Hof van Beroep - Arrest van 20 december 2011 (Antwerpen)

Date de publication :
20-12-2011
Langue :
Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20111220-12
Numéro de rôle :
2011/BV/23

Résumé

Rekening houdend met de omstandigheden en de toestand van partijen, waarbij kan worden aangemerkt dat de materiële toestand van de burgerlijke partij niet wezenlijk zal verslechteren indien de toe te kennen schadevergoeding zou worden verminderd, komt het gepast voor om in billijkheid de beklaagde te veroordelen tot een gedeelte van de vergoeding waartoe hij zou zijn gehouden indien hij de controle van zijn daden had gehad; alzo zal, overeenkomstig artikel 1386bis BW, gelet op alle vermelde omstandigheden en toestand der partijen, de schadelijder in billijkheid zo integraal mogelijk zijn vergoed.

Arrêt

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 20 december 2011

te Antwerpen, 15e kamer

(...)

Voorafgaand aan de bestreden beschikking werd, bij beschikking van de raadkamer te Mechelen van ..., de internering van de verwezene/oorspronkelijke beklaagde bevolen; deze uitspraak is definitief.

Volgens de destijds aangestelde deskundige dr. R. verkeerde de verwezene op het ogenblik van de feiten in een staat van krankzinnigheid die hem ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden en verkeerde hij op het ogenblik van het deskundigenonderzoek (...) nog steeds in die toestand; ook de raadkamer nam in de beschikking van ... aan dat beklaagde op datum der feiten en ook ter gelegenheid van de uitspraak zich in dergelijke staat bevond; verwezene/oorspronkelijke beklaagde is op dit ogenblik nog steeds geïnterneerd; op grond van de definitief bevolen internering ligt een feitelijk vermoeden van ontoerekeningsvatbaarheid voor in hoofde van de verwezene/oorspronkelijke beklaagde ten tijde van de feiten.

Uit het voorliggend verslag van dr. R. blijkt in essentie dat verwezene/oorspronkelijke beklaagde, met een geschat IQ van 87, te situeren is op de grens van de zwakbekwaamheid en de ondergrens van de doorsneebegaafdheid; hij vertoont manifeste symptomen van psychotische decompensatie, wellicht in het kader van een schizofreen proces; hij is niet georiënteerd qua persoon, tijd en ruimte, begreep de redenen van het destijds gevoerde onderzoek niet en doorziet evenmin de consequenties van zijn uitspraken; hij vertoont een manifeste bewustzijnsverandering en zijn onmiddellijke omgeving wordt uitgesproken paranoïde gekleurd.

Gelet op al de voorgaande elementen neemt het hof aan dat de verwezene/oorspronkelijke beklaagde zich in staat van ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid bevond welke staat hem, ter gelegenheid van het veroorzaken van de schade aan de burgerlijke partij, ongeschikt maakte voor de controle van zijn daden; deze volledige schuldonbekwaamheid op het ogenblik van het schadegeval is in hoofde van de verwezene/oorspronkelijke beklaagde ontoerekenbaar, onvoorzienbaar en onoverkomelijk.

De objectief onrechtmatige daad van verwezene/oorspronkelijke beklaagde staat definitief vast: hij heeft op ... een aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd op de persoon van de burgerlijke partij; in concreto heeft hij deze jonge vrouw, op dat ogenblik een bediende bij ... van ... jaar, die omstreeks 05.00 uur alleen haar hond aan het uitlaten was te ... aan het kruispunt van de ...straat met de ...straat (in welke straat zij woonachtig was), aangesproken en haar vastgegrepen en dan met een hand in haar broek ter hoogte van de vagina de schaamlippen betast; zij kon zich losrukken waarna zij naar een aanpalend huis is gegaan; verwezene/oorspronkelijke beklaagde werd, enkele minuten later, door een andere politiepatrouille, in een portaal van een woning in de buurt aangetroffen, liggend op de vensterbank en luisterend naar muziek.

Met betrekking tot de persoon en de leefsituatie van de burgerlijke partij geeft psycholoog R. M. - aangesteld door de raadkamer bij beschikking van ... - in zijn verslag (...) aan dat zij een normaal begaafde persoon is met een IQ van 112; zij doet zich evenwel stoerder voor dan ze is; wel vertoont zij volgens deze deskundige nog een posttraumatische stressstoornis maar de prognose is niet ongunstig; hulp van derden of specifieke psychologische begeleiding is niet meer aangewezen; tevens noteert de deskundige dat betrokkene een vriend heeft die evenwel op zending is naar ... als militair zodat zij tijdelijk bij haar broer woont; ook zou er met haar vriend een tijdelijke breuk zijn geweest in 2008; dr. V., nadien bijkomend als deskundige aangesteld, geeft nog aan in zijn verslag dat werd neergelegd op ..., dat betrokkene al sedert een 7,5 jaar een relatie heeft met haar huidige vriend met wie zij gedurende een 4-tal jaren samenwoont; de destijds acute posttraumatische stressstoornis klaarde op dank zij de psychotherapeutische behandeling zodat enkel nog de reële klachten resten dat zij wat behoedzamer in het leven staat en tengevolge van een onveiligheidsgevoel meer op haar hoede is; de deskundige raamt deze aspecifieke klachten gelijk aan 2% blijvende invaliditeit.

Verwezene is een alleenstaande buitenlander, illegaal in het land en totaal onvermogend.

Rekening houdend met de voormelde omstandigheden en de toestand van partijen, waarbij kan worden aangemerkt dat de materiële toestand van de burgerlijke partij niet wezenlijk zal verslechteren indien de toe te kennen schadevergoeding zou worden verminderd - er is alleszins geen inkomensverlies tengevolge van de feiten - komt het hof het gepast voor om in billijkheid de verwezene/oorspronkelijke beklaagde te veroordelen tot een gedeelte van de vergoeding waartoe hij zou zijn gehouden indien hij de controle van zijn daden had gehad - deze gehele vergoeding wordt door de burgerlijke partij begroot op 6.922,77 EUR in hoofdsom - en dat gedeelte op een forfaitair bedrag van 1.500 EUR te bepalen, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf ... aan de wettelijke rentevoet; alzo zal, overeenkomstig artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, gelet op alle vermelde omstandigheden en toestand der partijen, de schadelijder in billijkheid zo integraal mogelijk zijn vergoed.

(...)