Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 8 maart 2012 (België)

Publication date :
08-03-2012
Language :
Dutch
Size :
5 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120308-26
Role number :
M11-7-0831/8355

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 1 augustus 2011 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 31bis,§1,3° / / 30  openWet / 1985-08-01 / 31bis,§1,6° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120308-26&idxc_id=280144&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

PV politie ...:

" Op woensdagavond (20/10/2010) rond 19 uur begeeft mevrouw X. Simonne

zich naar haar woning in de Nijverheidsstraat, 89 te .... Zij is die middag gaan

winkelen en draagt haar handtas samen met enkele andere zakken met aankopen aan de

linkerarm.

Op het moment dat zij voor haar woning stopt om haar sleutel te nemen, wordt zij heel ruw

en hard neergeslagen door een persoon ("alsof de overvaller op haar rug gesprongen is met

zijn volle gewicht").

Mevrouw X. is vervolgens zwaar ten val gekomen op haar schouder en buik.

Onmiddellijk nadien ligt zij op haar rug (zij herinnert zich niet hoe dit gebeurd is), zij weet

wel nog hoe de overvaller haar handtas van haar linkerarm probeert te trekken. De overvaller bevindt zich op dat moment steeds achter het slachtoffer zodat zij hem niet kan zien. Hij blijft

hard aan haar arm en handtas rukken omdat de riem van de handtas verstrengeld zit tussen de

andere zakken die ze eveneens aan die arm droeg.

Uiteindelijk krijgt de jonge man de handtas te pakken en rent ermee weg, de andere zakken

liggen verspreid over de straat .Door het geroep van het slachtoffer is iemand uit de buurt

komen kijken, deze persoon is achter de jonge man aangerend zodat de overvaller uiteindelijk

de handtas heeft laten vallen.

Andere buren hebben de politie verwittigd, alsook de hulpdiensten die mevrouw Van

Steenwinkel uiteindelijk naar de spoeddienst van het AZ Jan P. ... hebben

vervoerd.

Daar werden breuken ter hoogte van schouderkop en bovenarm vastgesteld, en verschillende

blauwe plekken ter hoogte van rug, linker bekken, neus en oog.

Zij werd voor verdere behandeling onmiddellijk overgebracht naar de spoeddienst van het

J. Ziekenhuis te .... .

[...]

De prognose is ongunstig daar een volledig herstel niet mogelijk wordt geacht, zelfs niet na

het eventueel plaatsen van een prothese.

Mevrouw X. zal voortaan hulpbehoevend zijn, zij is haar zelfstandigheid kwijt,

terwijl zij voordien in zeer goede gezondheid was. "

II. Vervolging

Verzoekster werd voor verdere behandeling onmiddellijk overgebracht naar de spoeddienst van het J. Ziekenhuis te .... Vandaar dat er uiteindelijk geen verklaring door haarzelf werd afgelegd en ondertekend bij de politie van .... Zij verbleef gedurende de twee daarop volgende maanden in het hospitaal te ....

Ondertussen werd het strafdossier, dat voornamelijk PV's bevat van getuigenverklaringen en van spiegelconfrontaties met mogelijke verdachten (hetgeen niets opleverde), op 7 december 2010 zonder gevolg geklasseerd door de procureur des Konings te ... omwille van "CHI" (charge insuffisante = onvoldoende bewijzen/bezwaren).

III. Gevolgen van de feiten

Expertiseverslag dd.7/9/2011 dr. L. E. op vraag van rechtsbijstandverzekeraar P&V

5. Bespreking en synthese

Op 20.10.2010 was X. Simonne het slachtoffer van een handtassendiefstal met geweld.

Betrokkene wandelde op de stoep ter hoogte van haar woning. Ze had haar tas in haar rechterhand. Onverwacht werd ze geagresseerd en poogde een onguur individu haar tas uit

haar hand te trekken. Hierdoor kwam ze ten val. Ze had overal pijn. Ze werd met de dienst 100 overgebracht naar het P...ziekenhuis te ... .

Radiografieën werden uitgevoerd. De diagnose van fractuur van de linker humerus werd

gesteld.

In het P...ziekenhuis te ... waar betrokkene in eerste instantie werd opgevangen, werden de eerste zorgen toegediend.

De chirurg was echter niet bereikbaar en er werd aan betrokkene gevraagd de dag nadien terug te komen.

Betrokkene keerde huiswaarts en werd dan opgevangen door haar dochter, waarvan de echtgenoot arts is in een ziekenhuis te ....

Betrokkene werd dan verder opgevolgd in het ziekenhuis te .... Het betrof een linker humeruskopfractuur. Ze vertoonde verschillende hematomen, pijn thv de rug en het linker bekken.

Een dwars verlopende impactiefractuur van de proximale humerus juist subcapitaal met groot los botfragmen nml. het tuberculum majus dat verplaatst was. Een CT-scan werd uitgevoerd

en toonde een belangrijke impactie thv het tuberculum majus.

Betrokkene bleef conservatief behandeld met een verband.

Vanaf december 20! 0 waren er tekens aanwezig van Südeckneuroalgodystrofie.

Een scintigrafie werd uitgevoerd en een algoneurodystrofie stadium I werd beschreven. Betrokkene werd hiervoor behandeld met Miacalcic inspuitingen gedurende 6 maand. Betrokkene volgde kinesitherapie 3 x per week gedurende 2 maand.

Op 19.02.2011 is betrokkene opnieuw gevallen. Betrokkene werd in eerste instantie

onderzocht in een ziekenhuis in het ... en werd daarna opgevangen in het V. Jesseziekenhuis te ....

De diagnose van rechter orbitafractuur werd gesteld.

Daarop werd betrokkene onderzocht door Dr. V., neus/keel/oorarts.

Heden weerhouden we bij betrokkene belangrijke functionele beperkingen in het linker bovenste lidmaat.

Bij het fysiek onderzoek is er een uitgesproken bewegingsbeperking.

Rekening houdend met het voorgaande is het aan te nemen dat er bij betrokkene blijvend invaliderende sekwellen aanwezig zijn met een belangrijke huishoudelijke weerslag.

De consolidatie van de gevolgen van het ongeval kan aangenomen worden op de verjaardag van het ongeval.

Het ongeval heeft aanleiding gegeven tot de gevolgen van de fractuur gecompliceerd met een neuroalgodystrofie.

Er is geen esthetische schade.

Er dient hulp van derden voorzien te worden. Niet gespecialiseerde huishoudelijke hulp, dagelijks anderhalf uur per dag.

6. Besluit:

6.1 Tijdelijke invaliditeit met huishoudelijke weerslag :

Van 20.10.2010 tot 18.11.2010 100 %

Van 19.11.2010 tot 31.01.2011 75%

Van 01.02.2011 tot 10.05.2011 50%

Van 11.05.2011 tot 30.06.2011 35%

Van 01.07.2011 tot 19.10.2011 25%

6.2 Consolidatiedatum: 20.10.2011

6.3 Partiële Blijvende Invaliditeit met huishoudelijke weerslag: 18 %

6.4 Hulp van derden: 1,5 u/dag

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De dader kon niet worden geïdentificeerd.

IV-2. Verzoekster heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij P&V. Bij onbekende dader is de waarborg ‘onvermogen van derden' niet van toepassing.

Zij verklaart over geen hospitalisatieverzekering te beschikken.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt een financiële hulp van euro 16.385,33.

- administratie en verplaatsingskosten euro 225,00

- medische kosten euro 2.931,87

- TWO moreel euro 3.839,25

- B.I. (gekapitaliseerde berekening) euro 9.389,21

VI. Beoordeling door de Commissie

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

VI-1. Ontvankelijkheid van het verzoekschrift

* Artikel 31bis, §1, 3° van de wet van 1 augustus 1985 bepaalt:

" Indien de dader onbekend is, moet de verzoeker klacht hebben ingediend, de hoedanigheid van benadeelde partij hebben aangenomen of zich burgerlijke partij hebben gesteld.

Indien het strafdossier geseponeerd wordt wegens die reden is het indienen van een klacht of het aannemen van de hoedanigheid van benadeelde persoon voldoende.

Het verzoek is binnen drie jaar ingediend. De termijn loopt, naargelang het geval, vanaf de dag van de eerste beslissing tot seponering wegens onbekende dader of vanaf de dag waarop een onderzoeksgerecht een beslissing tot buitenvervolgingstelling wegens onbekende daders uitgesproken heeft die kracht van gewijsde heeft bekomen. "

Zoals blijkt uit het PV van de politie ... werd verzoekster overgebracht naar de spoeddienst van het J. Ziekenhuis te ... alwaar zij verbleef gedurende de twee daarop volgende maanden.

Aangezien verzoekster dus fysiek niet in de mogelijkheid verkeerde om bij de politie van ... eigenhandig een verklaring te gaan afleggen en ondertekenen, ontslaat de Commissie de verzoekster van de hogervermelde voorwaarde en zulks conform artikel 31bis, §1, 6° van de wet van 1 augustus 1985.

* Het strafdossier werd op 7 december 2010 zonder gevolg geklasseerd door de procureur des Konings te Brussel. Als reden voor de sepot wordt "CHI" (charge insuffisante = onvoldoende bewijzen) opgegeven.

Het gaat hier dus niet om een sepot wegens ‘onbekende dader', zoals opgelegd door geciteerd artikel 31bis, §1, 3°.

Gelet op de inhoud van het strafdossier (PV's van spiegelconfrontaties met mogelijke verdachten die niets opleveren) meent de Commissie dat in de gegeven omstandigheden de sepot wegens ‘onvoldoende bewijzen' kan worden gelijkgesteld met een sepot wegens ‘onbekende dader'.

VI-2. Ten gronde

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985.

Terzake het gevorderde hulpbedrag voor de blijvende invaliditeit merkt de Commissie op dat zij volgens een zeer constante rechtspraak op dit gebied een ‘hulp' (geen schadevergoeding) toekent volgens een vast tarief per punt en dus niet de kapitalisatie- en splitsingsmethode hanteert. Het gebruikelijk tarief voor de blijvende invaliditeit, berustend op de indicatieve tabel van het Nationaal verbond van magistraten eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters, toegepast op de casus van verzoekster, levert aldus een totaalbedrag op van euro 2.475 (18% x euro 275 / 2).

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoekster in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 9.471.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 9.471.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 8 maart 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE