Voorafgaande beslissing nr. 2010.351 dd. 12.10.2010

Date :
12-10-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

inkomstenbelasting - betaalbon - relatiegeschenk - aftrekbare beroepskosten - eigen kosten van de werkgever

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Voorafgaande beslissing nr. 2010.351 dd. 12.10.2010
Voorafgaande beslissing nr. 2010.351 dd. 12.10.2010
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 2010.351 dd. 12.10.2010
Document date : 12/10/2010
Publication date : 28/07/2011
Keywords : inkomstenbelasting / betaalbon / relatiegeschenk / aftrekbare beroepskosten / eigen kosten van de werkgever
Document language : NL
Name : Voorafgaande beslissing nr. 2010.351 dd. 12.10.2010
Version : 1

Voorafgaande beslissing nr. 2010.351 dd. 12.10.2010

 

Inkomstenbelasting

Betaalbon

Relatiegeschenk

Aftrekbare beroepskosten

Eigen kosten van de werkgever

 

Samenvatting

 

In geval bedrijven cheques aankopen bij nv X en deze naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen aan hun personeel geven, is de toekenning ervan een sociaal voordeel ten name van de werknemer en een aftrekbare beroepskost ten name van de werkgever, mits de modaliteiten in de beslissing worden gerespecteerd.

In geval bedrijven cheques aankopen bij nv X en deze als relatiegeschenk aan hun beroepsrelaties geven, is de toekenning ervan ten name van het bedrijf een aftrekbare beroepskost die desgevallend de aftrekbeperking van artikel 53, 8°, WIB 92 ondergaat, mits de modaliteiten in de beslissing worden gerespecteerd.

In geval bedrijven cheques aankopen bij nv X en deze als verkoopsbevorderend artikel aan potentiële klanten of contacten geven, is de toekenning ervan ten name van het bedrijf een aftrekbare beroepskost mits voldaan is aan de overige voorwaarden van artikel 49, WIB 92, en mits de modaliteiten in de beslissing worden gerespecteerd.

 

I.        Voorwerp van de aanvraag

 

1.              De aanvraag strekt ertoe te vernemen of een voorafgaande beslissing kan worden bekomen met betrekking tot de fiscale behandeling van een aankoopcheque in de volgende drie situaties:

 

1.1          in geval dat bedrijven de cheque aankopen en deze naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen aan hun personeel geven;

 

1.2          in geval dat bedrijven de cheque aankopen en deze als relatiegeschenk aan hun beroepsrelaties geven;

 

1.3          in geval dat bedrijven de cheque aankopen en deze als verkoopsbevorderend artikel aan (potentiële) klanten of contacten geven.

 

II.      Beslissing

 

          Wat betreft de situatie waarbij klanten van nv X een bepaalde hoeveelheid cheques aankopen en deze naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen aan hun personeel geven

 

          Algemeen

 

2.              In principe moeten de toekenningen in de vorm van cheques bij de werknemers als belastbare voordelen in de zin van artikel 31, 2de lid, 2°, WIB 92 worden aangemerkt.

 

3.              Krachtens artikel 38, §1, eerste lid, 11°, WIB 92 verkrijgen voordelen van geringe waarde in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden evenwel de aard van een sociaal voordeel. Dergelijke sociale voordelen zijn bij de verkrijger die in artikel 30, WIB 92 vermelde bezoldigingen ontvangt of heeft ontvangen, alsmede hun rechtverkrijgenden, vrijgesteld van personenbelasting.

 

4.              Uit Com.IB nr. 38/27, 23°, zoals vervangen bij circulaire van 2 juni 2009 (AOIF 29/2009 - Ci.RH.242/579.489), volgt dat betaalbonnen ongeacht hun aard (geschenkcheques, surprisecheques, boekencheques, filmcheques, aankoopbonnen, enz.), die een geringe waarde hebben en die een onderneming met duidelijk sociaal doel, en niet als eigenlijke bezoldiging voor geleverde prestaties, aan haar personeelsleden toekent, als belastingvrije sociale voordelen worden beschouwd.

 

5.              Voor het begrip geringe voordelen en gelegenheidsgeschenken mag het begrip handelsgeschenk van geringe waarde bedoeld in artikel 12, § 1, eerste lid, 2° van het BTW-wetboek als referentie dienen. Daaruit volgt dat een voordeel of een geschenk zonder meer als gering zal worden aangemerkt voor de toepassing van artikel 38, §1, eerste lid, 11°, c, WIB 92, indien het 50 EUR niet overtreft.

 

6.              In zoverre de toegekende cheques een geringe waarde vertegenwoordigen en met een duidelijk sociaal doel worden toegekend, kunnen ze worden aangemerkt als een sociaal voordeel zoals bedoeld in Com.IB 92 nr. 38/27, 23°.

 

7.              Indien niet aan de in 38/27, 23°, Com.IB 92 gestelde voorwaarden is voldaan, is er geen sprake van een sociaal voordeel (Com.IB 92 nr. 38/33, 9°), doch kwalificeren de toekenningen als bezoldigingen overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 2°, WIB 92.

 

8.              Overeenkomstig artikel 53, 14°, WIB 92 worden niet als beroepskosten aangemerkt de sociale voordelen die zijn toegekend aan werknemers, gewezen werknemers of hun rechtverkrijgenden en ten name van de verkrijgers vrijgesteld zijn ingevolge artikel 38, §1, eerste lid, 11°, WIB 92.

 

9.              Onder bepaalde voorwaarden en ten belope van een grensbedrag zijn de toegekende cheques evenwel 100% aftrekbaar ten name van de onderneming die ze aan haar werknemers toekent. De te vervullen voorwaarden en modaliteiten hiertoe bevinden zich in Com.IB nr. 53/214, tweede lid, 7°, zoals het werd vervangen bij circulaire van 16 december 2002 (AOIF 28/2002 - Ci.RH.242/554.090).

 

          M.b.t. de belastbaarheid bij de werknemer

 

10.          In zoverre de toegekende cheques kunnen worden beschouwd als een sociaal voordeel, is de toekenning ervan ten name van de werknemer een vrijgesteld sociaal voordeel overeenkomstig artikel 38, §1,11°, c), WIB 92.

 

11.          In zoverre de toegekende cheques niet kunnen worden beschouwd als een sociaal voordeel, is de toekenning ervan ten name van de werknemer een belastbare bezoldiging overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 2°, WIB 92.

 

          M.b.t. de aftrekbaarheid bij de werkgever

 

12.          In zoverre de toegekende cheques kunnen worden beschouwd als een sociaal voordeel en de toekenning ervan is gebeurd in één van de omstandigheden zoals bepaald in Com.IB 92 nr. 53/214, tweede lid, 7°, zoals het werd vervangen bij  circulaire van 16 december 2002 (AOIF 28/2002 - Ci.RH.242/554.090), is de toekenning van de cheques ten name van de werkgever een aftrekbare beroepskost overeenkomstig artikel 49, WIB 92 die niet onder de aftrekbeperking van artikel 53, 14°, WIB 92 valt.

 

13.          In zoverre de toegekende cheques kunnen worden beschouwd als een sociaal voordeel, en de toekenning niet is gebeurd in één van de omstandigheden zoals bepaald in Com.IB 92 nr. 53/214, tweede lid, 7°, zoals het werd vervangen bij  circulaire van 16 december 2002 (AOIF 28/2002 - Ci.RH.242/554.090), is de toekenning van de cheques ten name van de werkgever een niet-aftrekbare beroepskost overeenkomstig artikel 53, 14°, WIB 92.

14.          In zoverre de toegekende cheques niet kunnen worden beschouwd als een sociaal voordeel, is de toekenning ervan ten name van de werkgever een aftrekbare beroepskost overeenkomstig artikel 49, WIB 92 voorzover de toekenning wordt verantwoord door individuele fiches zoals bepaald in artikel 57, 2°, WIB 92.

 

          Wat betreft de situatie waarbij klanten van nv X een bepaalde hoeveelheid cheques aankopen en deze als relatiegeschenk aan hun beroepsrelaties geven

 

15.          Uit de aanvraag vloeit voort dat in de gegeven situatie de verkrijgers van de cheques  leveranciers of klanten zijn van de schenkende onderneming, met een eigen professionele activiteit.

 

16.          Uit Com.IB nr. 53/150 vloeit voort dat als relatiegeschenken kunnen worden beschouwd, de voorwerpen van een zekere waarde die periodiek of toevallig worden aangeboden in het kader van beroepsrelaties. Ondermeer geschenkcheques aangeboden aan klanten of leveranciers vallen hieronder.

 

17.          De cheques worden in de gegeven situatie aangeboden als gelegenheidsgeschenken, en zijn niet afhankelijk zijn van de afname van bepaalde producten of diensten.

 

18.          In die omstandigheden kunnen de toegekende cheques worden aangemerkt als relatiegeschenken.

 

19.          De cheques zijn voor de verkrijgers ervan een belastbaar voordeel van alle aard overeenkomstig artikel 23, § 1, 1° of 2°, WIB 92.

 

20.          Volgende gevallen kunnen zich hierbij voordoen ten name van de onderneming die de cheques aanbiedt :

 

20.1      ongeacht de waarde van de verleende cheques zijn de kosten ten name van de aanbiedende onderneming een aftrekbare beroepskost voor het volledige bedrag, mits ze aanleiding geven tot het opstellen van een fiche 281.50 op naam van de verkrijger (Com.IB nr. 57/63, 3°, vierde alinea);

 

20.2      indien geen fiche 281.50 moet worden opgesteld omdat de waarde van de verleende cheques per verkrijger en per jaar niet meer dan 125 EUR bedraagt (Com.IB 92, nr. 57/64, 1°), en er overeenkomstig die administratief toegestane afwijking geen fiche 281.50 wordt opgemaakt, is de aftrek van de kosten ten name van de aanbiedende onderneming beperkt tot 50 % overeenkomstig artikel 53, 8°, WIB 92 ;

 

20.3      indien er een fiche 281.50 moet worden opgesteld en dat is niet gebeurd, moeten de kosten volledig worden verworpen wegens het niet naleven van het voorschrift van artikel 57, 1°, WIB 92 voor klanten van nv X onderworpen aan de personenbelasting of met de eventuele toepassing van een bijzondere aanslag geheime commissielonen overeenkomstig artikel 219, WIB 92 of artikel 225, tweede lid, 4°, WIB 92 tot gevolg voor de klanten van nv X  onderworpen aan de vennootschapsbelasting respectievelijk de rechtspersonenbelasting.

 

          Wat betreft de situatie waarbij klanten van nv X een bepaalde hoeveelheid cheques aankopen en deze als verkoopsbevorderend artikel aan (potentiële) klanten of contacten geven

 

21.          Uit de aanvraag volgt dat in de gegeven situatie de cheques zullen worden toegekend met de bedoeling de verkoop bij bestaande klanten te stimuleren, dan wel potentiële klanten of contacten te overhalen om klant te worden.

 

22.          De cheques worden slechts toegekend naar aanleiding van de afname  van een bepaald product of een bepaalde dienst bij de onderneming die ze toekent.

 

23.          Gelet op de rechtstreekse band met de verkoop van een product of de levering van een dienst, kunnen de kosten in verband met de aankoop van de cheques ten name van de aanbiedende onderneming worden beschouwd als beroepskosten die gedaan worden om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

 

24.          De uitgaven zijn aftrekbare beroepskosten ten name van de aanbiedende ondernemingen mits voldaan is aan de overige voorwaarden van artikel 49, WIB 92 en mits de  verplichting tot opmaak van individuele fiches overeenkomstig artikel 57, 1°, WIB 92 indien de cheques voor de verkrijgers belastbare beroepsinkomsten zijn.

 

25.          De verplichting tot opmaak van individuele fiches 281.50 en een samenvattende opgave 325.50 is niet van toepassing indien :

 

25.1      op aan de betrokken klant uitgereikte factuur de korting door middel van de cheque uitdrukkelijk wordt vermeld;

 

25.2      het totale bedrag of de totale waarde van de cheques per verkrijger en per jaar 125 EUR niet overschrijdt (Com.IB nr. 57/64, 1°).