Hof van Beroep - Arrest van 25 februari 2013 (Antwerpen)

Date de publication :
25-02-2013
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20130225-6
Numéro de rôle :
2010PGA4055

Résumé

1. De plaats van de rechter, die de rechterlijke beslissing genomen heeft die aan de orde is en waarvan de miskenning wordt voorgehouden, heeft als een van de samenstellende elementen van de strafrechtelijk vervolgde feiten van verlating van familie, lokaliserende werking om de strafrechtelijk territoriaal bevoegd strafrechter te bepalen. 2. Artikel 391bis Sw. vereist dat tegen de rechterlijke beslissing inhoudende de veroordeling tot uitkeringen, geen verzet of hoger beroep meer openstaat. Het volstaat niet dat de rechterlijke beslissing uitvoerbaar (bij voorraad niettegenstaande hoger beroep) is. Uit het gegeven dat er op dat onderdeel geen hoger beroep werd ingesteld en dat daarover reeds een akkoord was voor de vrederechter, leidt het hof de berusting af. Deze berusting houdt een afstand van rechtsmiddelen in zodat de rechterlijke beslissing op dat onderdeel definitief is geworden.

Arrêt

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 25 februari 2013

te Antwerpen, 15e kamer

(...)

4.2. Territoriale bevoegdheid

De eerste rechter nam aan territoriaal niet bevoegd te zijn om reden dat de onderhoudsbijdragen (tenlasteleggingen sub A., B. en C.) haalbaar of opeisbaar waren in de woning van eerste beklaagde en die was op 4 juni 2007 gelegen te Kontich en dat ook de feiten van de tenlastelegging sub D. te situeren zijn in Kontich zodat noch de plaats waar het misdrijf werd gepleegd noch de verblijfplaats van de beklaagde noch de plaats waar hij werd aangetroffen, binnen het rechtsgebied van het arrondissement Turnhout vallen.

Voor zover de feiten van de tenlasteleggingen te situeren zouden zijn te Kontich in het arrondissement Antwerpen dan wel op plaatsen gelegen binnen het gerechtelijk arrondissement Turnhout, is dat thans in graad van hoger beroep niet langer aan de orde vermits het hof van beroep te Antwerpen territoriaal bevoegd is voor zowel het arrondissement Antwerpen als het arrondissement Turnhout.

Daarenboven werden de beide rechterlijke beslissingen die te dezen aan de orde zijn en waarvan de miskenning door eerste beklaagde wordt voorgehouden, genomen door rechters binnen het gerechtelijk arrondissement Turnhout en de plaats van die rechters heeft dan ook als een van de samenstellende elementen van de strafrechtelijk vervolgde feiten van verlating van familie, lokaliserende werking om de strafrechtelijk territoriaal bevoegd strafrechter te bepalen.

Het bestreden vonnis dient dan ook teniet gedaan.

4.3. Motivering ten gronde

4.3.1. Op strafrechtelijk gebied

(...)

Een van de constitutieve elementen van artikel 391bis van het Strafwetboek (verlating van familie) vereist dat tegen de rechterlijke beslissing inhoudende de veroordeling tot uitkeringen, geen verzet of hoger beroep meer openstaat; ten onrechte doet de burgerlijke partij gelden dat het volstaat dat de rechterlijke beslissing uitvoerbaar (bij voorraad niettegenstaande hoger beroep) is.

Verder ad A.

Met betrekking tot de voormelde rechterlijke beslissing van de vrederechter heeft beklaagde ontvankelijk hoger beroep aangetekend doch enkel wat betreft de persoonlijke onderhoudsbijdrage voor de burgerlijke partij zelf; dat hoger beroep betrof uitdrukkelijk niet de onderhoudsbijdrage voor de zoon S.; ten aanzien van dat onderdeel dient beklaagde geacht te hebben berust, minstens op datum van neerlegging van zijn verzoekschrift tot hoger beroep; deze berusting leidt het hof af uit het gegeven dat er geen hoger beroep op dat onderdeel werd ingesteld en uit de vaststelling dat beklaagde reeds voor de vrederechter akkoord was gegaan met die bijdrage van 300 euro per maand zoals door de vrederechter vastgesteld in zijn vonnis: "partijen zijn akkoord over de maandelijkse onderhoudsbijdrage van 300 euro voor het kind S."; deze berusting houdt in dat beklaagde wat betreft die maandelijkse onderhoudsbijdrage dient geacht afstand van rechtsmiddelen te hebben gedaan zodat de rechterlijke beslissing op dat onderdeel definitief is geworden ten aanzien van de beklaagde en dit op 19 juli 2006.

(...)