Arbeidshof - Arrest van 31 oktober 2013 (Brussel)

Publication date :
31-10-2013
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20131031-6
Role number :

Summary

Publiek en administratief recht. Bijstand aan personen. Openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Taken ocmw. Vreemdelingen. Wet van 8 juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijke welzijn, art. 57 § 2. Publiek en administratief recht. Vreemdelingenwetgeving. Bijzondere categorieën. Opvang van kinderen van onwettig op het grondgebied verblijvende vreemdelingen. Weigering opvangplaats. Wet van 12 januari 2007, Art. 60. Het is de verplichting van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) om opvang te verlenen aan de minderjarige kinderen van onwettelijke op het grondgebied verblijvende vreemdelingen. Het Agentschap kan zich van deze verplichting niet bevrijden door de verzadiging van het opvangnetwerk in te roepen. Het is daarentegen de bevoegdheid van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de staat van behoef¬tigheid vast te stellen van deze minderjarige kinderen doordat de ouders hun onderhoudsplicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen. Fedasil dient deze beslissing te respecteren en kan niet weigeren opvang te verlenen omdat, naar zijn appreciatie, de toestand van behoeftigheid niet voldoende bewezen is. De schade die door de minderjarige geleden wordt wanneer hem ten onrechte opvang wordt geweigerd kan op passende wijze vergoed worden door te toekenning van een bedrag, gelijk aan het bedrag van het leefloon.

Arrêt

No content