Hof van Beroep - Arrest van 18 november 2011 (Gent)

Publication date :
18-11-2011
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20111118-7
Role number :
2002-AR-2735

Summary

- Het P.V. van verhoor van de gerechtsdeskundige onder toepassing van artikel 985 Ger.W. en waarbij onderaan dit P.V. de staat van kosten en ereloon werd begroot en waarbij bevel tot tenuitvoerlegging werd verleend tegen een gedingpartij verleent een uitvoerbare titel - Van dit P.V. kan gebeurlijk een uitgifte worden bekomen om indien nodig een gedwongen tenuitvoerlegging te benaarstigen. - Het navolgend verzoek van de grechtsdeskundige tot taxatie van zijn ereloon voor dit verhoor is derhalve onontvankelijk

Arrêt

Hof van beroep

te Gent

9b Kamer

________

Terechtzitting

van

18 november 2011

________

2002/AR/2735 - In de zaak van:

B.........R............,

wonende te .................................., destijds ingeschreven in het handelsregister te ..........................

appellant van een vonnis van de vijfde kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge d.d. 7 oktober 2002,

hebbende als raadsman mr. BORLOO Cyriac, advocaat te 8400 OOSTENDE, Stuiverstraat 242

tegen :

1. D.....V........G..............,

wonende te ................................

2. L........... J.................,

wonende te ..................................

geïntimeerden sub 1 en 2,

beiden hebbende als raadsman mr. AMPE Geert, advocaat te 8400 OOSTENDE, Kerkstraat 8 bus 1

3. CARRIERES DU HAINAUT N.V.,

met maatschappelijke zetel te SOIGNIES, Rue de Cognebeau 24, ingeschreven met KBO nr. 0401.155.87, woonstkeuze doende bij haar raadsman hierna vermeld,

geïntimeerde,

hebbende als raadslieden mr. DEMOLIN Pierre en mr. SIMPELAERE Benoit, beiden advocaat te 1000 BRUSSEL, Kunstlaan 46

4. B.................................. J...........,

wonende te .......................

geïntimeerde,

hebbende als raadsman mr. HONORE Rik, advocaat te 8500 KORTRIJK, President Kennedypark 4A

Mede inzake:

V................. R............,

wonende te ...................................,

deskundige die in persoon verschenen is,

velt het hof het volgend arrest:

1. Het hof heeft de verschenen partijen bij monde van hun raadslieden alsook gerechtsdeskundige V............R.........gehoord in raadkamer en in het Nederlands.

2. Middels tussenarrest van deze kamer van het hof d.d. 19 november 2010 werd, verder recht doende na het tussenarrest van deze kamer van het hof d.d. 22 oktober 2004 (alsdan anders samengesteld), onder toepassing van artikel 985 Ger.W. het verhoor van deskundige V........... R............ bevolen.

Het verhoor greep plaats op 28 januari 2011 en hiervan werd een proces-verbaal opgesteld.

Onder toepassing van artikel 985, lid 5 Ger.W. werd het ereloon en de kosten van de deskundige onmiddellijk begroot onderaan het proces-verbaal waarbij de tenuitvoerlegging ervan werd bevolen lastens de appellant.

Op 20 juli 2011 werd door deskundige V.......... R........een verzoek tot taxatie neergelegd ter griffie van het hof alhier gezien de appellant het ereloon en de kosten, die werden begroot op 750,00 euro, exclusief B.T.W., niet voldeed en de appellant ondanks herhaalde aanmaningen en gerechtsdeurwaarderstussenkomst weigerde tot betaling over te gaan.

De partijen en de deskundige werden onder toepassing van artikel 973 §2 Ger.W. en 991 Ger.W. opgeroepen te verschijnen in raadkamer van deze kamer van het hof op de zitting van 21 oktober 2011.

3. Artikel 985, lid 5 Ger.W. bepaalt:

"Het ereloon en de kosten van de deskundige worden door de rechter onmiddellijk begroot onderaan het proces-verbaal met bevel tot tenuitvoerlegging ten laste van de partij of de partijen die hij aanwijst en in de verhouding die hij bepaalt. Deze bedragen zullen in de eindbeslissing als gerechtskosten worden begroot."

Het proces-verbaal van verhoor van de deskundige verleent derhalve voor wat betreft de door de rechter (in casu het hof) onderaan dit proces-verbaal begrote kosten en ereloon van deskundige een uitvoerbare titel.

Door het bevel tot tenuitvoerlegging is deze beslissing immers uitvoerbaar lastens diegene die in het proces-verbaal van verhoor werd aangewezen, zijnde in casu de appellant.

Aldus kan van dit proces-verbaal gebeurlijk een uitgifte worden bekomen om indien nodig een gedwongen tenuitvoerlegging te benaarstigen.

Het verzoek van deskundige V........ R...... tot taxatie van zijn staat van kosten en ereloon is derhalve onontvankelijk gezien het hof hierover reeds heeft beslist en aan hem geen tweede uitvoerbare titel kan worden verleend.

4. Onderhavig tussengeschil geeft geen aanleiding tot vereffening van gedingkosten.

OP DEZE GRONDEN,

HET HOF, recht doende op tegenspraak,

Gelet op art. 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken;

Verklaart het verzoek van deskundige V......... R........ onontvankelijk;

Verstaat dat er met betrekking tot onderhavig tussengeschil geen

gedingkosten te vereffenen zijn;

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van het Hof van beroep te Gent, NEGENDE bis KAMER, zitting houdende in burgerlijke zaken, van 18 november 2011.

Aanwezig:

Arséne Colpaert, raadsheer, wn. kamervoorzitter

Kurt Goossens, griffier