Hof van Beroep - Arrest van 3 mei 2011 (Brussel)

Publication date :
03-05-2011
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20110503-3
Role number :
2005AR3408

Summary

Bij toepassing van artikel 878 Ger. W. kan de rechter aan een gemeente een bevel geven tot neerlegging ter griffie van de bouwvergunning of bouwvergunningen, in origineel of gewaarmerkt afschrift, met inbegrip van de aanvraag of aanvragen en de gevoegde bijlagen en plannen, en die betrekking hebben op een grond, voorwerp van het geschil. In dit kader zijn er geen wettige auteursrechtelijke redenen voor de gemeente om geen kopie van de vergunning en de plannen af te leveren. De eventuele aanwending van de plannen voor de bewijsvoering vormt geen gebruik in de zin van artikel 1 van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Dergelijke vergunning en de plannen zijn trouwens bestuursdocumenten in de zin van artikel 2 van het Vlaams Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en zijn in beginsel voorwerp van passieve openbaarheid.

Arrêt

Nr.: HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL

1e kamer,

A.R. Nr.: 2005/AR/3408

zetelend in burgerlijke zaken,

Rep. nr.: 2011/ na beraad, wijst volgend arrest:

INZAKE VAN:

W. S., , .......

appellant,

vertegenwoordigd door Mr. QUINET loco Mr. GUNS Johan, advocaat te 1790 AFFLIGEM, Kasteelstraat 58 ;

TEGEN:

1. M. P., ,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. GABRIELS loco Mr. NOWE Cynthia, advocaat te 1653 DWORP, Alsembergsesteenweg 646/A ;

2. F. H.,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. GABRIELS loco Mr. NOWE Cynthia, advocaat te 1653 DWORP, Alsembergsesteenweg 646/A ;

3. V. J.,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. VANDERHASSELT loco Mr. CARLIER Geert, advocaat te 1500 HALLE, Gaasbeeksesteenweg 53 ;

4. N. C.,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. VANDERHASSELT loco Mr. CARLIER Geert, advocaat te 1500 HALLE, Gaasbeeksesteenweg 53 ;

5. X. notaris, ,

geïntimeerde,

hebbende als raadslieden Mr. DEPUYDT P., advocaat te 1050 BRUSSEL, Waterloosesteenweg 412 F en Mr. DE MAESENEER Dirk, advocaat te 1050 BRUSSEL, Waterloosesteenweg 412 F ;

RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW. OPENBAARHEID VAN HET BESTUUR IN VERBAND MET BOUWVERGUNNINGEN. RECHTERLIJK BEVEL TOT OVERLEGGING (ART. 878 GER. W.). IMPACT VAN DE AUTEURSWET. IMPACT VAN HET VLAAMS DECREET INZAKE DE OPENBAARHEID VAN HET BESTUUR

Bij toepassing van artikel 878 Ger. W. kan de rechter aan een gemeente een bevel geven tot neerlegging ter griffie van de bouwvergunning of bouwvergunningen, in origineel of gewaarmerkt afschrift, met inbegrip van de aanvraag of aanvragen en de gevoegde bijlagen en plannen, en die betrekking hebben op een grond, voorwerp van het geschil. In dit kader zijn er geen wettige auteursrechtelijke redenen voor de gemeente om geen kopie van de vergunning en de plannen af te leveren. De eventuele aanwending van de plannen voor de bewijsvoering vormt geen gebruik in de zin van artikel 1 van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Dergelijke vergunning en de plannen zijn trouwens bestuursdocumenten in de zin van artikel 2 van het Vlaams Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en zijn in beginsel voorwerp van passieve openbaarheid.

Het hof neemt kennis van een hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 30 september 2005.

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, waaronder artikel 24, zijn nageleefd.

Het arrest wordt gewezen na tegenspraak.

Partijen verklaren dat het vonnis niet werd betekend. Het hoger beroep is tijdig en regelmatig naar vorm ingesteld.

J. V. en C. N. hebben in 1975 en 1976 een gebouw opgericht te H..., ...straat 100, kadastraal bekend als H nr. 134 P2. In 1996 hebben zij het gebouw verkocht aan P. M. en H. F.. Bij akte van 15 februari 2001 verleden voor notaris X werd het gebouw gesplitst in privatieve delen verbonden met aandelen in gemeenschappelijke delen. Op 5 juli 2001 kocht S. W. een appartement nummer drie op de zolder verdieping van het gebouw.

De oorspronkelijke vordering van S. W. is gesteund op de stelling dat blijkt dat op de derde verdieping geen appartement vergund was.

Het hof is van oordeel dat het voor de beoordeling van de zaak nuttig kan zijn kennis te nemen van de vergunning die de stad H. op 24 juli 1974 zou hebben verleend, met inbegrip van de bij de aanvraag of aanvragen gevoegde plannen, en heeft S. W. verzocht de plannen op te vragen bij de stad H..

Op de zitting van 4 april 2011 verklaart de raadsman van P. M. en H. F. dat de raadsman van S. W. de plannen niet kon ontvangen van de stad H. om auteursrechtelijke redenen.

Het hof ziet geen auteursrechtelijke redenen voor de stad om geen kopie van de vergunning en de plannen af te leveren. De eventuele aanwending van de plannen voor de bewijsvoering vormt geen gebruik in de zin van artikel 1 van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, en op het te wijzen arrest, een officiële akte van de overheid, bestaat overeenkomstig artikel 8 §2 van dezelfde wet geen auteursrecht.

Voor zoveel als nodig merkt het hof op dat de vergunning en de plannen bestuursdocumenten zijn in de zin van artikel 2 van het Vlaams Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en in beginsel voorwerp zijn van passieve openbaarheid. Het blijkt niet a priori dat een van de uitzonderingen van artikelen 11 tot en met 15 aan de orde is.

Een en ander is overigens zonder belang, gelet op de uitvoerbaarheid van huidige toepassing van artikel 878 van het Gerechtelijk Wetboek.

Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt het hof volgende beslissing.

Alvorens recht te doen, verzoekt het hof aan de stad H. de neerlegging op de griffie van dit hof, ten laatste op 20 mei 2011, in origineel of gewaarmerkt afschrift, van de bouwvergunning of bouwvergunningen die 24 juli 1974 of op een andere datum is of zijn verleend met betrekking tot het perceel te H., ...straat 100, kadastraal bekend als H nr. 134 P2, met inbegrip van de aanvraag of aanvragen en de gevoegde bijlagen waaronder de plannen.

Houdt de beslissing over de kosten aan.

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de eerste kamer van het hof van beroep te Brussel op 3 mei 2011.

Mevr. A. De Preester, Kamervoorzitter,

Dhr. E. Janssens de Bisthoven, Raadsheer,

Dhr. M. Debaere, Raadsheer,

Mevr. B. Heymans, Griffier.