Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 5 juni 2012 (België)

Publication date :
05-06-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120605-16
Role number :
M11-5-0247/8032

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 7 maart 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120605-16&idxc_id=283143&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 1 januari 2009 omstreeks 01.05 uur werd verzoekster te ... het slachtoffer van een gewelddadige carjacking.

Verzoekster was met haar Opel Corsa aan het rijden toen ze plots iemand op de rijbaan met een rode paraplu zag staan zwaaien. Toen ze vertraagde, sprongen er plots drie mannen voor haar wagen. Toen ze stopte bleef er één man voor het voertuig staan, terwijl de twee anderen naar het portier aan de bestuurderszijde gingen. Eén van hen trok het portier open en zette verzoekster een mes op de keel. De tweede man liep naar het portier aan de passagierszijde, opende dit en gaf verzoekster een duw. Verzoekster begreep dat ze uit het voertuig moest stappen. Net voor ze uitstapte, sneed de man met het mes in haar linkerwijsvinger. Toen verzoekster was uitgestapt, sprongen de drie mannen in haar wagen en reden met hoge snelheid weg.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 1 oktober 2010 werden de heren Hakim Z. en Yacine W., wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten (diefstal gepleegd d.m.v. geweld of bedreiging van een Opel Corsa, met verzwarende omstandigheden), elk bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van drie jaar.

Op burgerlijk gebied werden ze solidair veroordeeld tot betaling van de som van euro 1.221,14 meer intresten aan verzoekster.

III. Gevolgen van de feiten

Verzoekster had verzorging nodig voor de snijwonde aan de linkerwijsvinger.

Uiteraard was verzoekster heel erg onder de indruk van de feiten. Lange tijd na het voorval durfde zij 's avonds niet meer buiten te komen.

Verzoekster kreeg begeleiding van de dienst slachtofferhulp. De genoten therapie was succesvol, hetgeen niet wegneemt dat de feiten toch sporen hebben nagelaten (ter zitting van de Commissie d.d. 6 maart 2012 bevestigde de advocaat van verzoekster dat haar cliënte nog steeds kampt met psychische problemen).

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Het sub II vermeld vonnis werd bij deurwaardersexploot d.d. 3 december 2010 aan de heren Z. en W. betekend met bevel tot betalen, maar hierop volgde geen reactie. Beide veroordeelden bezitten de Franse nationaliteit; de heer Z. heeft geen gekend adres, terwijl de heer W. in ... (Frankrijk) zou wonen.

Verzoekster beschikt over een autoverzekering (Dexia), maar luidens artikel 8 van de polisvoorwaarden wordt er in het kader van de waarborg ‘onvermogen van derden' geen dekking verleend "bij diefstal of bij poging tot diefstal."

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 1.221,14, overeenstemmend met de schadevergoeding die bij vonnis d.d. 1 oktober 2010 werd toegekend:

- morele schade: euro 500,00

- materiële kosten: euro 721,14

- belasting op inverkeerstelling nieuwe wagen: euro 226,90

- gestolen goederen / documenten: euro 119,24

- kledijschade: euro 250,00

- administratiekosten: euro 125,00

Ter zitting van de Commissie d.d. 6 maart 2012 verklaarde verzoekster zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie met betrekking tot het gevraagde hulpbedrag.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd.

Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, inzonderheid de blijvende (en ernstige) psychische gevolgen voor verzoekster (zoals nader toegelicht ter zitting van 6 maart 2012), meent de Commissie voor de morele en de materiële schade in billijkheid een globale hulp te kunnen toekennen van euro 2.000.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 2.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 5 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET