Arbeidsrechtbank - Vonnis van 10 februari 2012 (Brussel)

Publication date :
10-02-2012
Language :
Dutch
Size :
17 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120210-7
Role number :
12/877/A

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]8340[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

SOCIALE VERKIEZINGEN - LEIDINGGEVENDE FUNCTIES
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120210-7&idxc_id=259510&lang=NL
---------------------------------------------------


Jugement

ARBEIDSRECHTBANK VAN BRUSSEL

33ste kamer - openbare zitting van 10/02/2012

A.R. nr 12/877/A + 12/878/A + 12/920/A

Sociale verkiezingen - eindvonnis Aud. nr

Rép. nr 12/

IN ZAKE :

ZAKEN A.R. 12/877/A + A.R. 12/878/A (ACV)

HET ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND (ACV), representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1030 Brussel, Haachtsesteenweg 579,

eisende partij, vertegenwoordigd door de heer Samir HAOUCHI, gevolmachtigde afgevaardigde ;

TEGEN

DE NV DEVOTEAM, met maatschappelijke zetel te 102 BRUSSEL, Heizel, Buro & Design Center, Bus 62, KBO nr. 0466.475.275,

verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr Rafaël CLAES, advocaat met kantoor te 1150 BRUSSEL, Tervurenlaan, 192 ;

IN AANWEZIGHEID VAN :

1) HET ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND (A.B.V.V.), representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1000 BRUSSEL, Hoogstraat, 42,

eerste in het geding betrokken partij, die niet verschijnt ;

2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT,

tweede in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Katrien VAN SINAY, syndicaal afgevaardigde ;

1) DE NATIONALE CONFEDERATIE VOOR KADERPERSONEEL (N.C.K.), representatieve organisatie van kaderleden, met zetel gevestigd te 1030 BRUSSEL, Lambermontlaan, 171 bus 4,

derde in het geding betrokken partij, die niet verschijnt ;

ZAAK A.R. 12/920/A (ACLVB)

DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT,

eisende partij, vertegenwoordigd door Mevr. Katrien VAN SINAY, gevolmachtigde afgevaardigde ;

TEGEN

DE NV DEVOTEAM, met maatschappelijke zetel te 102 BRUSSEL, Heizel, Buro & Design Center, Bus 62, KBO nr. 0466.475.275,

verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr Rafaël CLAES, advocaat met kantoor te 1150 BRUSSEL, Tervurenlaan, 192 ;

IN AANWEZIGHEID VAN :

1) HET ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND (A.B.V.V.), representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1000 BRUSSEL, Hoogstraat, 42,

eerste in het geding betrokken partij, die niet verschijnt ;

2) HET ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND (ACV), representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1030 Brussel, Haachtsesteenweg 579,

tweede in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door de heer Samir HAOUCHI, syndicaal afgevaardigde ;

3) DE NATIONALE CONFEDERATIE VOOR KADERPERSONEEL (NCK), representatieve organisatie van kaderleden, met zetel gevestigd te 1030 BRUSSEL, Lambermontlaan, 171 bus 4,

derde in het geding betrokken partij, die niet verschijnt ;

* * *

Gelet op de wet van 15 juni 1935 houdende het gebruik der talen in gerechtszaken ;

Gelet op de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek ;

I. PROCEDURE.

De rechtbank nam kennis van volgende procedurestukken :

- de verzoekschriften neergelegd ter griffie op 19 januari 2012 (zaak A.R. 12/877/A en A.R. 12/878/)

- het verzoekschrift neergelegd ter griffie op 20 januari 2012 (zaak A.R. 12/920/A)

- de conclusie van de NV DEVOTEAM van 31 januari 2012

- de conclusie van het ACLVB van 2 februari 2012

- de conclusie van het ACV van 2 februari 2012 zowel voor de ondernemingsraad als voor het comité

- de syntheseconclusie van de NV DEVOTEAM van 6 februari 2012

- de stukken van partijen

De partijen werden per aangetekend schrijven van respectievelijk 20 januari 2012 (in de zaken A.R. 12/878/A en 12/877/A) en 23 januari 2012 (in de zaak 12/920/A) opgeroepen voor de zitting van 27 januari 2012 ;

De zaak werd tegensprekelijk uitgesteld naar de zitting van 06 februari 2012. Conclusietermijnen werden tussen partijen overeengekomen en geacteerd op het zittingsblad.

De partijen werden gehoord op de zitting van 6 februari 2012 waarna de debatten gesloten werden. Het openbaar ministerie werd gehoord in haar advies, waarop eisende partij repliceert.

De zaak werd in beraad genomen voor uitspraak op 13 februari 2012.

II. VOORWERP VAN DE BETWISTING

A.R. nr. 12/877/A :

Bij verzoekschrift d.d. 19 januari 2012 verzoekt Het Algemeen Christelijk Vakverbond van België ( afgekort ACV ) het volgende:

1. voor recht te zeggen dat enkel de functies van :

- Managing Director

- Consulting Manager

- Finance Manager

- Sales Manager

- Solutions Manager

- IT Service Director

functies zijn van het niveau van leidinggevend personeel, in de zin van artikel 4, eerste lid, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (B.S. 7 december 2007) en de andere functies te schrappen uit de lijst van leidinggevenden;

2. te zeggen voor recht dat de sociale verkiezingen op 16 mei 2012 in de onderneming dienen te worden georganiseerd en verder te worden voorbereid op basis van deze beslissing;

3. verweerder te veroordelen tot de kosten van het geding.

Deze procedure heeft betrekking op de ondernemingsraad.

In het beschikkend gedeelte van haar synthesebesluiten vraagt DEVOTEAM NV

(afgekort DEVOTEAM ) :

- de drie zaken met rolnummers A.R. nr. 12/877/A - A.R. nr. 12/878/A - A.R. nr. 12/920/A samen te voegen;

- de vordering van het A.C.V. verwoord in dit verzoekschrift ongegrond te verklaren;

- het A.C.V. te veroordelen tot de kosten van het geding, begroot op een rechtsplegingsvergoeding van 1.320 EUR.

A.R. nr. 12/878/A :

Bij verzoekschrift d.d. 19 januari 2012 verzoekt het Het Algemeen Christelijk Vakverbond van België ( afgekort ACV ) het volgende:

1. voor recht te zeggen dat enkel de functies van:

- Managing Director

- Consulting Manager

- Finance Manager

- Sales Manager

- Solutions Manager

- IT Service Director

functies zijn van het niveau van leidinggevend personeel, in de zin van artikel 4, eerste lid, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (B.S. 7 december 2007) en de andere functies te schrappen uit de lijst van leidinggevenden;

2. te zeggen voor recht dat de sociale verkiezingen op 16 mei 2012 in de onderneming dienen te worden georganiseerd en verder te worden voorbereid op basis van deze beslissing;

3. verweerder te veroordelen tot de kosten van het geding.

Deze procedure heeft betrekking op het comité voor de preventie en de bescherming op het werk.

In het beschikkend gedeelte van haar synthesebesluiten vraagt DEVOTEAM NV ( afgekort DEVOTEAM ) :

- De drie zaken met rolnummers A.R. nr. 12/877/A - A.R. nr. 12/878/A - A.R. nr. 12/920/A samen te voegen;

- De vordering van het A.C.V. verwoord in dit verzoekschrift ongegrond te verklaren;

- Het A.C.V. te veroordelen tot de kosten van het geding, begroot op een rechtsplegingsvergoeding van 1.320 EUR.

A.R. nr. 12/920/A :

Bij verzoekschrift ontvangen ter griffie op 20 januari 2012 verzoekt het de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België ( afgekort ACLVB ) het volgende:

1. voor recht te zeggen dat de functies van:

- Business controller;

- Business Development Manager

- HR Business Recruitment Manager

- Practice Manager

- SR ICT Consultant

- HR Manager

niet tot het leidinggevend personeel behoren bij de technische bedrijfseenheid DEVOTEAM NV.

2. te bevelen dat deze functies worden geschrapt van de lijst van functies van het leidinggevend personeel en toegevoegd worden aan de lijst van de functies van het kaderpersoneel van de ondernemingsraad.

3. te zeggen voor recht dat de sociale verkiezingen voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk op 16 mei 2012 in de technische bedrijfseenheid Devoteam NV dienen te worden georganiseerd en verder te worden voorbereid op basis van deze beslissing;

De N.V. Devoteam te veroordelen tot de kosten van het geding, aan de zijde van verzoekster begroot op 0,00 euro.

In het beschikkend gedeelte van haar synthesebesluiten vraagt DEVOTEAM NV ( afgekort DEVOTEAM ) :

- de drie zaken met rolnummers A.R. nr. 12/877/A - A.R. nr. 12/878/A - A.R. nr. 12/920/A samen te voegen;

- de vordering van het A.C.L.V.B. verwoord in dit verzoekschrift ongegrond te verklaren;

- het A.C.L.V.B. te veroordelen tot de kosten van het geding, begroot op een rechtsplegingsvergoeding van 1.320 EUR.

III. DE FEITEN

1.

De technische bedrijfseenheid ( afgekort TBE ) Devoteam N.V. wordt gevormd door de juridische entiteit Devoteam N.V.

2.

Devoteam N.V. is een vennootschap met maatschappelijke zetel te Brussel.

De vennootschap heeft twee vestigingen, één op de maatschappelijke zetel te Brussel en een tweede vestiging te Herentals.

Ze telt momenteel ruim 300 medewerkers (waarvan 267 werknemers in loondienst en een 25-30-tal losse medewerkers).

Devoteam N.V. is over de periode 2007-2010 gegroeid uit het samengaan van vier

onafhankelijke bedrijven: Nokia Siemens Networks, Expanded Media, Guidance NV en

Devoteam Belgium.

Die fase werd begin 2011 afgerond en leidde tot één geheel, Devoteam NV.

Devoteam NV maakt op zijn beurt deel uit van een internationale groep die geleid wordt

vanuit het hoofdkwartier in Frankrijk.

De huidige kernactiviteit van Devoteam NV is een consultanty-activiteit waarbij haar

werknemers bij klanten, op wisselende locaties in België diensten verlenen, voor projecten

met wisselende looptijden, volgens de noden van de klanten. Inhoudelijk kunnen in de

projecten twee grote pijlers onderscheiden worden: IT-consultancydiensten enerzijds, en

Telecom-consultancydiensten anderzijds.

De activiteit op de site in Herentals is de uitloper van een overname door Devoteam in

november 2007 van 155 medewerkers van de R&D afdeling Nokia Siemens Networks.

3.

Bij de sociale verkiezingen in 2008 werden er verkiezingen georganiseerd zowel voor

een ondernemingsraad ( afgekort OR ) en voor een comité voor preventie en bescherming op

het werk ( afgekort CPBW ) in Brussel (Devoteam en Guidance NV als TBE) als voor een

OR en een CPBW voor een TBE die bestond uit Devoteam Telecom & Media in Herentals

en de vroegere zetel Expanded Media in Leuven.

In de loop van de legislatuur werden zowel de twee bestaande OR als de twee bestaande

CPBW samengevoegd, met instemming van de werknemersvertegenwoordigers.

De eerste "gemeenschappelijke" OR vond plaats op 20 januari 2011.

4.

Op die basis worden er vandaag sociale verkiezingen georganiseerd voor één OR en één

CPBW voor de volledige personeelsgroep van Devoteam NV die momenteel aan de twee

zetels (Brussel en Herentals) verbonden is. Juridische entiteit en TBE vallen bijgevolg

samen.

De verkiezingen voor de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk vinden plaats op woensdag 16 mei 2012. De datum van het bericht x-60 is zondag 18 december 2011, datum van het bericht X - 35 is donderdag 12 januari 2012.

Volgens het bericht x-60 zouden volgende functies, met indicatieve vermelding van de personen die de functie uitoefenen, als leidinggevend moeten beschouwd worden:

- Business Controller (A)

- Business Development Manager ( B)

- Business Support Manager (C)

- Consulting Manager ( D)

- Financial Manager (E)

- HR Business Recruitment Manager (F)

- Practice Manager (...)

- R&D Level 4 (...)

- Sales Manager (...)

- Solutions Manager (...)

- SR ICT Consultant (...)

Volgens het bericht X-35 zouden de volgende functies, met indicatieve vermelding van de personen die de functie uitoefenen, als leidinggevend moeten beschouwd worden :

- Business Controller (...)

- Business Development Manager (...)

- Consulting Manager (...)

- Financial Manager (...)

- HR Business Recruitment Manager (...)

- HR Manager ( ...)

- IT Service Director (...)

- Managing Director (...)

- Practice Manager (...)

- Sales Manager (...)

- Solutions Manager (...)

- SR ICT Consultant (...)

Bij verzoekschrift van 19 januari 2012 vordert het A.C.V. en het A.C.L.V.B. in toepassing van art. 24 § 1 van de Bedrijfsorganisatiewet van 20/9/48 en art. 79 § 1 van de Welzijnswet van 4/8/96 en in toepassing van art. 3 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen (gecoördineerde versie voor de sociale verkiezingen 2012), te horen zeggen voor recht dat de functies van :

- Business controller

- Business Development Manager

- HR Business Recruitment Manager

- Practice Manager

- SR ICT Consultant

- HR Manager

- niet tot het leidinggevend personeel behoren bij de technische bedrijfseenheid DEVOTEAM NV.

IV. SAMENVOEGING

Op 19 januari 2012 en op 20 januari 2012 werden er respectievelijk 3 verzoekschriften neergelegd ter griffie tegen de beslissing X-35 van verwerende partij.

Het betreft 2 verzoekschriften vanwege het A.C.V. (AR 12/877/A en 12/878/A) en het A.C.L.B.V. (AR 12/920/A ).

Gelet op de nauwe samenhang tussen deze drie zaken en teneinde het risico op tegenstrijdige rechtspraak te vermijden, past het voormelde zaken samen te voegen.

V. DE ONTVANKELIJKHEID

De verkiezingen voor de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk vinden plaats op woensdag 16 mei 2012.

De datum van het bericht x-60 is zondag 18 december 2011 zodat de beslissing van Devoteam omtrent de technische bedrijfseenheid uiterlijk op 12 januari diende kenbaar gemaakt te worden door middel van het formulier X-35.

Aan deze vereiste werd voldaan. Vanaf de bekendmaking kunnen de betrokken werknemers en/of vakorganisaties beroep instellen bij de Arbeidsrechtbank.

Artikel 79 Welzijnswet 4/8/1996 alsook artikel 24 Bedrijfsorganisatiewet 20/9/1948 bepalen dat bedoelde vorderingen, worden ingeleid bij verzoekschrift, verzonden bij aangetekende brief of neergelegd bij griffie van de arbeidsrechtbank.

Verder stelt § 2, 2° van voormelde wetsartikelen dat de dag van verzending van een ter post aangetekende brief of van de neerlegging van het verzoekschrift ter griffie uiterlijk met de laatste dag van deze termijnen moet samenvallen.

De indiening van de verzoekschriften gebeurde op 19 januari 2012, ofwel op dag X-28.

Het beroep werd tijdig ingediend en is ontvankelijk.

VI. TEN GRONDE

DEVOTEAM werpt op dat het A.C.V. en het A.C.L.V.B. als eisende partijen de bewijslast dragen dat bepaalde functies geen functies van leidinggevend personeel zijn. Het A.C.V. en het A.C.L.V.B. slagen er volgens haar niet in om dit te bewijzen.

Verder roept verweerster in dat zij de functies, waarvan het A.C.V. en het A.C.L.V.B. beweren dat deze geen functies van leidinggevend personeel zijn, terecht heeft gekwalificeerd als functies van leidinggevend personeel.

A. Principes.

b. wat is leidinggevend personeel

1.

Krachtens artikel 4, 4° van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen omvat de notie "leidinggevend personeel":

De personen belast met het dagelijks beheer van de onderneming, die gemachtigd zijn de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden,

De personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks beheer vervullen.

Deze definitie geldt zowel voor de ondernemingsraad als voor het comité voor preventie en bescherming op het werk ( Arbrb. Brussel, 9 februari 2000, AR 12.798/00 en 12.800/00).

Het is de werkelijke functie die doorslaggevend is. Het moet gaan om personen die bij het dagelijks beheer van de onderneming over een ruime autonomie beschikken. Ze moeten de werkelijke leiding dragen en de beslissingsmacht hebben die eigen is aan de functie van de werkgever binnen de onderneming ( Zie Overzicht van rechtspraak - sociale verkiezingen 2008, Soc. Kron. 2010, 03 )

2.

Het niveau 1 zijn dus de personen die belast zijn met het dagelijks beheer van de onderneming.

Het kan gaan om één enkele persoon of om een collectief orgaan dat op collegiale wijze de functie van "werkgever" uitoefent ( Arbrb Brussel, 20 februari 2004, AR 69.719/04, Arbrb Brussel, 11 februari 2008, AR 907/08)

Eventueel zijn dat dus leden van de raad van bestuur of van het directiecomité.

De raad van bestuur mag slechts als het eerste niveau van het leidinggevend personeel worden beschouwd wanneer hij zich effectief met het beleid van de vennootschap bezighoudt (Arbr. Antwerpen 24 december 1986, AR. 158.987).

Wanneer het dagelijks beheer wordt uitgeoefend door een collegiaal orgaan (zoals een directiecomité), vormen de personen die daarvan deel uitmaken samen het eerste niveau van het leidinggevend personeel (Arbrb. Brussel, 23.02.2004, A.R. 69.729/04).

3.

Niveau 2 bestaat uit personeelsleden die onmiddellijk ondergeschikt zijn aan de hierboven vernoemde personen, te weten de rechtstreekse medewerkers van de "werkgever", wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks beheer vervullen ( Arbrb.Brussel; 9 februari 2000, AR 12.798/00).

Het tweede niveau wordt aldus gevormd door de personen die onmiddellijk ondergeschikt zijn aan de eersten, en die ieder in hun departement, beslissings-, coördinatie- en controlebevoegdheid uitoefenen (Arbrb. Luik, 14.12.1983, A.R. 119.049/83).

4.

Deze definitie is restrictief omwille van de daaraan verbonden voorwaarden.

Er mag dus geen enkele tussenschakel zijn (term onmiddellijk) tussen het personeelslid en de personen van niveau 1.

Het personeelslid moet tevens opdrachten van dagelijks beheer vervullen.

De verdeling van de taken van het dagelijks beheer mag niet tot gevolg hebben dat meer dan twee niveaus van de personeelsstructuur van de onderneming in aanmerking komen (Cass. 17 oktober 1983, J.T.T. 1984, 83).

5.

Het dagelijks beheer dient te worden gedefinieerd als de gezagsuitoefening in directe samenwerking of bij delegatie, een onafhankelijke, uitgebreide en doorlopende beslissingsmacht ten aanzien van de hele onderneming of ten opzichte van het personeel van een afdeling, en de verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer in de hele onderneming of in een belangrijk deel ervan (J.R. Vervloet, Le contrôle judiciaire sur les élections sociales, JTT, 1973, 100).

De arbeidsrechtbank te Antwerpen bevestigt dat het bijvoorbeeld gaat om "de directeurs en hun rechtstreekse medewerkers die in hun afwezigheid of krachtens een delegatie van hun bevoegdheden een belangrijk deel van de leiding, het gezag en de verantwoordelijkheid over de onderneming of een algemeen onderdeel ervan bezitten (arbrb. Antwerpen, 12.02.2004, A.R. 363.813).

Volgens het Hof van Cassatie impliceert het dagelijks beheer aldus "de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de beslissingsmacht van de werkgever " (Cass., 17.10.1983, JTT, 1984, 83).

Voor het tweede niveau kan het dagelijkse beheer beperkt zijn tot een groep werknemers of een afdeling van de onderneming (Arbrb. Brussel 8 februari 2000, 7e kamer, A.R. 12.477/00; Arbrb. Brussel 14 februari 2000, A.R. 13.236/00; Arbrb. Brussel 14 februari 2000, A.R. 13.237/00; Arbrb. Tongeren 28 februari 2000, A.R. 150/2000; Arbrb. Bergen 1 februari 2000, A.R. 114/00/LL geciteerd in T. CLAEYS, J.-P. LACOMBLE, H.-F. LENAERTS en J.-Y. VERSLYPE, « Les élections sociales 2000 », J.T.T., 2003, 435 ; in dezelfde zin, bij de sociale verkiezingen van 2004 : zie H.-F. LENAERTS, J.-Y. VERSLYPE en O. WOUTERS, Sociale Verkiezingen 2004, Overzicht van rechtspraak¸Larcier, 2007, 129).

b. bewijslast

Iedere partij dient het bewijs te leveren van de feiten die zij aanvoert. (artikel 870 Ger. W. en artikel 1315 B.W.).

Met toepassing van artikel 870 Ger. W. en artikel 1315 B.W. komt het toe aan de eisende partij om te bewijzen dat de betwiste functies geen leidinggevende functies zijn zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, 4° van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008.

De eisende partij dient te bewijzen dat de functies niet worden uitgeoefend door personen belast met het dagelijks beheer van de onderneming, die gemachtigd zijn de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden (niveau 1) én niet uitgeoefend worden door personen onmiddellijk ondergeschikt aan de personen uit niveau 1, en eveneens opdrachten van dagelijks beheer vervullen (niveau 2).

Het is niet aan de werkgever om te bewijzen dat hij een functie terecht als leidinggevende functie heeft bestempeld.

Weliswaar dient de werkgever wel loyaal mee te werken aan de bewijsvoering.

B. Toepassing op huidig geschil.

a) Stelling eisers

Eisers stellen dat de functie van de heer X, in zijn hoedanigheid van managing director , niveau 1 is van het leidinggevend personeel.

De functies van :

- Consulting Manager

- Education Manager

- Solutions Manager

- Sales Manager

- Finance & Control manager

- IT Services Director

dienen te rapporteren aan de managing director en zijn dus niveau 2 van het leidinggevend personeel.

De HR Manager, die ook dient te rapporteren aan de managing director, dient uit niveau 2 van het leidinggevend personeel verwijderd te worden, aangezien deze functie op zelfstandige basis wordt uitgeoefend.

Eisers zijn derhalve de mening toegedaan dat de functies van:

- Business controller

- Business Development Manager

- HR Business Recruitment Manager

- Practice Manager

- SR ICT Consultant

- HR Manager

niet tot het leidinggevend personeel behoren bij de technische bedrijfseenheid DEVOTEAM NV.

B. Stelling verweerster.

1.

Devoteam is van oordeel dat de volgende zeven functies die de "management board" uitmaken, behoren tot het eerste niveau.

Het gaat om volgende functies:

Managing Director

Director IT Services

Director Telecom Services

HR Manager

Finance Manager

Sales Manager Telecom Services

Sales Manager IT Services

Deze personen zijn belast met het dagelijks bestuur van Devoteam.

Momenteel gaat het evenwel slechts om zes personen, daar de heer X zowel de functie van Director Telecom Services als CEO- managing director invult.

Het betreft een collegiaal orgaan.

2.

Volgende functies rapporteren rechtstreeks aan de functies die het eerste niveau uitmaken:

- rapporterend aan de CEO (X) : SR ICT Consultant (A, B, C, D)

- rapporterend aan de Director IT Services (E) : Practice Manager, SR ICT Consultant (G), Business Development Manager, Consulting Manager en Solutions Manager

- rapporterend aan de HR Manager (F) : HR Business Recruitment Manager

- rapporterend aan de Finance Manager (H) : Business Controller

Zij zijn dus leidinggevende functies van het niveau 2.

C. Stelling rechtbank

Het bericht X-35 werd op 12 januari 2012 kenbaar gemaakt.. Er dient derhalve in concreto te worden onderzocht of de door de werkgever medegedeelde functies op dat ogenblik als leidinggevend moeten beschouwd worden.

NIVEAU 1

Verweerster stelt dat de functie van CEO-managing director, Director IT Services, Director Telecom Services, HR Manager, Finance Manager, Sales Manager Telecom Services, Sales Manager IT Services samen een collegiaal orgaan vormen, zijnde de ‘Management Board', en dat zij samen op collegiale wijze ale beslissingen zouden nemen.

Verweerster levert daarvan het bewijs niet.

Als bewijs brengt verweerster enkele mails bij met de agenda van de vergaderingen van de Management Board, die telkens op maandag plaatsvinden.

De door de verweerster aangebrachte mails tonen inderdaad aan dat er zeer geregeld één maal per week vergaderingen plaatsvonden tussen de CEO en de functies Consulting Manager, Solutions Manager, Sales Manager, Finance & Control manager en IT Services Director. Dit is ook normaal daar de Consulting Manager, Solutions Manager, Sales Manager, Finance & Control manager en IT Services Director hiërarchisch en functioneel dienen te rapporteren aan de CEO.

Deze mails tonen daarentegen niet aan dat er bij consensus beslissingen worden genomen over zaken van dagelijks beheer.

Deze mails tonen integendeel aan dat de beslissingsbevoegdheid ligt bij de CEO : de mails gaan uit van de CEO, die bepaalt waar, wanneer en over wat er zal vergaderd worden.

Uit geen enkel ander document blijkt dat de beslissingen van het dagelijks bestuur collegiaal genomen worden door het Management Board.

De officiële documenten die uitgaan van de heer X, zijn dat in zijn hoedanigheid van CEO. Geen enkel document door hem opgesteld werd opgesteld in opdracht van het Management Board.

Verweerster legt geen enkel stuk neer uitgaande van de raad van bestuur of legt geen statuten neer waaruit de wijze van werking van het Management Board als collegiaal beslissingsorgaan zou blijken.

Terecht stellen eisers derhalve dat de functie van de heer X, in zijn hoedanigheid van CEO - managing director, niveau 1 is van het leidinggevend personeel.

NIVEAU 2

Het wordt niet door partijen betwist dat de functies van Director IT Services, Director Telecom Services, Finance Manager, Sales Manager Telecom Services, en Sales Manager IT Services leidinggevende functies zijn.

Zoals hierboven uiteengezet dienen zij te rapporteren aan de CEO en zijn ze dus niveau 2 van het leidinggevend personeel.

Over de functies van Solutions manager en Consulting manager wordt de schrapping van de lijst van leidinggevenden niet gevorderd zodat de rechtbank aanneemt dat er tussen partijen geen betwisting bestaat dat zij tot het leidinggevend personeel behoren.

Uit de stukken van het dossier blijkt overigens dat zij beantwoorden aan de definitie van artikel 4, 4° van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

De vraag rijst verder of de overige functies, waarvan eisende partijen de schrapping vorderen, kunnen worden bestempeld als functies van het leidinggevend personeel van het niveau 2.

De business controller rapporteert aan de Finance Manager. Daar zijn partijen het over eens. Aangezien de functie van Finance Manager een leidinggevende functie is van het niveau 2, is de functie van business controller een functie van het niveau 3, zodat deze functie niet tot het leidinggevend personeel behoort in de technische bedrijfseenheid DEVOTEAM NV.

De business Development Manager rapporteert aan de Director IT Services . Daar zijn partijen het over eens. Aangezien de functie van Director IT Services een leidinggevende functie is van het niveau 2, is de functie van Business Development Manager een functie van het niveau 3, zodat deze functie niet tot het leidinggevend personeel behoort in de technische bedrijfseenheid DEVOTEAM NV.

De HR Business Recruitment Manager rapporteert aan de HR Manager. Daar zijn partijen het over eens. Aangezien de functie van HR Manager, zoals hierna nader toegelicht, een leidinggevende functie is van het niveau 2, is de functie van HR Business Recruitment Manager een functie van het niveau 3, zodat deze functie niet tot het leidinggevend personeel behoort in de technische bedrijfseenheid DEVOTEAM NV.

De HR Manager rapporteert, zoals hierboven uiteengezet, aan de CEO.

Deze functie is derhalve een functie van het leidinggevend personeel van het niveau 2.

Eisers stellen dat, hoewel de functie van Human Resource Manager tot het 2de niveau behoort, deze uit de lijst dient te worden geschrapt omdat de functie van Human Resource Manager wordt uitgeoefend door Estelle Deferme op zelfstandige basis.

Deze procedure heeft echter uitsluitend betrekking op de functies en de definitie ervan; een betwisting over de namen en de concrete invulling van de functies is op dit tijdstip is voorbarig ( zie in die zin ook Arbrb Leuven, 3 februari 1995 en Arbrb Brussel, 3 februari 1995, onuitgegeven).

De Practice Manager rapporteert aan de Director IT Services . Daar zijn partijen het over eens. Aangezien de functie van Director IT Services een leidinggevende functie is van het niveau 2, is de functie van Practice Manager, hoewel deze een grote verantwoordelijkheid draagt binnen de onderneming, een leidinggevende functie van het niveau 3, zodat deze functie niet tot het leidinggevend personeel behoort in de technische bedrijfseenheid DEVOTEAM NV.

Wat de SR ICT Consultants betreft blijkt uit de nieuwe functieomschrijving van Senior ICT Consultant ( stuk 8 van eisende partij ) dat de SR ICT Consultant niet meer rechtstreeks rapporteert aan de CEO maar wel aan de Practice Manager, die zelf reeds een leidinggevende functie van het niveau 3 uitmaakt, zodat deze functie niet tot het leidinggevend personeel behoort in de technische bedrijfseenheid DEVOTEAM NV.

De rechtbank besluit derhalve dat met het oog op de sociale verkiezingen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en de Ondernemingsraad binnen Devoteam de functie van CEO - managing director, die wordt uitgeoefend door de heer X, behoort tot het niveau 1 van de leidinggevende functies en enkel de functies van Director IT Services, Director Telecom Services, Finance Manager, Sales Manager Telecom Services, Sales Manager IT Services, Solutions manager, Consulting manager en HR Manager leidinggevende functies zijn van het niveau 2, zodat de overige functies waarvan DEVOTEAM N.V. mededeling heeft gedaan op 12 januari 2012 dienen te worden geschrapt van de lijst van functies van het leidinggevend personeel.

Het ACLVB vraagt, behoudens de schrapping van deze functies van de lijst van functies van het leidinggevend personeel, eveneens dat deze geschrapte functies zouden toegevoegd worden aan de lijst van de functies van het kaderpersoneel van de ondernemingsraad.

Partijen hebben daarover geen standpunt ingenomen en deze vordering derhalve ook niet betwist.

De rechtbank is van oordeel dat de functies van Business controller, Business Development Manager, HR Business Recruitment Manager, Practice Manager en SR ICT Consultant beantwoorden aan de definitie van artikel 14 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven vermits het functies betreft van bedienden die geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel, die in de onderneming een hogere functie uitoefenen, die in het algemeen voorbehouden wordt aan de houder van een diploma van een bepaald niveau of aan diegene die een evenwaardige beroepservaring heeft.

De vordering van het ACV en het ACLVB is derhalve gedeeltelijk gegrond.

Alle andere middelen zijn ter zake niet dienend.

OM DEZE REDENEN

DE RECHTBANK,

Gehoord Mevrouw Patricia COOLS, substituut arbeidsauditeur, in haar grotendeels éénsluidend mondeling advies ;

Voegt de zaken met Algemeen Rol nummer 12/877/A , 12/878/A en 12/920/A samen wegens samenhang ;

Verklaart de vordering van het A.C.V. en het A.C.L.V.B. ontvankelijk en in de volgende mate gedeeltelijk gegrond.

Zegt voor recht dat enkel de functies van :

- CEO-managing director, van Director IT Services

- Director Telecom Services

- Finance Manager

- Sales Manager Telecom Services

- Sales Manager IT Services

- de HR Manager

- de consulting manager

- de solutions manager

leidinggevende functies zijn in de zin van artikel 4, eerste lid, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (B.S. 7 december 2007) en de andere functies van

- Business controller, Business Development Manager

- HR Business Recruitment Manager

- Practice Manager en SR ICT Consultant

dienen te worden geschrapt uit de lijst van leidinggevenden en toegevoegd dienen te worden aan de lijst van de functies van het kaderpersoneel van de ondernemingsraad.

Zegt voor recht dat de sociale verkiezingen van de ondernemingsraad en van comité voor de preventie en de bescherming op het werk op 16 mei 2012 in de technische bedrijfséénheid Devoteam dienen te worden georganiseerd en verder te worden voorbereid op basis van deze beslissing;

Veroordeelt de N.V. Devoteam tot de kosten van het geding, tot op heden begroot op 0,00 EURO ;

Aldus gevonnist door de 33ste Kamer van de Arbeidsrechtbank van Brussel waar zitting hielden :

Mevrouw Alexandra SCHOENMAEKERS, rechter,

Mijnheer Joris DE WORTELAER, Rechter in sociale zaken, werkgever

Mijnheer Julien VERSTRAETEN, rechter in sociale zaken, bediende

En uitgesproken ter openbare zitting van 10/02/2012 waar aanwezig waren :

Mevrouw Alexandra SCHOENMAEKERS, rechter

bijgestaan in de uitspraak door Mevrouw Sabine DE BRUYCKER, griffier - Hoofd van Dienst ;

De Griffier-Hoofd van Dienst, De Rechters in Sociale Zaken, De Rechter,

S. DE BRUYCKER J. VERSTRAETEN & J. DE WORTELAER A. SCHOENMAEKERS