Hof van Beroep - Arrest van 24 oktober 2011 (Brussel)

Publication date :
24-10-2011
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20111024-1
Role number :
2007AR2231

Summary

Wanneer een appellant in het geding voort het eerst, bij een conclusie tot uitbreiding van diens vordering in hoger beroep, de gerechtelijke nietigverklaring van de verkoopakte van een onroerend goed vordert, heeft het gebrek aan kantmelding ervan voor gevolg dat over deze vordering tot nietigverklaring geen uitspraak mag worden gedaan zolang de inschrijving op de kant van de overschrijving van de akte niet is verricht. Dit volgt uit artikel 3 Hyp. W. die een regel van openbare orde is. Derhalve dient de rechter ambtshalve het ontbreken van een kantmelding in de zin van artikel 3 Hyp. W. op te werpen, en, ten dien einde, de debatten ter heropenen met toepassing van artikel 774, tweede lid Ger. W.

Arrêt

ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, eerste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

Rep. Nr. 2011/

A.R. nr. 2007/AR/2231

INZAKE VAN :

Mevrouw R. V.,

appellante tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 7 mei 2002,

in persoon veschijnende, bijgestaan door Meester Johan KEMPS, advocaat te 2812 MUIZEN-MECHELEN, Leuvensesteenweg 574,

1ste kamer TEGEN :

1) Mevrouw G. D.,

2) De heer E. D.,

eerste en tweede geïntimeerden, vertegenwoordigd door Meester GYSELS loco Meester Yoeri VASTERSAVENDTS, advocaat te 1730 ASSE, Steenweg 3,

3) Mevrouw M. V.,

derde geïntimeerde, niet verschijnende, noch iemand voor haar;

Artikel 3 Hypotheekwet: inschrijving van een vordering tot nietigverklaring van de verkoop van een onroerend goed. Artikel 807 Ger. W.: uitbreiding van een vordering in hoger beroep. Artikel 774 Ger. W.: heropening van de debatten.

Wanneer een appellant in het geding voort het eerst, bij een conclusie tot uitbreiding van diens vordering in hoger beroep, de gerechtelijke nietigverklaring van de verkoopakte van een onroerend goed vordert, heeft het gebrek aan kantmelding ervan voor gevolg dat over deze vordering tot nietigverklaring geen uitspraak mag worden gedaan zolang de inschrijving op de kant van de overschrijving van de akte niet is verricht. Dit volgt uit artikel 3 Hyp. W. die een regel van openbare orde is. Derhalve dient de rechter ambtshalve het ontbreken van een kantmelding in de zin van artikel 3 Hyp. W. op te werpen, en, ten dien einde, de debatten ter heropenen met toepassing van artikel 774, tweede lid Ger. W.

(...)

I. Procedure

1. Appellante stelt hoger beroep in tegen het bestreden vonnis dat de vordering van M. V. waarbij R. V., thans appellante, zich aansloot, ongegrond verklaart en deze partijen tot betaling van de gerechtskosten veroordeelde.

2. Bij haar verzoekschrift tot hoger beroep vordert appellante met de hervorming van het bestreden vonnis, om geïntimeerden "solidair en in solidum", minstens de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot betaling van 42.141,90 euro aan haar en aan mevrouw M. V., ieder voor de helft, alsook tot betaling aan haar en aan mevrouw M. V., ieder voor de helft, van vergoedende interest op 17.352,55 euro vanaf 25 oktober 1984 en op 24.789,35 euro vanaf 30 maart 1991 en tevens tot betaling van alle gerechtskosten.

Bij haar conclusie, neergelegd op 14 november 2008, vordert appellante haar akte te geven van de uitbreiding van haar vordering, om vooreerst de aangestelde boedelnotarissen in hun opdracht te bevestigen, vervolgens om de twee notariële akten verleden op 25 oktober 1984 en 30 maart 1991 te vernietigen (bij gebrek aan toestemming) en, in ondergeschikte orde, minstens de burgerlijke valsheidprocedure toe te passen op de twee vermelde notariële akten

(...)

III. Bespreking

(...)

12. Appellante vraagt zoals uiteengezet in hoofdorde om de twee notariële akten, verleden op 25 oktober 1984 en 30 maart 1991 te vernietigen, bij gebrek aan toestemming in hoofde van P. V. en J. M..

Zij concludeert echter eerst (en zelfs vooral) over de valsheid van de vermelde authentieke akten en dan over de nietigheid, bij gebrek aan toestemming en bekwaamheid in hoofde van de schenkers, van de "vermomde schenking".

(...)

14. Bij haar beroepsconclusie vordert appellant voor het eerst de gerechtelijke nietigverklaring van de twee hierboven vermelde verkoopakten.

Artikel 3 van de Hypotheekwet bepaalt dat geen eis strekkende tot vernietiging of tot herroeping van rechten voortvloeiende uit akten, aan overschrijving onderworpen, door de rechter ontvangen wordt, dan na te zijn ingeschreven op de kant der overschrijving van de titel van verkrijging, waarvan de vernietiging of herroeping gevorderd wordt, en , in voorkomend geval, op de kant der overschrijving van de laatste overgeschreven titel.

Deze regel is van openbare orde.

Het gebrek aan kantmelding heeft voor gevolg dat over de vordering geen uitspraak mag worden gedaan zolang de inschrijving op de kant van de overschrijving van de akte niet is verricht.

Te dezen blijkt niet dat de beroepsconclusie van appellante, waarbij de eis tot vernietiging werd ingesteld, ingeschreven zou zijn op de kant der overschrijving van de titel van verkrijging, waarvan de vernietiging of herroeping gevorderd wordt, en, in voorkomend geval, op de kant der overschrijving van de laatste overgeschreven titel.

Te dezen dient het hof ambtshalve het ontbreken van een kantmelding in de zin van artikel 3 van de Hypotheekwet op te werpen.

Te dien einde worden de debatten met toepassing van artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek heropend.

15. De beslissing over de gerechtskosten wordt in de huidige stand van het geding aangehouden.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

(...)

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk.

Alvorens ten gronde verder recht te doen, beveelt de heropening van de debatten om de reden hierboven vermeld (randnummer 14).

Stelt de zaak vast op de zitting van 5 december 2011 om 14.00 uur teneinde een conclusiekalender op te stellen en de zaak voor pleidooien vast te stellen.

Houdt de beslissing over de gerechtskosten aan.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 24/10/2011

waar aanwezig waren en zitting hielden :

Evrard JANSSENS DE BISTHOVEN, Raadsheer,

bijgestaan door Viviane DE VIS, Griffier.