Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 8 january 2013 (België)

Publication date :
08-01-2013
Language :
Dutch
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20130108-16
Role number :
M11-5-0600/8225

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 10 juni 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20130108-16&idxc_id=295218&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 31 mei 2008 werd verzoeker in een café te ... geslagen door een onbekende man.

In het PV van verhoor van verzoeker d.d. 31 mei 2008 lezen we het volgende:

"Deze morgen omstreeks 06:45 uur was ik samen met een collega, Steven genaamd, in Café T. .

Buiten ons was er nog een groepje aanwezig in het café. Wij stonden allemaal aan de toog.

Op een bepaald ogenblik wou de café-uitbaatster haar café sluiten.

Dit zinde één van de personen niet.

Er ontstond een discussie tussen deze persoon en de café-uitbaatster.

Hierop zei ik aan de voor mij totaal onbekende persoon dat de zaak ging sluiten en dat hij beter zou weggaan.

Hij sprak mij aan in het Frans en zei "wie denk je wel dat je bent."

Hij hield zijn glas vast in zijn hand. Plots sloeg hij dit glas kapot tegen mijn hoofd.

(...)."

II. Vervolging

Verzoeker legde bij de Lokale Politie ... klacht neer lastens onbekenden.

Op 12 februari 2010 werd het strafdossier door het parket van de procureur des Konings te ... geseponeerd wegens het onbekend blijven van de dader.

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten werd verzoeker overgebracht naar de dienst spoedgevallen van het ASZ te ... . Hij vertoonde ernstige snijwonden t.h.v. de schedel, het aangezicht en het rechteroor, alsook een hematoom t.h.v. het rechteroog (zie medisch attest Dr. A. d.d. 4 juni 2008). Verzoeker bleef één dag gehospitaliseerd.

In het medisch attest van Dr. K. C. staat het volgende te lezen:

"1a. Geen tijdelijke werkongeschiktheid. Patiënt hervatte, uit eigen wil, zijn professionele activiteit bij Inex d.d. maandag 02/06/2008.

b. Consolidatie 31/12/2010 met restlittekens in aangezicht en op het schedeldak, die voornamelijk pijnlijk zijn bij koude temperaturen. Tevens ervaart patiënt duidelijk meer hoofdpijn.

2. Geen blijvende arbeidsongeschiktheid.

3. Esthetische schade:

dd. 01/06/2008 t.e.m. 30/06/2008: 7 cfr. fotomateriaal in bijlage.

01/07/2008 t.e.m. 31/08/2008: 5

01/09/2008 t.e.m. 31/10/2008: 4

01/11/2008 t.e.m. 31/12/2008: 3

vanaf 01/01/2009 tot op heden: mooi genezen littekens, maar gezien het loodrechte verloop van die littekens op de huidlijnen, zijn ze storend voor de mimiek.

4. Morele schade:

100 % van 01/06 t.e.m. 15/06/2008

50 % van 16/06 t.e.m. 30/06/2008

25 % van 01/07 t.e.m. 31/08/2008."

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Aangezien de dader niet kon geïdentificeerd worden, kan de geleden schade uiteraard niet op hem verhaald worden.

Verzoeker beschikt over een rechtsbijstandsverzekering (DAS) maar de daarin opgenomen insolventieclausule vindt geen toepassing, gelet op het onbekend blijven van de dader.

De medische kosten werden terugbetaald door de hospitalisatieverzekering.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een financiële hulp van euro 5.773,86:

- administratie- en verplaatsingskosten + kledijschade: euro 100,00

- morele schade TAO: euro 981,00

hospital. op 31.05.08 : 1 d. x euro 31 = euro 31,00

100 % van 01.06.08 t.e.m. 15.06.08 : 15 d. x euro 25 = euro 375,00

50 % van 16.06.08 t.e.m. 30.06.08 : 15 d. x euro 12,50 = euro 187,50

25 % van 01.07.08 t.e.m. 31.08.08 : 62 d. x euro 6,25 = euro 387,50

- esthetische schade (3/7): euro 4.000,00

- intresten: euro 692,86

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. Intresten zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor de toekenning van een hulp.

Het behoort overigens tot de constante rechtspraak van de Commissie - en deze vloeit voort uit de bedoeling van de wet - dat intresten niet in aanmerking komen voor een financiële hulp. De Commissie is van oordeel dat het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt, niet van toepassing is in het stelsel van financiële hulpverlening aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. De schuldenaar van de toegekende hulp, met name de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. Bovendien brengt ook in het gemeen recht de toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek niet mee dat de intresten automatisch verschuldigd zijn, vermits zij moeten gevraagd of gevorderd worden door het slachtoffer en de rechter ze niet mag toekennen wanneer een dergelijke vraag of vordering ontbreekt.

De Raad van State heeft zich in een uitvoerig gemotiveerd arrest bij de stellingname van de Commissie aangesloten (arrest nr. 165.787 van 12 december 2006).

De gevraagde hulp voor de materiële en de morele schade werd naar het oordeel van de Commissie correct begroot. Hetzelfde kan gezegd worden over de esthetische schade, die de Commissie ter zitting visueel heeft kunnen vaststellen.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, wordt aan verzoeker een hulp toegekend van euro 5.081.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 5.081.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 8 januari 2013.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET