Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 9 februari 2014 (België)

Publication date :
09-02-2014
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20140209-1
Role number :
M1001/1773

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Bij verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 3 januari 2001, heeft verzoeker om de toekenning gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20140209-1&idxc_id=282429&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

Gelet op de brief van de advocaat van verzoeker d.d. 1 december 2011, waarin werd meegedeeld dat verzoeker intussen integraal werd vergoed, zodat het dossier mag worden afgesloten;

Gelet op het schrijven van het secretariaat d.d. 7 december 2011, waarin aan verzoeker werd meegedeeld dat de Commissie, in uitvoering van artikel 27 van het K.B. van 18 december 1986, een beslissing houdende afstand van het verzoekschrift zal uitspreken, behoudens schriftelijke bezwaren vanwege verzoeker;

Gelet op de afwezigheid van bezwaren vanwege verzoeker.

OP DIE GRONDEN,

De voorzitter,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Stelt de afstand vast van het geding dat door verzoeker werd ingesteld.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 9 februari 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE