Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 9 mei 2012 (België)

Publication date :
09-05-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120509-14
Role number :
M12-1-0014/8678

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 4 januari 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 31,1° / / 30  openWet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120509-14&idxc_id=282905&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 2 augustus 2009 stal de genaamde Andy Z. een pakje sigaretten. Hij werd hierbij op heterdaad betrapt. Teneinde zijn vlucht te kunnen verzekeren verwondde hij onder meer verzoeker (slagen op het hoofd).

De dader beschadigde daarbij ook het voertuig van verzoeker.

II. Vervolging

Bij arrest dd. 17 maart 2011 van het Hof van Beroep te ... werden onder meer de volgende tenlasteleggingen bewezen verklaard in hoofde van de genaamde Andy Z. (° 1983), verstekmakend en waarvoor deze veroordeeld werd tot 2 jaar gevangenisstraf:

"Verdacht van: te ... op 2 augustus 2009:

Een zaak die hem niet toebehoorde, bedrieglijk weggenomen te hebben, namelijk een pakje sigaretten ten nadele van Sofie D., met de omstandigheid dat de dief op heterdaad betrapt werd en geweld of bedreigingen heeft gebruikt hetzij om in het bezit van de weggenomen voorwerpen te kunnen blijven, hetzij om zijn vlucht te verzekeren met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd onder twee van de in artikel 471 van het strafwetboek vermelde omstandigheden, terzake dat het misdrijf gepleegd werd door twee of meer daders en dat het misdrijf gepleegd werd bij nacht, het geweld gepleegd zijnde tegen Sofie D., Keran E., Oliver P. en Darryl X..

"Verdacht van: te ... op 2 augustus 2009:

Buiten de gevallen vermeld in art. 510 tot 520 Sw. Genoemd, rijtuigen, wagons of motorvoertuigen geheel of gedeeltelijk te hebben vernield, namelijk een Volkswagen Polo met nummerplaat 860AJD, ten nadele van Darryl X..

Ter afhandeling van de burgerlijke belangen werd Z. bij zelfde arrest veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 4.408 meer de intresten, een RPV van euro 650 in eerste aanleg en een RPV van euro 412,50 in graad van hoger beroep.

- morele schade euro 2.500,00

- voertuigschade euro 1.908,00

Op 19 december 2011 deelde de raadsman van de veroordeelde mee dat zijn cliënt berustte in het arrest.

III. Gevolgen van de feiten

Huisarts dr. H. Verroken stelde op datum van de feiten letsels vast aan de nekspier met uitstralende pijn naar het achterhoofd, een gezwollen aangezicht, kwetsuren aan de binnenkant van de kaak en onder het oog, pijn t.h.v. beide oorschelpen.

In zijn conclusies voor het Hof van Beroep stelde de raadsman van verzoeker:

" Daarnaast hadden de feiten een zeer traumatische invloed op burgerlijke partij, niet in het minst op zijn veiligheidsgevoel. "

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De raadsman van de veroordeelde deelde op 19/12/2011 mee dat zijn cliënt nog voor enige tijd in de gevangenis zal verblijven. Uit een attest van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder blijkt een gedwongen uitvoering evenmin mogelijk.

IV-2. Verzoeker heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij LAR. De clausule ‘onvermogen van derden' is evenwel niet van toepassing op "een agressie, een zedenfeit, terrorisme of een gewelddaad".

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 4.408, zijnde het bedrag toegekend bij arrest van 17/03/2011.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985.

Materiële schade dient verband te houden met de opgelopen letsels. De Commissie neemt alleen die kosten in aanmerking nemen die in rechtstreeks verband staan met de "ernstige lichamelijke of psychische schade" als bedoeld in artikel 31, 1°, van de wet. Daden van agressie gericht tegen goederen (in casu voertuigschade) vallen hier niet onder.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 2.500.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 2.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 9 mei 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET