Rechtbank van Koophandel - Vonnis van 13 january 2011 (Dendermonde)

Publication date :
13-01-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20110113-24
Role number :
10-1954

Summary

olgens artikel 5.1.a) EEX-Vo. kan een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Artikel 5.1.b) EEX-Vo., dat afwijkt van artikel 5.1.a) EEX-Vo., bepaalt dat de plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken, de plaats in een lidstaat is waar de zaken volgens de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden moeten worden; Artikel 5.1.b EEX-Vo voorrang op de algemene regel van artikel 5.1.a) De gemeenschapswetgever heeft gekozen voor een plaats die op eenvoudige wijze materieel bepaalbaar was. De plaats waar moet worden geleverd moet bij gebreke aan overeenkomst, zoveel mogelijk volgens feitelijke criteria worden bepaald. Bij internationale koopovereenkomsten dient niet de verbintenis geïdentificeerd te worden die aan de eis ten grondslag ligt : de plaats van de levering bepaalt voor welke rechtbank de zaak kan gebracht worden De notie "levering" betreft hier een autonoom begrip, dat onafhankelijk van de conflictenrechtelijke regels dient te worden bepaald en waarbij de feiten en de economie van het contract doorslaggevend zijn : m.a.w. waar de goederen werden geleverd is een zuiver feitelijk gegeven, los van iedere verbintenisrechtelijke betekenis.

Jugement

No content