.:

" 2. ONDERZOEK VAN PAUL X.

Relevante gegevens uit de voorgeschiedenis

Paul is geboren op /../1991, hij is op heden 18 jaar.

Hij geeft aan dat hij nu niet meer naar school gaat, dat hij in het internaat, M. zat, BUSO opleidingsvorm 3 Bouw, maar dat hij buiten gegooid is in november omwille van vechten met een leerkracht. Sinds hij 1 dag werkt hij met vrachtwagens, het laden ervan.

Het relaas van de feiten

Ook bij hem is een relaas van de feiten bijna onmogelijk. Hij vertelt duidelijk niet chronologisch, springt van de hak op de tak. Hij geeft aan dat zijn beide ooms hem seksueel misbruikt hebben toen hij 8 jaar was maar dat hij alles vergeten is.

Maar voegt hij er aan toe: "Ik weet zeker dat er iets gebeurd is, want ik ben eens met Louis op café geweest. En daar heeft hij gevraagd om de broek af te doen. Met Francis is het heel wat meer gebeurd. Hij heeft dat vaak gedaan bij mijn grootouders. Het moet gestopt zijn toen ik 10 jaar oud was."

Als ik vraag hoe het verhaal naar boven gekomen is, zegt hij dat hij dat niet meer weet. Hij zegt dat ze alledrie samen verteld hebben aan hun vader en moeder. Hij vertelt verder dat hij bang was maar geen schrik had.

In de lagere school heeft hij een tijdlang Risperdal genomen. Nu neemt hij het niet meer want het helpt toch niet en hij wordt er moe van. Hij zegt dat hij blij is dat het uitgekomen is, dat zijn ouders niet kwaad waren op hem en dat hij daar geen gevolgen van heeft. Hij heeft een vriendin met wie hij het leuk stelt, hij heeft" niets geen last "en hij toont zich hier duidelijk als een stoere jongen die deze zaken ver van zich wil houden.

Testpsychologisch onderzoek

Paul is intellectueel minder sterk dan zijn broer Wesly. Hij reageert met primitieve gevoelens en denkt heel erg zwart/wit. Hij is toen hij 13 jaar was, gedurende 8 maand opgenomen geweest in de Psychiatrische Instelling F., een huis voor mentaal gehandicapte jongeren die psychische problemen hebben.

Hij vult de zinnenaanvultest in, maar heeft het heel erg moeilijk om dingen op te schrijven. Hij kan alleen maar schrijven dat zijn vader goed is, dat hij 's nachts slaapt, dat hij gaarne eet. En hij schrijft:

"Ik ben zeer goed. Mijn moeder is zeer goed. Toen ik klein was voetballen", schrijft hij. Hij schrijft ook: "Dikwijls denk ik dat hij voor altijd in den bak blijft."

Bespreking

Licht mentale gehandicapte jongen met een posttraumatische stressstoornis die hij toont vooral via gedragsmoeilijkheden. Hij is hiervoor gedurende 8 maand opgenomen geweest op psychiatrie. Via stoer doen wil hij zijn angsten en gering zelfvertrouwen compenseren. De ontkenning is totaal.

Er zijn geen fysieke letsels. Psychische letsels weerhouden we een invaliditeit van 5% omwille van de gedragsproblemen die zeker verergerd zijn en niet alleen meekomen met de mentale handicap en het beperkte opvoedingsklimaat, maar zeker verergerd zijn door de traumatische ervaring. Hij is hierdoor duidelijk angstiger, stoerder beginnen doen om dit te compenseren.

In de toekomst moet voorbehoud gemaakt worden bij deze jongen die toch multiple problematieken heeft wanneer nieuwe life- events en stressomstandigheden zich zouden voordoen, kan een bijkomende therapeutische interventie nodig zijn alsook medicatie nodig zijn om zijn functioneren enigszins te optimaliseren. "

Geactualiseerd deskundigenverslag dd. 2 juli 2012 van dr. Jan V.:

"Hij is geboren op ../../91 in ..., volgde Buso in De m. in ... tot zijn 16 jaar, ooit

werkte hij op de Katoennatie als vakantiewerker gedurende 6 à 7 maanden? Nu is hij op invaliditeit

en wil dit zo houden. Werkt wat aan zijn brommer, kijkt tv en gaat wandelen met de hond. Woont nu samen in ... met zijn vriendin Lindsey, waarmee hij reeds 4 jaar een relatie heeft, die

bevredigend is, ook op sexueel gebied. Het is niet zijn eerste relatie maar wel de langste. Na de feiten duwde hij de meisjes van zich af maar nu heeft hij een normale relatie met zijn medemens

Hij is misbruikt zowel door zijn oom Francis als door zijn oom Louis, die wel niet bij zijn ouders toen

woonde. Volgens zijn relaas werd hij gedwongen door zijn ouders om bij de grootouders te gaan

slapen. Hij vroeg erom omdat het moest (?) Hij vertelt een verhaal van vastgebonden te worden op

een stoel terwijl zijn oom Francis met zijn geslacht speelde. De leeftijd waarop dit gebeurde zou 6-7

en 8 jaar zijn. Hoe het allemaal echt begonnen is weet hij niet meer, maar vertelt wel dat hij zijn oom moest pijpen. Bij oom Louis moest hij van zijn ouders ook gaan slapen. In den beginne had hij schrik

in het donker, maar dit is nu voorbij voor hem. Hij heeft dit verwerkt door aan kickboxen te doen en

nu voelt hij zekerder en veiliger. Heeft wel schrik als zij straks zouden vrijkomen.

