Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 30 oktober 2012 (België)

Publication date :
30-10-2012
Language :
Dutch
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20121030-23
Role number :
M11-5-0991/8452

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 19 september 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een (aanvullende) noodhulp alsook een hoofdhulp, voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad;

- de beslissing van de vijfde kamer van de Commissie d.d. 3 februari 2012 waarbij aan verzoekster een noodhulp van euro 515 werd toegekend en waarbij aan de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (G.G.D.) de opdracht werd gegeven om verzoekster medisch te onderzoeken.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121030-23&idxc_id=294023&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 1 januari 2011 omstreeks 6.15 uur werd verzoekster op weg naar haar huis te ... achtervolgd door een onbekende man. Toen ze de deur van haar woning wou sluiten, stak de man een voet tussen de deur en opende deze met geweld. Hij diende verzoekster onmiddellijk enkele vuistslagen toe in het aangezicht en trachtte haar neer te slaan. Verzoekster had het gevoel dat de man haar wou verkrachten. Verzoekster verweerde zich fel, waardoor de man haar ook bleef slaan. Toen verzoekster heel luid begon te roepen, is de man gevlucht. Hij graaide de handtas van verzoekster mee.

II. Vervolging

Verzoekster diende klacht in bij de Lokale politie te ... .

Het strafdossier werd door het parket van de procureur des Konings te ... geseponeerd wegens het onbekend blijven van de dader.

III. Gevolgen van de feiten

A. Medisch / psychisch

Verzoekster werd per ziekenwagen overgebracht naar het Sint-...ziekenhuis te ..., alwaar onder meer een fractuur van de neus en van de linker oogkas werden vastgesteld.

Op 6 januari 2011 ging verzoekster naar Finland om daar geopereerd te worden (kostprijs vliegticket Brussel-Helsinki H/T: euro 565). De operatie vond plaats op 30 januari 2011 in een ziekenhuis te Helsinki.

Verzoekster, die nog steeds arbeidsongeschikt is, lijdt aan een posttraumatische stress-stoornis (angst, slaapproblemen, ademhalingsproblemen, hartkloppingen). Verzoekster neemt slaapmedicatie, een geneesmiddel tegen hoofdpijn en antidepressiva. Ze volgt sinds april 2012 EMDR-therapie in Finland.

Als gevolg van de feiten ging het zicht van verzoekster achteruit. Ze diende nieuwe brilglazen aan te schaffen ( euro 268). Bij de feiten werden ook haar lenzen vernield. Ze diende nieuwe, aangepaste lenzen te kopen ( euro 68,90).

Bij beslissing van de vijfde kamer van de Commissie d.d. 3 februari 2012 werd aan de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (G.G.D.) de opdracht gegeven om verzoekster medisch te onderzoeken.

In het verslag van de G.G.D., neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 7 juni 2012, worden de volgende graden en periodes van tijdelijke fysiologische invaliditeit bepaald:

100 % van 01.01.11 t.e.m. 31.03.11 (tevens 100 % economische invaliditeit)

60 % van 01.04.11 t.e.m. 31.10.11

40 % van 01.11.11 t.e.m. 31.03.12.

Er is consolidatie op 1 april 2012, met een blijvende fysiologische én economische invaliditeit van 25 % (posttraumatisch stresssyndroom + hyperesthesie t.h.v. de linker orbita).

Er is geen esthetische schade.

De G.G.D. merkt op dat de vermindering van het gezichtsvermogen niet kan toegeschreven worden aan de opgelopen letsels.

B. Professioneel

Van 20 januari 2009 tot september 2010 werkte verzoekster voltijds als shop manager bij G. F. & G.. Het bedrijf verkeerde evenwel in moeilijkheden en verzoekster ging vrijwillig in op het aanbod om vanaf september 2010 halftijds te werken. Intussen kon ze zich voorbereiden op het examen van de Europese instellingen (gepland januari 2011). Haar laatste werkdag was 31 december 2010 (dus de dag vóór de feiten).

Als gevolg van de feiten kon verzoekster niet deelnemen aan de proeven en miste ze een kans op slagen.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Aangezien de dader onbekend bleef, kan de geleden schade uiteraard niet op hem verhaald worden.

Luidens het verzoekschrift beschikt verzoekster over een ziekteverzekering, maar die komt enkel tussen voor medische uitgaven in Finland. Indien de verzekerde langer dan drie maanden in het buitenland verblijft (zoals in casu het geval is), neemt de Finse ziekteverzekering de in het buitenland gemaakte medische kosten niet ten laste.

Bij beslissingen van de vijfde kamer van de Commissie d.d. 17 augustus 2011 en 3 februari 2012 werden aan verzoekster noodhulpbedragen toegekend van respectievelijk euro 1.086,73 (dossier M 11-5-0625) en euro 515.

V. Begroting van de gevraagde hoofdhulp

Op basis van het verslag van de G.G.D. wordt de gevraagde hulp begroot op euro 45.245,71:

- morele schade tijdelijke invaliditeit: euro 7.510,00

100 % van 01.01.11 t.e.m. 31.03.11 : 90 d. x euro 31 = euro 2.790,00

60 % van 01.04.11 t.e.m. 31.10.11 : 214 d. x euro 15 = euro 3.210,00

40 % van 01.11.11 t.e.m. 31.03.12 : 151 d. x euro 10 = euro 1.510,00

- economische schade tijdelijke invaliditeit: euro 1.720,74

verschil tussen bestaansminimum en uitkering Partenamut

tijdens de periode januari 2011 en april 2012

- morele schade blijvende fysiologische invaliditeit: euro 20.625,00

25 % x euro 1.650 per punt / 2

- morele schade blijvende economische invaliditeit: euro 15.000,00

- materiële schade (vlucht Brussel-Helsinki voor onderzoek GGD): euro 327,07

- medische kosten (lenzen): euro 62,90

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Voor de schadepost ‘morele schade tijdelijke invaliditeit' kent de Commissie aan verzoekster een hulp toe van euro 6.970 in plaats van het gevraagd bedrag van euro 7.510. Voor de periode van 90 dagen aan 100 % invaliditeit meent de Commissie in billijkheid immers slechts een bedrag van euro 25 per dag invaliditeit te moeten toekennen in plaats van euro 31 per dag.

Wat de post ‘economische schade tijdelijke invaliditeit' betreft, acht de Commissie het billijk om hiervoor geen hulp toe te kennen, nu er moet vastgesteld worden dat verzoekster op het moment van de feiten juist de eerste dag werkloos was, waardoor er strikt gesproken geen sprake is van inkomstenverlies.

Evenmin wordt een hulp toegekend voor ‘morele schade blijvende economische invaliditeit', nu deze post naar het oordeel van de Commissie dubbel gebruik uitmaakt met de post ‘morele schade blijvende fysiologische invaliditeit'.

Wat de gevraagde hulp voor de kosten van de vliegreis Helsinki-Brussel betreft, wenst de Commissie op te merken dat van een slachtoffer redelijkerwijs mag verwacht worden dat hij/zij alle nodige inspanningen levert om zijn/haar schade nauwkeurig te laten vaststellen. In de voorliggende zaak was voor de bepaling van de lichamelijke schade van verzoekster een onderzoek door de G.G.D. noodzakelijk. Verzoekster diende zich voor dit onderzoek te verplaatsen vanuit Finland, hetgeen uiteraard de nodige kosten met zich meebracht. Gelet op het hierboven weergegeven standpunt meent de Commissie niet te moeten tussenkomen in deze reiskosten.

Zich steunend op het verslag van de G.G.D., volgens hetwelk de vermindering van het gezichtsvermogen van verzoekster niet kan toegeschreven worden aan de opgelopen letsels, komt het gevraagd hulpbedrag van euro 62,90 voor de lenzen evenmin voor de toekenning van een hulp in aanmerking.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, kent de Commissie voor de morele schade tijdelijke en blijvende invaliditeit aan verzoekster in billijkheid een hulp toe van euro 27.595.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 27.595.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 30 oktober 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET