Arbeidshof - Arrest van 20 juni 2011 (Brussel)

Publication date :
20-06-2011
Language :
Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20110620-1
Role number :
2011/AB/00276

Summary

Geen beroep is mogelijk tegen de vaststelling staat ereloon, emolumenten en kosten bij vervanging schuldbemiddelaar.

Arrêt

Rep.Nr.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

&

BESCHIKKING UITGESPROKEN IN RAADKAMER OP 20 JUNI 2011.

11de KAMER

Collectieve schuldenregeling - vorderingen collectieve schuldenregeling

Definitief + verzending Arbeidsrechtbank Brussel

Tegensprekelijk

In de zaak:

De Heer S.K., verschijnend bij volmacht en zijn echtgenote Mevrouw K.C., verschijnend in persoon,

Appellanten, beiden wonende te [xxx];

Tegen :

Mter Katrien VAN DEN STEENE, met kantoor gevestigd te 9470 Denderleeuw, Iddergemstraat, 65 A, •

Schuldbemiddelaar, verschijnend in persoon;

Gelet op de stukken van rechtspleging, inzonderheid:

- de beschikking gewezen door de Arbeidsrechtbank van Brussel

dd.11 februari 2011 (A.R. nr. 08/723/B (repertoriumnr. 11/003041);

- het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van het Arbeidshof

te Brussel op 18 maart 2011;

- de voorgelegde stukken;

Gehoord partijen in hun middelen en beweringen op de openbare terechtzitting (zetelend in raadkamer) van 6 mei 2011, waarna de debatten gesloten werden, de zaak in beraad genomen werd en initieel voor uitspraak werd gesteld op 5 september 2011 maar op heden vervroegd wordt uitgesproken.

I. FEITEN EN RECHTSPLEGING.

1. Bij beschikking van de arbeidsrechtbank te Brussel van 6 augustus 2008 werden mevrouw K.C. en de heer S.K. toegelaten tot de collectieve schuldenregeling en werd advocate Katrien Van den Steene aangesteld als schuldbemiddelaar.

Bij beschikking van 11 februari 2011 van de arbeidsrechtbank te Brussel werd Mter Van den Steene als schuldbemiddelaar vervangen en werd haar kosten- en ereloonstaat van 12 augustus 2008 ten bedrage van euro 4.814,64 goedgekeurd.

2. Bij verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van het arbeidshof te Brussel op 18 maart 2011, tekenen mevrouw K.C. en de heer S.K. hoger beroep aan tegen deze laatste beschikking, enkel wat betreft de goedkeuring van de staat van erelonen en kosten van Mter Van den Steene.

II. BEOORDELING.

1. Gelet op de kennisgeving van de beschikking van de arbeidsrechtbank te Brussel van 11 februari 2011 d.m.v. de niet afgehaalde gerechtsbrief verzonden op 18 februari 2011, werd het hoger beroep van 18 maart 2011 tijdig ingesteld.

Het hoger beroep betreft niet de beslissing van de eerste rechter over de vervanging van de schuldbemiddelaar, doch wel de bepaling van de eindstaat en de uitvoerbaarverklaring.

2. Deze staat werd neergelegd en goedgekeurd bij toepassing van art. 1675/19 Ger. W.

Dit artikel bepaalt in §3:

Tenzij deze maatregelen getroffen worden door de beschikking bedoeld in artikel 1675/10, §5, in artikel 1675/12 of in artikel 1675/13, geeft de rechter op verzoek van de schuldbemiddelaar, een bevel tot tenuitvoerlegging voor het voorschot dat hij bepaalt of ten belope van het bedrag van de erelonen, emolumenten en kosten dat hij vaststelt. ...

De beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep. ...

De beschikking van de eerste rechter werd niet geveld in het kader van art. 1675/10 §5, art. 1675/12 of art. 1675/13.

Hieruit vloeit voort dat deze beslissing niet vatbaar is voor hoger beroep; dit geldt zowel ten aanzien van de appelanten als ten aanzien van de schuldbemiddelaar.

Het beroep is dan ook onontvankelijk.

OM DEZE REDENEN

HET ARBEIDSHOF

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op artikel 24,

Recht sprekend op tegenspraak,

Verklaart het hoger beroep onontvankelijk, zodat de beschikking bevestigd blijft.

Verzendt de zaak voor verder gevolg naar de arbeidsrechtbank te Brussel.

Aldus gewezen en uitgesproken in de raadkamer van de 11de Kamer van het Arbeidshof te Brussel op 20 juni 2011, waar aanwezig waren:

De Heer L. LENAERTS, Raadsheer,

Mevrouw L. HERREGODTS, Griffier.

L. HERREGODTS, L. LENAERTS.