Hij komt als eerste bij ondergetekende op gesprek omdat hij nog "ver" moet rijden. Hij is dan ook

zeer gehaast en wil het gesprek snel afronden. Het is een man met weinig inhoud en die zich weinig

tot geen zorgen maakt over toekomst. Het hebben van een vriendin lijkt voor hem meer als

voldoende in het leven. Hij geeft een vrolijk opgewekte indruk. In vergelijking met het onderzoek van

collega Wieme in augustus 2009 kunnen we de ernst van de gevolgen als lager inschatten als toen. "

II. Vervolging

II-1. Bij arrest dd. 29 maart 2006 van het Hof van Beroep te ... werd Francis X. ("de eerste") veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en werd de internering van Ludovicus X. ("de tweede") bevolen, onder meer:

" BEKLAAGD VAN:

DE EERSTE,

A)

Het misdrijf dat beschouwd wordt als verkrachting met behulp van geweld gepleegd te hebben, zijnde elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, die gepleegd wordt op de persoon van het kind dat de volle leeftijd van veertien jaar niet had bereikt, met de omstandigheid dat het kind geen volle tien jaar was op het ogenblik der feiten, met de omstandigheid dat de schuldige behoort tot degenen die over het slachtoffer gezag hebben,

namelijk:

A.1. Te ... en te .... tussen 01/01/2001 en ../../2001. meermaals. op niet nader bepaalde tijdstippen.

op de persoon van X. Paul, geboren te ... op ../../1991.

A.2. Te ..., tussen 01/01/2001 en ../../2002. meermaals. op niet nader bepaalde tijdstippen.

op de persoon van X. Jack, geboren te ... op ../../1992.

A.3. Te ..., tussen 01/01/2001 en 19/11/2002. meermaals. op niet nader bepaalde tiidstippen.

op de persoon van X. Wesley, geboren te ... op ../../1993.

A4. [...]

B) [...]

C)

Het misdrijf dat beschouwd wordt als zijnde verkrachting met behulp van geweld gepleegd te hebben, door een daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook,die gepleegd wordt op de persoon van het kind dat de volle leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt, met de omstandigheid dat de schuldige behoort tot degenen die over het slachtoffer gezag hebben,

namelijk:

C.l. Te ... en te .... tussen ../../2001 en 19/11/2002. meermaals. op niet nader bepaalde tijdstippen.

op de persoon van X. Paul, geboren te ... op ../../1991.

C.2. Te ..., tussen ../../2002 en 19/11/2002, meermaals. op niet nader bepaalde tijdstippen.

op de persoon van X. Jack, geboren te ... op ../../1992.

D)

Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd te hebben op de persoon van een minderjarige, geen volle zestien jaar oud op het ogenblik van de feiten, met de omstandigheid dat de schuldige behoort tot degene die over het slachtoffer gezag hebben,

namelijk:

D.1. Te ... tussen 01/01/2001 en 19/11/2002. meermaals, op niet nader bepaalde tiidstippen.

op de persoon van X. Paul, geboren te ... op ../../1991, X. Jack, geboren te ... op ../../1992 en X. Wesley, geboren te ... op ../../1993.

D.2. [...]

E) [...]

F) [...]

G) [...]

DE TWEEDE,

H) Te ... tussen ../../1998 en 23/09/1998. meermaals. op niet nader bepaalde tijdstippen.

Het misdrijf dat beschouwd wordt als verkrachting met behulp van geweld, zijnde elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, gepleegd te hebben op de persoon van het kind X. Paul dat geboren te ... op ../../1991, met de omstandigheid dat het kind geen volle tien jaar was op het ogenblik der feiten;

I)

Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd te hebben op de persoon van een minderjarige, geen volle zestien jaar oud op het ogenblik van de feiten, met de omstandigheid dat de schuldige behoort tot degene die over het slachtoffer gezag hebben,

namelijk:

I.1. [...]

I.2. Te ..., tussen ../../1998 en 14/04/2003. meermaals. op niet nader bepaalde tiidstippen,

op de persoon van X. Paul, geboren te ... op ../../1991.

J. [...]

K. [...]

Dit arrest verwierf kracht van gewijsde op strafrechtelijk gebied (schrijven parket-generaal).

II-2. Bij vonnis dd. 23 december 2009 van de correctionele rechtbank te ..., ter afhandeling van de burgerlijke belangen, werden Francis X. en Ludovicus X. in solidum veroordeeld tot betaling aan:

- de h. en mevr. Marc X. en Marie Y. beiden de som van euro 1.000 wegens morele schade;

- de h. Paul X. de som van euro 5.500;

- de h. en mevr. Marc X. en Marie Y. q.q. hun kinderen Jack en Wesley X., telkens de som van euro 5.500;

meer de intresten, meer een RPV van euro 1.100.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

III-1. De instrumenterend gerechtsdeurwaarder deelt mee dat uitvoeringspogingen geen zin hebben; beide veroordeelden verblijven al enkele jaren in de gevangenis.

III-2. Verzoeker (en zijn ouders) verklaren dat zij geen verzekering hebben afgesloten die de schade kan dekken resulterend uit de voorgebrachte feiten.

IV. Begroting van de schade door verzoeker

Verzoeker vraagt een hulp van euro 5.500 meer de intresten, conform het vonnis van 23 december 2009.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade:

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Intresten' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor een financiële hulp. Het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt is hier niet van toepassing; immers de schuldenaar van de toegekende hulp, zijnde de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006.

Wat de hoofdsom betreft gaat de Commissie, alle omstandigheden in acht nemend en naar billijkheid oordelend, akkoord om het gevraagd hulpbedrag van euro 5.500 zonder meer toe te kennen.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 5.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 28 november 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET