Hof van Beroep - Arrest van 15 februari 2011 (Antwerpen)

Date de publication :
15-02-2011
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20110215-13
Numéro de rôle :
2010/PGA/001 580

Résumé

Het is voor het Hof niet mogelijk te verifiëren wat de met het onderzoek belaste onderzoeksrechter in feite diende te onderzoeken. De concrete feiten die voorwerp uit moesten maken van het gerechtelijk onderzoek blijken niet uit de akte van de burgerlijke partijstelling en/of bijlagen hierbij. Het voorwerp van de burgerlijke partijstelling kan niet blijken uit gegevens die na het verlenen van akte van burgerlijke partijstelling door de onderzoeksrechter worden vergaard bij de burgerlijke partij. In voorliggende zaak ontbreekt een summiere omschrijving van de concrete feiten. De strafvordering is daarom onontvankelijk.

Arrêt

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 15 februari 2011

te Antwerpen, tiende kamer

(...)

Om de gestelde problematiek te onderzoeken is het van belang de stukken van het dossier te bekijken.

Het proces-verbaal van burgerlijke partijstelling dateert van 07 september 2006.

Stuk 2 van het dossier vermeldt : "

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG

HASSELT

KABINET ONDERZOEKSRECHTER

T.

PRO JUSTITIA

PROCES VERBAAL VAN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING.

Heden, 7 september 2006,

voor Ons, T. , Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Hasselt, bijgestaan door S. V., griffier, in Ons kabinet, gerechtshof te Hasselt is verschenen:

Dhr P.J., geboren te Hasselt op ....1947, wonende te 3500 Hasselt, ...straat...;

die Ons, in de Nederlandse taal, heeft verklaard zich burgerlijke partij te stellen tegen:

1. V.L., wonende te 3500 Hasselt, .....straat..;

2. De ploeg AR. en G T., inspecteurs van de politie Hazodi;

wegens :

Laster en eerroof, stalking

die beweert door dit misdrijf benadeeld te zijn en schadevergoeding eist.

Het bewijs van storting ter correctionele griffie van een in consignatie gegeven som van driehonderd vijfenzeventig euro (375 EURO) die, zo nodig, zal worden aangevuld, wordt ons overhandigd.

Waarvan akte,

De comparant ondertekent samen met Ons en de griffier.

( get. ) ( get. ) ( get. ) ".

Stuk 1 van het dossier is het bewijs van de storting van een in consignatie gegeven som van euro 375, gedateerd op 7 september 2006.

Stuk 3 van het dossier is de beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, waarin deze beslist, gelet op artikel 11 van het reglement van die rechtbank, om het dossier aan een andere onderzoeksrechter toe te bedelen. Deze beschikking dateert van 07 september 2006.

Met kantschrift van 11 september 2006 worden door het ambt van de, door de voorzitter van de rechtbank belaste, onderzoeksrechter de stukken i.v.m. de klacht met burgerlijke partijstelling toegezonden aan het ambt van de procureur des Konings te Hasselt teneinde te handelen als naar recht (st. 4).

Met kantschrift van 03 oktober 2006 deelt het ambt van de procureur des Konings mee geen vordering te nemen. De procureur des Konings verzoekt "het dossier aan mijn ambt over te maken overeenkomstig art. 127 eerste lid Sv. teneinde onmiddellijk een vordering tot het onontvankelijk verklaren van de burgerlijke partijstelling te kunnen redigeren. De burgerlijke partij heeft immers geen enkele indicatie

gegeven die het mogelijk maakt het bestaan van persoonlijke schade alsmede het bestaan van enig oorzakelijk verband tussen deze schade en het eventueel misdrijf, aannemelijk te maken, zoals vereist door art. 63 Sv." (st. 5).

Met kantschrift van 09 oktober 2006 wordt door het ambt van de, door de voorzitter van de rechtbank belaste, onderzoeksrechter een opdracht gegeven aan de hoofdcommissaris van de federale politie G.D.A te Hasselt. De tekst van de opdracht luidt :

"U gelieve hierbij, met betrekking tot een nieuw uit te voeren gerechtelijk onderzoek, afschrift te willen vinden van de klacht met burgerlijke partijstelling gedaan door de heer J.P.. Klager was destijds politieambtenaar en de klacht blijkt gericht tegen inspecteurs van de Lokale Politie (...), zodat het onderzoek niet aan deze politiedienst kan worden toevertrouwd. Gelieve tot klachtbevestiging over te gaan en na te gaan waaruit precies de eventueel feiten van laster en eerroof en de stalking bestaan.

Door wie werden zij desgevallend precies gepleegd ?

Het huidig gerechtelijk onderzoek kan enkel betrekking hebben op de voornoemde strafrechtelijke feiten en niet op andere betwistingen.

Klager heeft t.o.v. Onderzoeksrechter (...) mondelinge uitleg gegeven zonder schriftelijke toelichting.

Er werden door klager geen stukken neergelegd.

De Heer Voorzitter heeft nadien deze zaak toebedeeld aan ons ambt.".

4. Het is voor het Hof niet mogelijk te verifiëren wat de met het onderzoek belaste onderzoeksrechter in feite diende te onderzoeken. De concrete feiten die voorwerp uit moesten maken van het gerechtelijk onderzoek blijken niet uit de akte van de burgerlijke partijstelling en/of bijlagen hierbij. Klaarblijkelijk diende de onderzoeksrechter zelfs navraag te laten doen bij de klagende partij waarover het onderzoek nu eigenlijk diende te gaan. Zelfs zo een burgerlijke partijstelling niet wezenlijk aan vormen gebonden is en de uitdrukkelijke wil van de klager volstaat, is het noodzakelijk dat de concrete feiten waarop het te voeren onderzoek betrekking heeft, moeten gekend zijn of meegedeeld worden. Het is inderdaad niet vereist dat voorafgaand de burgerlijke partijstelling eerst een klacht werd geformuleerd. Het voorwerp van de burgerlijke partijstelling kan niet blijken uit gegevens die na het verlenen van akte van burgerlijke partijstelling door de onderzoeksrechter worden vergaard bij de burgerlijke partij. In voorliggende zaak ontbreekt een summiere omschrijving van de concrete feiten. De overige door de burgerlijke partij aangehaalde middelen en argumenten kunnen geen afbreuk doen aan de voorgaande motivering.

OM DIE REDENEN,

HET HOF :

(...)

Verklaart de strafvordering niet ontvankelijk.

Veroordeelt de burgerlijke partij in alle kosten van de straf- en de burgerlijke vordering in beide aanleggen, deze kosten voorgeschoten door de openbare partij en in totaal begroot op 214,57 euro, het gerechtelijk onderzoek geopend zijnde ingevolge haar aanstelling als burgerlijke partij.

(...)