Hof van Beroep - Arrest van 11 september 2012 (Brussel)

Publication date :
11-09-2012
Language :
Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120911-5
Role number :
2009AR3221

Summary

Wanneer op het dagvaardingsexploot een barcode voorkomt, waarvan een partij beweert dat die enkel voor ingewijden, die de sleutels kennen, toegankelijk is, en dat dergelijke praktijk als strijdig met een behoorlijke procesvoering dient beschouwd te worden om reden dat een dagvaarding klaar en duidelijk dient te zijn en ontdaan van elke geheime, niet-interpreteerbare, niet toegankelijke codes, anders wat de Nederlandse taal is, wordt dit middel terecht verworpen door de eerste rechter die geoordeeld heeft dat de bewuste barcode geen informatie bevat relevant voor deze procedure en dat de dagvaarding volledig beantwoordt aan de vereisten van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Arrêt

ARREST

Het Hof van Beroep te B., eerste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

Rep. Nr. 2012/

A.R. nr. 2009/AR/3221

INZAKE VAN :

De heer J. B.,

appellant tegen een vonnis uitgesproken door de uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te B. op 2 oktober 2009,

niet verschijnende, noch iemand voor hem,

1ste kamer

TEGEN :

De heer P. T.,

geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester Koen PAESEN, advocaat te 3960 BREE, Kloosterpoort 21,

SAMENVATTING

Artikel 702 Ger. W. Exploot van dagvaarding. Inhoud. Barcode. Wet

van 15 juli 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Wanneer op het dagvaardingsexploot een barcode voorkomt, waarvan een partij beweert dat die enkel voor ingewijden, die de sleutels kennen, toegankelijk is, en dat dergelijke praktijk als strijdig met een behoorlijke procesvoering dient beschouwd te worden om reden dat een dagvaarding klaar en duidelijk dient te zijn en ontdaan van elke geheime, niet-interpreteerbare, niet toegankelijke codes, anders wat de Nederlandse taal is, wordt dit middel terecht verworpen door de eerste rechter die geoordeeld heeft dat de bewuste barcode geen informatie bevat relevant voor deze procedure en dat de dagvaarding volledig beantwoordt aan de vereisten van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Gelet op de procedurestukken:...

Gehoord de advocaten van partijen ter openbare terechtzitting...

Het hoger beroep en het incidenteel beroep werden regelmatig naar vorm en termijn ingesteld en zijn bijgevolg ontvankelijk (zie verder punt 2.4. van huidig arrest).

Bespreking.

....

2.3. Appellant werpt ... op dat op het dagvaardingsexploot een barcode voorkomt die enkel voor ingewijden, die de sleutels kennen, toegankelijk is. Hij beschouwt een dergelijke praktijk als strijdig met een behoorlijke procesvoering omdat een dagvaarding klaar en duidelijk dient te zijn en ontdaan van elke geheime, niet - interpreteerbare, niet toegankelijke codes, anders wat de Nederlandse taal is.

Hij besluit hieruit dat zowel de oorspronkelijke vordering als het incidenteel beroep niet ontvankelijk zijn.

2.4. De eerste rechter heeft andermaal oordeelkundig geoordeeld dat de bewuste barcode geen informatie bevat relevant voor deze procedure en de dagvaarding volledig beantwoordt aan de vereisten van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Het bestreden vonnis wordt op dat punt andermaal gevolgd.

Het incidenteel beroep is derhalve tevens ontvankelijk.

...

OM DEZE REDENEN :

HET HOF,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep en het incidenteel beroep beiden ontvankelijk doch ongegrond.

Bevestigt het bestreden vonnis.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer van het hof van beroep te B., op

11/09/2012

waar aanwezig waren en zitting hielden :

Astrid DE PREESTER, Voorzitter,

bijgestaan door Viviane DE VIS, Griffier.