Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 8 maart 2012 (België)

Publication date :
08-03-2012
Language :
Dutch
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120308-41
Role number :
M10-3-0537/7413

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 30 april 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120308-41&idxc_id=280228&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 7 augustus 2006 begaf verzoekster zich naar het kasteelpark te ... teneinde een openluchtconcert bij te wonen van een muziekgroep. Na dit concert ging verzoekster nog iets drinken in een café. Rond 2 uur ‘s nachts (8 augustus 2006) fietste zij via de parkwegeltjes huiswaarts. Op zeker ogenblik werd zij door een man staande gehouden, die vuur vroeg voor zijn sigaret. Terwijl verzoekster in haar handtas naar een aansteker zocht werd zij van achter bij de keel gegrepen en op de grond geworpen. Toen zij begon te roepen werd haar door de dader het zwijgen opgelegd doch verzoekster bleef roepen. Terwijl de persoon op haar zat, greep hij haar met één hand bij de keel en zei nogmaals dat zij diende te zwijgen. Nadien werd verzoekster langdurig verkracht.

II. Gevolgen van de feiten

- Uit het deskundig verslag van Dokter J. B.,

"X. werd in de nacht van 8 augustus 2006 brutaal verkracht. De dader bedreigde haar in erge mate, ook nà de feiten (door ostentatief haar identiteitskaart te bekijken). Uit angst en uit schaamte verzweeg zij de feiten. Zij verborg ze zelfs uitdrukkelijk voor haar moeder, tot haar broer haar kon overtuigen aangifte te doen bij de politie.

Vaststellingen:

- X. heeft ten gevolge van de feiten een basale angststoornis ontwikkeld met een lichte tot matige posttraumatische stressstoornis. De stoornis kan chronisch genoemd worden omdat het langer dan 1 jaar duurt;

- er was geen tijdelijke volledige ongeschiktheid, wel een gedeeltelijke ongeschiktheid, die kan begroot worden op 15 %;

- 1 jaar na de feiten kan geconsolideerd worden op een blijvende invaliditeit van dezelfde 15 %. Omdat er een gelijkmatig verloop is, is de consolidatiedatum van weinig belang. Er kan geconsolideerd worden op de verjaardag van de feiten, zoals gebruikelijk bij een post-traumatische stoornis.

- er dient een reserve voorzien te worden voor eventuele psychotherapeutische interventies, gerelateerd aan de feiten, tot eind 2011. Tot nu toe had betrokkene de behoefte tot zulke interventies niet."

- Verzoekster verklaart ter zitting dat zij de dader totaal niet kende. Ze denkt nog regelmatig aan de feiten. Zij durft nog steeds niet alleen buiten komen. Omdat zij zo bang is durft zij zich zelfs niet meer alleen naar ... begeven.

III. Vervolging

- Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 3 april 2007 werd Yves Z. voor deze en gelijkaardige feiten veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 6 jaar en tot 5 jaar ter beschikking stelling van de regering wegens:

C. De misdaad van verkrachting gepleegd te hebben, zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard ook en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt, toestemming er met name niet zijnde wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer, nl. op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, op de persoon van X..

D. Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd te hebben op de persoon van een minderjarige, boven de volle leeftijd van zestien jaar, nl. op de persoon van X., de aanranding bestaande van zodra er een begin van uitvoering is.

Aan M. Y. werd qualitate qua haar minderjarige dochter een provisie toegekend van

euro 2.500. Dokter H. H. werd aangesteld als gerechtsdeskundige.

- Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 16 februari 2010 werd Yves Z. op burgerlijk gebied bij verstek veroordeeld tot betaling van euro 31.441,25 aan verzoekster, voor materiële en morele schadevergoeding.

Deze vonnissen zijn in kracht van gewijsde getreden.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Beide vonnissen werden betekend door het gerechtsdeurwaarderskantoor G.. In de brief aan de advocaat van verzoekster staat: "Roerende uitvoering is niet mogelijk gezien betrokkene in de gevangenis van ... verblijft alwaar tevens zijn domicilie staat. Betrokkene bezit geen wagen."

- LAR-rechtsbijstand betaalde een bedrag van euro 7.436,81 voor insolventie van derden.

V. Begroting van de gevraagde hulp (conform het vonnis)

- tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid

van 08.08.2006 t.e.m. 07.06.2007: materiële schade: 365 d. x euro 20 x 15 % = euro 1.095,00

van 08.08.2006 t.e.m. 07.06.2007: morele schade: 365 d. x euro 35 x 15 % = euro 1.916,25

- blijvende invaliditeit: euro 2.062 x 15 % = euro 30.930,00

euro 33.941,25

(verminderd met de provisie) (- euro 2.500,00)

(euro 31.441,25)

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoekster vraagt de bedragen die haar werden toegekend bij (verstek)vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 16 februari 2010, en waarbij de provisie in mindering is gebracht. Volgens de nota b.p. stelling werd de provisie niet betaald door de dader.

2. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985.

3. Verzoekster vordert in haar schaderaming zowel een morele als de materiële schade, geënt op de tijdelijke en de blijvende invaliditeit.

De materiële component van de invaliditeit of ongeschiktheid heeft vaak betrekking op meerinspanningen of vermindering van de economische waarde op de arbeidsmarkt. Deze posten liggen buiten het bereik van de financiële hulpverlening door de commissie, die enkel tussenkomt voor de morele schade die wordt bepaald op basis van de helft van de bedragen vermeld in de indicatieve tabel .

Rekening houdend met het voorgaande en conform de indicatieve tabel kan de schade als volgt worden bepaald:

 Voor de tijdelijke ongeschiktheid:

Verzoekster vordert euro 20,00 per dag voor de materiële schade en euro 35 voor de morele schade, wat een totaal geeft van euro 55,00 per dag. Conform de tabel wordt voor de morele schade euro 25,00 aanvaard per dag bij 100% ongeschiktheid voor de gewone dagen zonder ziekenhuisopname.

van 08.08.2006 t.e.m. 07.08.2007: 365 d. x euro 25 x 15 % = euro 1.368,75

 Voor de blijvende invaliditeit:

euro 2.062 x 15 % = euro 15.465,00

2

4. Het bedrag dat toegekend werd door de verzekeringsmaatschappij mag in eerste instantie worden aangerekend op de posten die de Commissie niet in aanmerking neemt.

5. Rekening houdend met bovenvermelde overwegingen komt de Commissie tot de volgende berekening:

- morele schade TI euro 1.368,75

- morele schade BI euro 15.465,00

euro 16.833,75

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 16.833.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 8 maart 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS