Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 30 oktober 2012 (België)

Publication date :
30-10-2012
Language :
Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20121030-19
Role number :
M10-5-0916-1/7609-1

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 9 augustus 2010, waarbij verzoekster namens Lore V. om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121030-19&idxc_id=294017&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 29 september 2006 werd mevrouw Jeannine Y. (° 1927), de grootmoeder van Lore V., op straat te ... het slachtoffer van een (poging tot) handtasdiefstal. Ze kreeg een fikse duw in de rug, kwam ten val en liep ernstige verwondingen op, als gevolg waarvan ze op 11 oktober 2006 in het ....ziekenhuis overleed.

II. Vervolging

Bij beschikking van de Raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 12 juni 2008 werd de Onderzoeksrechter ontlast van verder onderzoek wegens het onbekend blijven van de dader(s).

Verzoekster stelde zich qualitate qua Lore V. op 13 september 2012 burgerlijke partij in handen van de Onderzoeksrechter te ....

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Bij gebrek aan geïdentificeerde dader(s) kan de schade niet op hem (hen) verhaald worden.

Verzoekster beschikt over een verzekering rechtsbijstand (Euromex), maar de daarin opgenomen waarborg ‘onvermogen van derden' is enkel van toepassing indien het gaat om een verkeersongeval (artikel 12, f van de polis).

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt namens haar dochter Lore V. om de toekenning van een hulp van euro 2.500 voor de morele schade.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Met betrekking tot de morele schade wenst de Commissie op te merken dat dergelijke schade onmogelijk kan goedgemaakt worden door een geldelijke tegemoetkoming. Het moreel leed dat een verzoek(st)er ondervindt is niet in geld uit te drukken en valt niet te vergelijken met de waarde van welk tastbaar goed ook. Als men dan toch een vergoeding wenst toe te kennen, kan dat hooguit een vorm van troost zijn, een compensatie die tot doel heeft de pijn, de smart, het moreel leed te lenigen. Het gaat daarbij om een abstracte begroting van het leed.

Zich steunend op de door haar gehanteerde tarieven in analoge dossiers, kent de Commissie voor deze schadepost in billijkheid een hulp toe van euro 1.250.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek van mevrouw Rita X. qualitate qua Lore V. ontvankelijk en kent het kind een hulp toe van euro 1.250.

Zegt dat die som zal geplaatst worden op een spaarboekje te openen op naam van de minderjarige en dat hoofdsom en intresten onbeschikbaar zullen blijven tot aan haar meerderjarigheid of ontvoogding, behoudens bijzondere toelating van de bevoegde rechter.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 30 oktober 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET