Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 4 mei 2012 (België)

Publication date :
04-05-2012
Language :
Dutch
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120504-10
Role number :
M11-7-0842/8362

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 9 augustus 2011 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 31bis,§1,5° / / 30  openWet / 1985-08-01 / 32,§2 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 33,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120504-10&idxc_id=282485&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 13 november 2006 overleed mevrouw Diana X. (° 1953), moeder van verzoeker.

Uit het medicolegaal onderzoek, in het bijzonder het letselpatroon, en het sporenonderzoek, inclusief DNA, hebben de feiten, volgens de meest plausibele hypothese, zich als volgt voorgedaan:

- Een ruzie met handgemeen waarbij X. Diana talrijke klappen, zeer

waarschijnlijk meerdere slagen met de sierpook (waarop DNA van X. Diana en

Z. Mathias), op het gelaat heeft gekregen, en waarbij talrijke slagen werden

geïncasseerd door de beschermend opgeheven armen, en dit vermoedelijk minstens voor

een deel in liggende houding;

- Het slachtoffer heeft, op de grond gelegen met het hoofd voor de sierschouw, liggen

bloeden, vermoedelijk als gevolg van een bloedneus; er werd ook met de sierpook

'gestoken' naar het onderbeen;

- Het slachtoffer werd eveneens gewurgd, waarschijnlijk nog in het salon;

- Het slachtoffer werd, zeer vermoedelijk na overlijden en dus na het stoppen van de

bloeding (vanwege ontbreken van hartslag), op de rug bij de enkels (DNA van Z.

Mathias op de linker enkel) de keldertrap afgesleurd (schaafwonden en cementafzetting,

vooral op de bovenrug).

II. Vervolging

Verzoeker stelde zich op 22 december 2006 burgerlijke partij lastens de genaamde Mathias Z. bij de onderzoeksrechter te ... .

Bij arrest dd. 30 september 2008 van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te ... werd Mathias Z. (° 1945), in verdenking gesteld van "opzettelijk, met het oogmerk om te doden en met voorbedachten rade, X. Diana, geboren te Vliermaalroot op 25 juni 1953, gedood te hebben", verwezen naar het Hof van Assisen van de Provincie ....

Op 20 juli 2009 overleed de inverdenkinggestelde.

De zaak was nog niet vastgesteld voor het Hof van Assisen te .... Als reden wordt opgegeven dat een 5 tal dikke Engelse kaften op dat ogenblik nog niet vertaald waren.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

III-1. De dader is overleden. Uit een ander verzoekschriftdossier, ingeleid voor een Franstalige kamer van de Commissie, blijkt dat betrokkene bij leven onvermogend was. Hij had al eerder een gevangenisstraf van 20 jaar uitgezeten wegens moord en bijkomende schulden gemaakt na het plegen van andere misdrijven.

Uit een solvabiliteitsonderzoek dd. 16/12/2010 uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder blijkt dat een beslagprocedure op 1/8 van een onroerend goed waarvan de overledene eigenaar was, meer kosten dan opbrengsten zou genereren.

III-2. Verzoeker heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij KBC. Op grond van de insolvabiliteitsclausule werden hem volgende bedragen uitgekeerd:

- morele schade euro 5.000,00

- begrafeniskosten euro 2.439,13

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker, niet-inwonende zoon van het slachtoffer, vraagt om de toekenning van een hulp van

euro 13.165,57:

- morele schade ( euro 15.000 - euro 5.000) euro 10.000,00

- begrafeniskosten ( euro 5.229,70 - euro 2.439,13) euro 2.790,57

- rouwkledij euro 375,00

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 2, van de wet van 1 augustus 1985.

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 2°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade:

1° de morele schade;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten;

3° het verlies aan levensonderhoud voor personen die op het ogenblik van de gewelddaad ten laste waren van het slachtoffer;

4° de begrafeniskosten;

5° de procedurekosten;

6° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren.

Uit artikel 33, § 1 van de wet van 1 augustus 1985 blijkt dat het bedrag van de hulp naar billijkheid wordt bepaald. Volgens de voorbereidende werken is die beoordeling naar billijkheid zelfs het basisbeginsel van het stelsel (Parl.St., Senaat 1984-85 nr. 873/2/1°,8). Dit uitgangspunt verleent aan de Commissie een appreciatiebevoegdheid, zowel inzake de opportuniteit van de toekenning van een financiële hulp als inzake de bepaling van de omvang van het hulpbedrag.

Zo baseert de Commissie zich onder meer bij het toekennen van een hulpbedrag voor de schadepost ‘morele schade' op haar rechtspraak in gelijkaardige dossiers. Aldus zou de Commissie in billijkheid aan verzoeker een hulp voor de morele schade kunnen toekennen begroot op ex aequo et bono euro 5.000. Gelet op het subsidiariteitsbeginsel, dat vervat ligt in artikel 31bis, § 1, 5° van voormelde wet, dient de Commissie bij de toekenning van een hulpbedrag evenwel ook rekening te houden met de door de verzoeker genoten verzekeringstussenkomst (in casu euro 5.000). De Commissie komt derhalve tot de vaststelling dat verzoeker reeds schadeloos werd gesteld voor deze post.

Beschouwt men de gevorderde ‘rouwkledij' als een ‘materiële kost', dan dient te worden opgemerkt dat dergelijke post niet opgenomen is in de limitatieve opsomming van artikel 32, § 2.

Categoriseert men daarentegen de ‘rouwkledij' onder de ‘begrafeniskosten', dan dient te worden opgemerkt dat het maximale hulpbedrag dat voor de schadepost kan toegekend worden,

euro 2.000 bedraagt (artikel 32, § 2, 4°, van de wet van 1 augustus 1985 juncto artikel 2, eerste lid, van het K.B. van 18 december 1986 betreffende de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).

Rekening houdende enerzijds met alle omstandigheden van de zaak en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, de gelimiteerde maximumbedragen en de genoten verzekeringstussenkomst meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 2.000.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 2.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 4 mei 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET